Definisjoner av dybdelæring

Gjennom arbeidet med fagfornyelsen har det blitt laget flere ulike definisjoner av dybdelæring. Vi har samlet alle her med referanse til de ulike utdanningspolitiske dokumentene. Nyansene i de ulike definisjonene kan være et godt utgangspunkt for diskusjon i lærende fellesskap. 

NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole — Et kunnskapsgrunnlag defineres dybdelæring som: 

"Ludvigsenutvalget har definert dybdelæring som at elever «gradvis utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- eller kunnskapsområder. Dybdelæring innebærer at elevene bruker sin evne til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse.» (NOU 2014:7, s. 35).

NOU 2015:8 Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser, s. 14 blir denne definisjonen opprettholdt. 

Stortingsmelding 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet(2015-2016) s. 14 har følgende definisjon av dybdelæring:

«Dybdelæring betyr at elevene gradvis og over tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag. Elevenes læringsutbytte øker når de gjennom dybdelæring utvikler en helhetlig forståelse av fag og ser sammenhengen mellom fag, samt greier å anvende det de har lært, til å løse problemer og oppgaver i nye sammenhenger.»


I retningslinjene for utforming av læreplaner i fagfornyelsen er denne definisjonen av dybdelæring gitt på side 9: 

«Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre»

Publisert 21. juni 2019 12:52 - Sist endret 21. juni 2019 12:52