Ansatte

 

Bildet kan inneholde: person, panne, hake, tjenestemannarbeider, dress.

Øystein Gilje er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv, og leder nå et prosjekt om multimodal vurdering i samarbeid med Bærum kommune. Han har tidligere arbeidet som lærer  og som journalist i NRK. Gilje bruker ofte twitter for jobbrelaterte temaer med profil: ogilje. 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, forretningsperson.

Bjørn Bolstad er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisningsinspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk ungdomsskoler, begge i Bærum kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk ungdomsskole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen En rektors bekjennelser og er å finne på twitter under navnet BolstadB. Han har en mastergrad i skoleledelse fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

Bildet kan inneholde: smil, kinn, erme, iris, lykkelig.

Hege Sølvberg Nilsen er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med utvikling og kompetanseheving i skolen. Hun har tidligere jobbet på ulike videregående skoler i Oslo og Viken fylkeskommuner, både som lærer og skoleleder. De siste seks årene jobbet hun som assisterende rektor ved Nesbru videregående skole i Viken fylkeskommune. Hun er interessert i hvordan skolene kan jobbe forskningsbasert, slik at læringsutbyttet til elevene blir best mulig. På egen skole har hun jobbet mye med utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og vurdering. I tillegg er hun nå i ferd med å avslutte et masterkurs i digitalisering og ledelse. Hege er utdannet adjunkt  fra Universitet i Oslo og har en master i skoleledelse fra BI.

 

 

 

Bildet kan inneholde: blond, skjønnhet, forretningsperson, tjenestemannarbeider.

Eli Tronsmo er er postdoktor ved ILS og jobber med forskningsformidling i FIKS. Hennes generelle forskningsinteresser knytter seg til profesjonsfellesskap og læring i arbeidslivskontekster. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Nylig skrev hun en doktorgrad om læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner, som peker på dilemmaer og kunnskapsmessige spenninger lærere møter og håndterer gjennom slikt arbeid. Nå forsker hun på læreres vurderingspraksiser i et prosjekt om multimodale vurderingsformer

 

 

 

Bildet kan inneholde: smil, kinn, leppe, skulder, øyevipper.

Marte Lorentzen er forsker i FIKS og har en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. De siste fem årene har hun jobbet som vitenskapelig assistent og deretter som doktorgradsstipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet. Nylig leverte hun sin avhandling om lærerspesialistenes posisjon i skolen. Avhandlingen retter blikket mot hvordan lærerspesialistenes rolle formes i ulike skolekontekster, og undersøker på hvilke måter slike nye, spesialiserte lærerroller utfordrer etablerte normer i skolen.

 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: klær, panne, smil, øyenbryn, kjeve.

Kjersti Eskild Havenstrøm er seniorkonsulent i FIKS og jobber med administrasjon og kommunikasjon i enheten. Hun har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) fra UiO og en bachelorgrad i sosialantropologi fra UiO og UCL London. Før hun kom til FIKS har hun jobbet med barn og unge i kommunal sektor og med brukermedvirkning, endringsprosesser og utvikling av arbeidsplasskonsept i privat sektor.  

 

 

 

Ressursledere

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, hake.

Ann S. Michaelsen har vært skoleleder på Sandvika videregående skole siden oppstarten i 2006. I 2016 vant Sandvika prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på feltet bruk av teknologi i undervisningen. Hun har en master i skoleledelse fra UiO og har skrevet boken Det digitale klasserommet utgitt av Cappelen Damm. I tillegg har hun bidratt i boken Digital læring i skole og lærerutdanning, Universitetsforlaget. Hun deler undervisningsopplegg og tanker rundt utdanning på bloggen Connected Teaching and Learning

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, hår, blond.

Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo. Der har hun hovedansvar for avdeling for studiespesialisering. Dahl er utdannet lektor ved UiO med hovedfag i nordisk og har i tillegg master i skoleledelse fra BI. Hun jobbet som lærer i norsk, historie og samfunnsfag ved Rosenvilde videregående skole i Bærum før hun begynte å jobbe som skoleleder i 2010. I 2013 var hun med å starte opp Kuben videregående skole som er Oslos største videregående skole. Hennes interessefelt innen skoleutvikling er profesjonelle læringsfellesskap, skolen som lærende organisasjon, vurdering for læring, selvregulering og læreplanarbeid.

 

 

Bildet kan inneholde: halsbånd, blazer, rynke, begivenhet, offisielt.

Pål Riis kommer fra stillingen som direktør for de videregående skolene i Oslo i Utdanningsetaten i Oslo. Pål er utdannet lektor med hovedfag i norsk. Han har skoleleder- og veilederutdanning fra ILS/UIO, coachutdanning fra Erickson coaching, lederutdanning fra Institutt for relasjonbasert ledelse og deltok på Solstrandprogrammet 2013-15.Han var rektor på Ullern vgs i Oslo 2001-2014 og ledet arbeidet med utvikle skolen fra nedleggingstruet og lav søkning til å bli nasjonal demonstrasjonsskole med gode skoleresultat og høy kvalitet i opplæringen. Han har også vært rektor på Frogn videregående i Viken og lektor og skoleleder på Ulsrud videregående skole i Oslo. Pål er sterkt engasjert i ledelse og skoleutvikling, hvordan utvikle sterke profesjonsfelleskap, vurdering og veiledning. Han er medforfatter på flere fagbøker i skoleledelse, coaching og veiledning i skolen. Det å få utløst kraft, retning og kompetanse kollektivt gjennom økt kvalitet i samhandling, samarbeid og samskaping er en rød tråd i hans tilnærming til ledelse. 

