Internasjonal forskning i samspill med praksis i skolen

Verdensledende forskere på samspillet mellom forskning og praksis i skolen åpner FIKS-konferansen om fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling fredag 21. september i Universitetsbiblioteket. 

Bildet kan inneholde: Samfunnet, Læring, Barn, Kunst.

Samarbeid, utvikling og samspill mellom forskning og praksis er viktige temaer for konferansen. Realfagsløyper er et eksempel på et prosjekt som jobber med dette. Bilde: realfagsloyper.no

Neil Mercer, Catherine Snow, John Q. Easton og Paul Warwick har til sammen utviklet et forskningsgrunnlag som er svært viktig å ha med seg når Fagfornyelsen og ny ordning for kompetanseutvikling i skolen skal rulles ut.

– Dette er forskere med årelang erfaring i å forske på samspillet mellom forskning og praksis, så jeg gleder meg til konferansen på fredag, sier faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, om de fire internasjonale forskerne som kommer.

Internasjonale bidrag i samspillet mellom forskning og praksis

– Under konferansen vil de fire forskerne bidra med perspektiver på viktigheten av å fremme dette samspillet, og belyse utfordringene med å få det til, utdyper Gilje.

Professor Neil Mercer (University of Cambridge) har forsket på dialogisk undervisning eller dialog i klasserommet (classroom talk) og utviklingen av barns muntlige kyndighet (oracy skills) i ulike klasserom. Mercers forskning har blant annet gått ut på å identifisere beste praksis og utarbeide intervensjoner for lærere, samt systematisk deling av forskningsfunn med lærere i skolen. Hans forskning er svært relevant i forbindelse med den nye ordningen for kompetanseutvikling i skolen.

Professor Catherine Snow (Harvard University) vil presentere en modell for forskning-praksis partnerskap som er blitt implementert av The Strategic Education Research Partnership (SERP). Denne modellen vektlegger: a) å starte med problemer som haster, b) utvikle og definere problemene gjennom samarbeid, og så c) utarbeide verktøy som kan best formidle funn fra forskning ut til klasserommene. Snow vil analysere og diskutere SERP-modellen og se den opp mot andre modeller som også er i bruk.

John Q. Easton (Spencer foundation) og Paul Warwick (University of Cambridge) avslutter dagen med to parallelle innlegg. Easton vil diskutere rundt egne erfaringer med Research-Practice Partnerships (RPP's), altså forskning-praksis partnerskap, mens Warwick vil presentere to prosjekter basert på lærer-forsker partnerskap som handler om utvikling av læreplaner, særlig knyttet til 21. århundrets ferdigheter.

Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling

Ny modell for kompetanseutvikling som står beskrevet i Stortingsmelding 21, Lærelyst og tidlig innsats legger til rette for et tett samarbeid mellom skolesektor og Universitet og høgskolesektor i forbindelse med Fagfornyelsen.

På fredagens agenda står også det 21. århundrets ferdigheter, programmering i skolefagene, digitalisering i skolen, og skoleleders rolle i reformarbeid. Temaene løftes opp både av internasjonale og lokale krefter.

Tre av UiO-prosjektene som presenteres i de parallelle workshopene finansieres gjennom ordningen for desentralisert kompetanseutvikling. Disse prosjektene er VIST, Realfagsløyper og ProFag.

En annen viktig del av fagfornyelsen er dybdelæring. Nylig publiserte FIKS en innføring i dybdelæring og viktige premisser som må ligge i grunn for implementeringen av dette. 

Konferansen markerer åpningen av FIKS

Konferansen markerer åpningen av FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen). Enheten ble etablert våren 2018 under Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og mandatet er å lede og koordinere UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling rettet mot lærere, skoleledere og skoleeiere.

Fakulteter som samarbeider under FIKS' koordinering er: Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Faglig leder i FIKS, Øystein Gilje, synes det er både inspirerende og viktig å sette fokus på samspill mellom forskning og praksis, ved å invitere internasjonale forskere som Mercer, Snow, Easton og Warwick. I tillegg, slår han fast at det er mange å av ta av ved UiO som jobber i det samme feltet, og det er en stor glede å kunne vise frem noen av UiO sine fremste forskere på dette feltet. 

– Over 400 deltagere  har planlagt å ta turen til UiO på fredag 21. september, så det er tydelig at konferansens tema treffer interesse hos mange innenfor skole og utdanningsfeltet, avslutter Gilje.

Workshops

Frem mot konferansen har FIKS publisert saker som utdyper mer om bakgrunn og innhold for hver av workshopene. I lenkene under kan du lese noe om hver av disse.

Workshop: Betydningen av lederstøtte: Ledelse som drivkraft for utvikling

Workshop: Kritisk tenkning og problemløsning i norsk skole

Workshop: Kunsten å gi gode, læringsfremmende tilbakemeldinger

Workshop: Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag

Workshop: Når lærere leder digitale dialoger i klasserommet

Workshop: Programmering er mer enn koding!

Workshop: Realfagsløyper - et verktøy for kompetanseutvikling

Av Hilde Madsø Jacobsen, Frida Thuen
Publisert 20. sep. 2018 11:01 - Sist endret 11. jan. 2022 15:20