Skolene ønsker mer kunnskap om digitalisering og dybdelæring

UiO har siden nyttår avdekket behovet for kompetanseheving i skolene i og rundt Oslo. Det skaper grunnlag for flere forsknings- og utviklingsprosjekter på Universitetet i Oslo.

Elever foran PC-er i et klasserom. Foto

Skolen står foran omfattende digitalisering, og behovet for kompetanseheving er stort. UiO kan bidra med kunnskap på dette og andre felt. Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Siden nyttår har Øystein Gilje og Hilde Madsø Jacobsen vært i dialog med skoler i Oslo og Akershus for å avdekke kompetansebehov og etablere samarbeid. Gilje og Jacobsen leder og koordinerer arbeidet i UiOs nye Enhet for Forskning, Innovasjon og Kompetanseutvikling i Skolen (FIKS). 

– Det er stor interesse for digitalisering, og fram mot innføring av ny læreplan høsten 2020 ønsker en stor del av kommunene også å styrke kompetansen på hvordan de kan arbeide med dybdelæring i fagene. Dette er fagområder UiO har spisskompetanse på, sier Gilje.

UiO skal skape langsiktig samarbeid med skolene

Fra 2018 skal kompetanseutvikling i skolene i og rundt Oslo skje ute i kommunene, gjennom økt samarbeid mellom Universitetet i Oslo.

– I oppstarten av satsingen har UiO etablert samarbeid på en rekke fagområder. Med bakgrunn i kartleggingene starter vi med å utforske arbeid med blant annet dybdelæring og fagfornyelsen, forteller Gilje.

– Samarbeidsprosjektene skal ta utgangspunkt i den kompetansen skolene selv etterspør. Derfor arrangerer UiO både faglige frokoster og fagdager, workshop og kortere studier av faglige praksiser i klasserommet.

Bygger på stortingsmelding om lærelyst

UiOs satsning er et av hovedelementene i regjeringens nye strategi for etter- og videreutdanning (EVU) i grunnopplæringen. Ordningen beskrives i Stortingsmelding 21 (2016-2017): Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen.  Her omtales desentralisert kompetanseutvikling (DKU) som et samarbeid mellom universitets- og høgskolesektoren og skoleeier, skoleledere og lærere.  Arbeidet skal skje med utgangspunkt i skolenes egne analyser av styrker og svakheter. Slik blir en ståsted-analyse av skolene et viktig grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal til sammen dele ut nærmere 40 millioner kroner i ordningen med den desentraliserte kompetanseutviklingen i 2018. Fra 2019 blir ordningen utvidet til også å omfatte videregående skole, og tildelingen av midler til prosjekter og kompetanseutvikling i skolene blir ytterligere økt.

Les mer om UiOs satsning på desentralisert kompetanseheving på FIKS' nettsider.

 

Publisert 22. mai 2018 15:43 - Sist endret 3. nov. 2020 18:31