English version of this page

Konferanse: Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis

Hvordan kan vi best mulig drive kompetanseutvikling i samspillet mellom forskning og praksis? UiOs nye enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling (FIKS) inviterer til konferanse på Universitetet i Oslo.

Fremsiden av Georg Sverdrups Hus og tekst om arrangementet

Konferansen vil bestå av både plenumsforelesninger og parallellsesjoner. Arkivfoto: © UiO/Øystein H. Horgmo

På denne konferansen har UiO sin nye enhet FIKS invitert internasjonale forskere som har arbeidet med praksisnær forskning i nærmere fire tiår. I tillegg vil bidragsytere fra UiO 

Vi håper du har anledning til å sette av denne dagen, og inviterer deg og kollegaer til en dag med faglig diskusjon om hvordan vi i årene med fagfornyelse kan utvikle kompetanse både i skolesektoren og i UH-sektoren for øvrig etter intensjonene i Stortingsmelding 21 (2016/17)

Meld deg på konferansen! 

Påmeldingsfrist 3. september

Program

Endringer kan forekomme

Se under fanen internasjonale bidrag for mer informasjon om bidragsytere for plenumsforelesninger og parallellsesjoner

 

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe/te i Universitetsbibliotekets foajé

09.00 - 09.30: Velkomst i Auditorium 1 Georg Sverdrups hus

09.30 - 10.20: Professor Catherine Snow, Harvard University, US

"Research-practice partnerships: SERP"

10.20 - 10.40: Pause

10.40 - 11.30: Professor Neil Mercer, University of Cambridge, UK

"Classroom talk and children's oracy skills"

11.30 - 12.15: Enkel lunsj i Universitetsbibliotekets foajé. 

12.15 - 13.45 Parallelle workshops. Se utdypende beskrivelser under "Parallelle workshops"

  • Programmering er mer enn koding! Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
  • Når lærere leder digitale samtaler i klasserommet. Ingvill Rasmussen
  • Realfagsløyper - et verktøy som virker. Majken Korsager
  • Representasjon og deltakelse i naturfag. Erik Knain og Anniken Furberg
  • Kritisk tenkning og problemløsning i norske skole: Integrert, målbart, og lærbart? Anders Kluge
  • Kunsten å gi gode læringsfremmende tilbakemeldinger. Marte Blikstad-Balas

14.00 - 15.00 Parallelle sesjoner 

  • John Q. Easton, Co-director, Spencer foundation, US

"Experiences with Research-Practice Partnerships from different perspectives"

eller

  • Paul Warwick, Senior lecture, University of Cambridge, UK

"Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC)"

15.00 og utover. Forfriskninger og mingling i Universitetsbibliotekets foajé

Bakgrunn

Utdanningsforskningen i Norge og internasjonalt er i endring. Stadig mer forskningsmidler gis til innovasjonsprosjekter og kompetanseutvikling i skolen. Særlig sentralt er det økte fokuset på forholdet mellom praksis i skolen og forskning.

For å møte denne utvikling har UiO opprettet en egen enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling (FIKS), og inviterer skoleeiere, skoleledere og forskere til konferanse 21. september på Universitetsbiblioteket.

Samspillet mellom kompetanseheving i skolen og relevant forskning er sentralt både internasjonalt og nasjonalt. I utdanningspolitiske dokumenter legges det særlig vekt på hvordan forskning kan belyse sammenhengen mellom faglig innhold, arbeidsformer, dybdelæring, digitalisering og vurdering. Både de internasjonale og nasjonale bidragene på konferanse problematiserer hvordan vi kan organisere samspillet mellom praksis, politikkutforming og forskning, og ikke minst hva ulike forskningsdesign kan bidra med.

Som bidragsytere til konferansen har vi funnet noen av de fremste forskerne og praktikerne både nasjonalt og internasjonalt. De bidrar med sine erfaringer, både i forelesninger og i mindre workshops der du er invitert for å komme med innspill. De inviterte internasjonale utdanningsforskerne vil dele sine erfaringer fra land som har utviklet modeller for forskningsbasert utviklingsarbeid.

I tillegg får du som deltar velge mellom sesjoner som gir eksempler som belyser hvordan kompetanse kan utvikles i skolesektoren gjennom ulike forskningsdesign i Norge.

Konferansen er særlig relevant for aktører UH-sektoren, utdanningspolitiske aktører og eiere og skoleledere som ønsker å forstå hvordan kompetanseutvikling kan bygge på forskning. 

For videre lesing se UiO sine tilbud i desentralisert kompetanseutvikling.

Internasjonale bidrag

Key note

Catherine Snow

The Strategic Education Research Partnership (SERP) har implementert en av flere mulige modeller for forskning-praksis-partnerskap. Denne modellen vektlegger: a) å starte med problemer som haster, b) raffinere definisjonen av de problemene gjennom samarbeid, og så c) utarbeide verktøy som kan best formilde funn fra forskning ut til klasserommene. Fordelene og utfordringene ved SERP-modellen i sammenligning med alternative modeller vil bli diskutert på konferansen av Snow

Neil Mercer

Neil Mercer vil på konferansen dele funnene som ble gjort i hans forskning knyttet til dialog i klasserommet (classroom talk) og utviklingen av barns muntlige kyndighet (oracy). Eksempler på utfall fra og i forskningen var blant annet i å identifisere beste praksis, utarbeidelse av intervensjoner for lærere og at funnene fra forskningen ble delt til lærere gjennom samtaler og workshops. 

