Fire premisser for dybdelæring

Vi har analysert kunnskapsgrunnlaget (NOU 2014:7) og de utdanningspolitiske dokumentene (NOU 2015:8, KD, 2016) som ligger til grunn for dybdelæring i fagfornyelsen. Det er fire premisser for at elevene skal oppnå dyp forståelse i fagene i skolen (Landfald, 2016). 

1.    Det må bli mindre fagstoff! 

Stofftrengsel i fagene skaper utfordringer for læreren. Dagens fagplaner inneholder mange temaer som kan føre til stor stofftrengsel. Det gjøre det utfordrende for lærere å legge til rette for dybdelæring, som øker risikoen for at elevene ikke får arbeidet grundig nok med fagene. Det blir for mye lærestoff elevene skal gjennom i det enkelte fag, som gjør at elevene får for lite tid og anledning til å gå i dybden og bygge forståelse av fagenes kjerneelementer. Derfor må de nye læreplanene ha færre kompetansemål som eleven skal arbeide med. 

2. Kjerneelementer

Kjerneelementene som ble ferdigstilt i juni 2018 skal formidle fagets dype struktur. De sentrale kjerneelementene kan defineres som fagenes «sentrale metoder, tenkemåter, begreper, prinsipper og sammenhenger» (NOU 2015:8, s. 46). Det er viktig at lærere tilrettelegger undervisningen i aktiviteter som fremmer elevenes arbeid med kjerneelementene. På denne måten får elevene tid til å forstå hva faget handler om, hva som er grunnleggende viktig for å forstå faget og på den måten legge grunnlaget for å utvikle sin egen fagforståelse. Denne er nært knyttet til neste punkt: progresjon.

3.    Progresjon 

De to forrige punktene har lagt vekt på at det å arbeide med færre kompetansemål og hva faget egentlig dreier seg om. Disse to punktene legger dermed grunnlaget for progresjon. Dybdelæring krever arbeid med kunnskaper og metoder i fag over lengre tidsperioder. Det er bare på denne måten at elever få anledning til å bygge fagkunnskap på en helhetlig måte. Undervisningen må derfor tilrettelegges slik at de gradvis setter seg inn i fagstrukturen og at lærestoffet alltid blir presentert for elevene på en forståelig måte. 


4.    Læring i og på tvers av fag

Der de tre første punktene handlet om dybdelæring i fag, handler det fjerde punktet om elevenes forståelse av sammenhengen mellom kunnskap i ulike fag. Derfor må undervisning legge vekt på hvordan elevene kan lære å overføre det de har lært i et fag for å løse problemstillinger i andre fag. Dette kan for eksempel være at elever kan se relevansen av å bruke statistisk kunnskap i samfunnsfag og naturfag, hvis fagene er organisert slik at de er nær nok hverandre i tid. 

Publisert 21. juni 2019 12:53 - Sist endret 9. mars 2021 15:46