Ansatte

 

Bildet kan inneholde: person, panne, hake, tjenestemannarbeider, dress.Øystein Gilje er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv, og leder nå et prosjekt om multimodal vurdering i samarbeid med Bærum kommune. Han har tidligere arbeidet som lærer  og som journalist i NRK. Gilje bruker ofte twitter for jobbrelaterte temaer med profil: ogilje. 

 

 

Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, forretningsperson.Bjørn Bolstad er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisnings-inspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk ungdomsskoler, begge i Bærum kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk ungdomsskole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen En rektors bekjennelser og er å finne på twitter under navnet BolstadB.

 

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.Hege Sølvberg Nilsen er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med utvikling og kompetanseheving i skolen. Hun har tidligere jobbet på ulike videregående skoler i Oslo og Viken fylkeskommuner, både som lærer og skoleleder. De siste seks årene jobbet hun som assisterende rektor ved Nesbru videregående skole i Viken fylkeskommune. Hun er interessert i hvordan skolene kan jobbe forskningsbasert, slik at læringsutbyttet til elevene blir best mulig. På egen skole har hun jobbet mye med utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og vurdering. I tillegg er hun nå i ferd med å avslutte et masterkurs i digitalisering og ledelse. Hege er utdannet adjunkt fra Universitet i Oslo og har en master i skoleledelse fra BI.

 

Bildet kan inneholde: blond, skjønnhet, forretningsperson, tjenestemannarbeider.Eli Tronsmo er er postdoktor ved ILS og jobber med forskningsformidling i FIKS. Hennes generelle forskningsinteresser knytter seg til profesjonsfellesskap og læring i arbeidslivskontekster. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Nylig skrev hun en doktorgrad om læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner, som peker på dilemmaer og kunnskapsmessige spenninger lærere møter og håndterer gjennom slikt arbeid. Nå forsker hun på læreres vurderingspraksiser i et prosjekt om multimodale vurderingsformer 

 

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, øyenbryn, langt hår.

Roshenek Bagharzadeh arbeider 80% som førstekonsulent i FIKS. Hun har en mastergrad i pedagogikk med fordypning i Læreplanarbeid, undervisning og vurdering ved UiO, og gjorde i sin masteroppgave en kritisk diskursanalyse av 2019-høringen om nasjonal innføring av fritt skolevalg. 

 

 

 

Ressursledere

Silje Ween er assisterende rektor på Marienlyst barne- og ungdomsskole i Oslo. Der har hun hovedansvaret for pedagogisk utviklingsarbeid samt overgangen barnetrinn og ungdomstrinnet. Hun er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Oslo med hovedvekt på norsk og engelsk. I tillegg er hun i innspurten av en master i skoleledelse fra BI. Ween har undervist 12 år på barnetrinnet, primært mellomtrinnet. Hun begynte som skoleleder i 2016 og har i flere år hatt ansvaret for 4.-8. trinn ved Marienlyst skole. En av skolens hovedoppgaver har vært og er å skape en tydelig sammenheng gjennom grunnskoleløpet og etablere et sterkt profesjonsfellesskap som skaper god læring for elevene. 

 

Ann S. Michaelsen har vært skoleleder på Sandvika videregående skole siden oppstarten i 2006. I 2016 vant Sandvika prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på feltet bruk av teknologi i undervisningen. Hun har en master i skoleledelse fra UiO og har skrevet boken Det digitale klasserommet utgitt av Cappelen Damm. I tillegg har hun bidratt i boken Digital læring i skole og lærerutdanning, Universitetsforlaget. 

Hun deler undervisningsopplegg og tanker rundt utdanning på bloggen Connected Teaching and Learning
 

Bildet kan inneholde: person, hår, blond.Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo. Der har hun hovedansvar for avdeling for studiespesialisering. Dahl er utdannet lektor ved UiO med hovedfag i nordisk og har i tillegg master i skoleledelse fra BI. Hun jobbet som lærer i norsk, historie og samfunnsfag ved Rosenvilde videregående skole i Bærum før hun begynte å jobbe som skoleleder i 2010. I 2013 var hun med å starte opp Kuben videregående skole som er Oslos største videregående skole. Hennes interessefelt innen skoleutvikling er profesjonelle læringsfellesskap, skolen som lærende organisasjon, vurdering for læring, selvregulering og læreplanarbeid.

 

Bildet kan inneholde: person, hår, øyenbryn, hake.Marianne Mette Stenberg har arbeidet som rektor i 15 år, er utdannet lærer og har master i skoleledelse. Hun er opptatt av læringsledelse og utvikling av sterke profesjonsfelleskap som setter elevenes læring i sentrum. På Majorstuen skole, en 1-10 skole, har hun bygget en kultur for læring hos alle deltakerne i skolesamfunnet, med utgangspunkt i forskning om skoleledelse og tanker om utdanningens fremtid. Hun er opptatt av livslang læring, er selv på konstant kunnskapsjakt og holder jevnlig foredrag om skoleutvikling og ledelse. Fra 1. januar er Marianne rektor på Fyrstikkalléen skole (F21), en 8-13 skole.  

Ressurslærere

Merete Hellner Nilsen er lektor i ungdomsskolen, og underviser i norsk og naturfag. Hun er utdannet dr. scient. i uorganisk kjemi, og har tidligere erfaring som forsker. Nilsen har jobbet som lærer i ti år, og i tillegg til å være opptatt av de pedagogiske og didaktiske sidene av undervisning, har hun et engasjement for skoleutvikling. Hun er interessert i arbeid med læreplaner, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Nilsen jobber på Landøya ungdomsskole i Asker. 

 

 

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tysk ved Universitetet i Bergen. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II på Cappelen Damm. Han har tro på at all sann skoleutvikling skjer med lærerne på laget uten for sterke innslag av New Public Management og taylorisme.

 

Siv Paus Brovold er lektor ved Frogn videregående skole. Hun er utdannet ved UiO med hovedfag i paleontologi og PPU og har i tillegg tatt veilederutdanning. Brovold er i år opptatt med å starte opp utforskerklasser ved Frogn videregående skole, der elevene jobber utforskende og tverrfaglig med større prosjekter gjennom året. Hun er også aktiv som lærerspesialist i veiledning, veileder for studenter og nyansatte, skolekoordinator i Universitetsskoleprosjektet mellom Viken, NMBU og UE og som mentor i ILS sin PROMO-satsing på lektorprogrammet. Hun har bidratt i boken Nye lærer- og lederroller i skolen utgitt av Universitetsforlaget.

 

Terje Stokke Nørving er utdannet allmennlærer, har et mellomfag musikkvitenskap og en master i RLE/religion og etikk. Masteroppgaven hadde skolens verdigrunnlag i lys av dydsetikk som tema, og dette sammen med kompetansebegrepet i fagfornyelsen gjenspeiles i hans faglige interesser. Nørving tenker at skolen skal bidra til elevens danning og forberede individet på å bli selvstendige og kritisk tenkende individer i makrosamfunnet. Han er nysgjerrig på teknologiens muligheter i klasserommet og bruken av kunstformer og kreative prosesser i elevenes læring. Fra august 2020 er Nørving i ny stilling som skolefaglig rådgiver i Nordre Follo kommune

Forskningsassistenter

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, øyenbryn, blond.

Karen Grøndahl Steffensen er vitenskapelig assistent i FIKS. Hun er masterstudent i pedagogikk på UiO med fordypning i Læreplanarbeid, undervisning og vurdering. Hun skriver masteroppgave om barnehagefeltet. 

 

 

 

 

 

Publisert 7. des. 2018 16:27 - Sist endret 12. jan. 2021 14:30