Parallelle sesjoner

John Q. Easton

John Q. Easton vil diskutere rundt hans erfaringer med Research-Practice Partnerships (RPPs) fra flere ulike perspektiver. Dette vil bli underbygd basert på hans arbeid som forsker ved the University of Chicago Consortium on School Research. Easton vil også ta utgangspunkt i sin rolle som talsmann for RPPs ved the U.S. Department of Education's Institute of Educational Sciences hvor han var direktør fra 2009 til 2014 og ved the Spencer Foundation fra 2014 til 2018. Easton vil også diskutere bemerkelsesverdige suksesser med RPPs i tillegg til utfordringer.

Paul Warwick

Paul Warwick er for øyeblikket engasjert i prosjektet Digitalised Dialouges Across the Curriculum (DiDiAC) hvor også Ingvill Rasmussen er prosjektleder. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet i Norge. Warwick har også nylig bedrevet et storskala Lessson Study-prosjekt (LS) i Camden, London som viser at LS kan være en god tilnærming til bærekraftig utviklingsarbeid i skolen. Se video som gir en introduksjon til Lesson Study

Parallelle workshops

Programmering er mye mer enn koding!

ved Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Fysisk institutt (UiO)

Programmering er på vei inn i skolen, men hva er egentlig programmering? Vil det bare bli enda et element i tillegg til alt det andre? I denne workshopen ønsker vi å belyse hvordan realfaglig programmering kan bidra til fornyelse av og læring i realfagene, og hvilke didaktiske utfordringer som følger med.
 

Når lærere leder digitale dialoger i klasserommet

ved Ingvill Rasmussen, Institutt for pedagogikk (UiO)

I denne presentasjonen ser vi på hvordan lærere kan bruke microblogging for å engasjere elever i felles læringssamtaler. Det vil si samtaler hvor vi deler, vurderer og utvikler forståelse sammen. Forskningsprosjektet i DiDiAC - Digitale dialoger på tvers av fag – handler om å utvikle og forbedre dialoger i klasserom gjennom bruk av microblogging i Samtavla.

 

Samtavla er en fritt tilgjengelig digital sky-tjeneste der elevene kan skrive korte meldinger som deles på tavla. Lærere som deltar i forskingsprosjektet vil også dele sine erfaringer og fortelle om hvordan de jobber med å utvikle en dialogisk kultur i sine klasser.
 

Realfagsløyper - et verktøy som virker 

ved Majken Korsager, Naturfagsenteret

Realfagsløyper er et kostnadseffektivt verktøy for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk for ansatte i barnehager og skoler. På workshopen får deltakerne en innføring i både innhold og arbeidsmåter i Realfagsløyper, samt tips til hvordan de kan implementere dem i kompetanseutviklingsarbeidet på egen skole.

 

Representasjon og deltakelse i naturfag

ved Erik Knain og Anniken Furberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO)

Det å beherske visuelle uttrykksformer som bilder, simuleringer, diagrammer og grafer utgjør en viktig naturfaglig kompetanse. I innovasjonsprosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) samarbeider forskere og lærere om å utvikle undervisning med systematisk bruk av visuelle uttrykksformer.

 

I workshopen belyser vi hvordan fokus på visuelle uttrykk i undervisning kan støtte elevene i å lære naturfaglig teori og i å argumentere omkring komplekse miljøspørsmål. Metoder for design av undervisning blir illustrert med eksempler på undervisningsopplegg og god praksis. 

 

Kritisk tenkning og problemløsning i norske skole: Integrert, målbart, og lærbart?

ved Anders Kluge, Instiutt for pedagogikk (UiO)

Kritisk tekning og problemløsning nevnes gjerne som sentrale kompetanser elever i skolen bør tilegne seg, og er en viktig del av det som gjerne kalles de 21.århundrets ferdigheter. Hvis vi skal undervise i denne typen kompetansene hvordan kan vi gjøre det? Skal det integreres i andre fag eller bør det ha en selvstendig plass på timeplanen? Hvordan er det mulig å måle denne typen kompetanser?

 

I PROBE-prosjektet, «Kritisk tenkning og problemløsning for en omskiftelig verden» har forskere ved CEMO og IPED ved UiO prøvd ut et testopplegg for kritisk tenkning og problemløsning på tre ungdomsskoler i Oslo, og et enkelt undervisningsopplegg. Erfaringene og resultatene i prosjektet vil bli delt og diskutert på seminaret. 
 

Kunsten å gi gode læringsfremmende tilbakemeldinger

ved Marte Blikstad-Balas, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO)

VIST (Video to Support Excellence in Teaching) er et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt der forskere fra ILS og lærere på utvalgte skoler i Oslo skal samarbeide om å utvikle lærernes praksis og kompetanse i norsk og matematikk. På denne workshopen viser prosjektdeltakerne fram måten de arbeider med   modellering, strategiundervisning og læringsfremmende tilbakemeldinger.  
 
VIST er et samarbeid mellom ILS og Utdanningsetaten i Oslo (UDE) og springer ut av nært samarbeid mellom LISA-prosjektet og UDE over flere år. Se mer om VIST nederst på siden til Forskning og utviklingsarbeid på FIKS sine sider.

Målgruppe for konferansen

Konferansen er for lærere, skoleledere, skoleeiere, UH-sektoren og policy-skapere som ønsker faglig påfyll om ny forskning og prosjekter i skolen både nasjonalt og internasjonalt. 

Dersom du har spørsmål om arrangementet, send e-post med ordet KONFERANSE i tittelfeltet

Publisert 11. mai 2018 11:16 - Sist endret 17. aug. 2018 14:42