 

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, øyenbryn, frakk, erme.

Mari Amundsen har lang erfaring fra praksisfeltet. Hun har vært lærer og siden 1994 har hun jobbet som skoleleder. Mari har vært inspektør på to skoler og rektor på Risør ungdomsskole, og barneskolene Lesterud og Eiksmarka i Bærum. Hun har ledet flere skoleutviklingsprosjekter og har erfaring fra Utdanningsdirektoratets Veilederkorps der hun har veiledet og fulgt opp kommuner på skoleeier og skolenivå. Hun er utdannet lærer, har lederutdanning fra BI, prosjektledelse fra UiA og en delmaster i skolen som lærende organisasjon. Mari er særlig opptatt av å utvikle tillitsbasert ledelse for å fremme en læringskultur der profesjonsfelleskapet gjennom gode prosesser sammen jobber systematisk med forbedring av læring og undervisning.

 

 

Bildet kan inneholde: briller, smil, visjon omsorg, erme, halsbånd.

Siv Jacobsen er rektor på Lambertseter videregående skole i Oslo. Hun er utdannet siviløkonom fra BI,
har PPU og Master i Utdanningsledelse fra UiO.
Jacobsen har over 20 års erfaring fra ulike skolelederroller i Osloskolen, først 14 år på Ullern videregående og de siste årene som rektor på Lambertseter. Hennes interessefelt har hele tiden vært skoleutvikling og relasjonsbasert ledelse. Hun skrev masteroppgave i Utdanningsledelse om bruk av elevresultater i forbedringsarbeid i videregående skole. Jacobsen er en mye brukt veileder og kursholder
både i Osloskolen og i andre kommuner
innen utdanningsledelse og utviklingsarbeid.

 

 

Bildet kan inneholde: smil, erme, lykkelig, blazer, rynke.

Annette Haslund er erfaren skoleleder med en master i ledelse fra UIO og BI. I tillegg har hun coachutdanning i kreativ ledelse fra UIA. Hun har jobbet som veileder på barnetrinnet i MerLæringsteamet i UDA. Til daglig er Annette utviklingsleder. Hun er spesielt opptatt av pedagogisk ledelse og utvikling av profesjonsfellesskap. Noen stikkord i hennes interessefelt er kompetansebegrepet, elevaktiv læring, fellesskapende didaktikk, veiledning av nytilsatte og utvikling av systematisk begynneropplæring. Annettes master omhandlet kjennetegn ved «effektive lederteam». Interessen for faglig samarbeid har utviklet seg til å handle om samarbeidsstrukturer innad på skolen. Hvordan kan profesjonsfellesskap utvikles og bygge kompetanse?  Når gir samarbeidet mer verdi enn hver enkelt lærer klarer å skape? Hvilke kjennetegn har slike profesjonsfellesskap som øker elevenes læring? 

 

 

Ressurslærere

Bildet kan inneholde: person.

Merete Hellner Nilsen er lektor i ungdomsskolen, og underviser i norsk og naturfag. Hun er utdannet dr. scient. i uorganisk kjemi, og har tidligere erfaring som forsker. Nilsen har jobbet som lærer i ti år, og i tillegg til å være opptatt av de pedagogiske og didaktiske sidene av undervisning, har hun et engasjement for skoleutvikling. Hun er interessert i arbeid med læreplaner, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Nilsen jobber på Landøya ungdomsskole i Asker. 

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, hake.

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tysk ved Universitetet i Bergen. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II på Cappelen Damm. Han har tro på at all sann skoleutvikling skjer med lærerne på laget uten for sterke innslag av New Public Management og taylorisme.

 

 

Bildet kan inneholde: person, hår, blond, hud, hake.

Siv Paus Brovold er lektor ved Frogn videregående skole. Hun er utdannet ved UiO med hovedfag i paleontologi og PPU og har i tillegg tatt veilederutdanning. Brovold er i år opptatt med å starte opp utforskerklasser ved Frogn videregående skole, der elevene jobber utforskende og tverrfaglig med større prosjekter gjennom året. Hun er også aktiv som lærerspesialist i veiledning, veileder for studenter og nyansatte, skolekoordinator i Universitetsskoleprosjektet mellom Viken, NMBU og UE og som mentor i ILS sin PROMO-satsing på lektorprogrammet. Hun har bidratt i boken Nye lærer- og lederroller i skolen utgitt av Universitetsforlaget.

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne.

Terje Stokke Nørving er utdannet allmennlærer, har et mellomfag musikkvitenskap og en master i RLE/religion og etikk. Masteroppgaven hadde skolens verdigrunnlag i lys av dydsetikk som tema, og dette sammen med kompetansebegrepet i fagfornyelsen gjenspeiles i hans faglige interesser. Nørving tenker at skolen skal bidra til elevens danning og forberede individet på å bli selvstendige og kritisk tenkende individer i makrosamfunnet. Han er nysgjerrig på teknologiens muligheter i klasserommet og bruken av kunstformer og kreative prosesser i elevenes læring. Fra august 2020 er Nørving i ny stilling som skolefaglig rådgiver i Nordre Follo kommune

 

 

Bildet kan inneholde: panne, smil, øyenbryn, lykkelig, blazer.

Kristian Holm er utdannet ved lektorprogrammet på UiO og underviser i samfunnsfag og engelsk på Haugjordet Ungdomsskole i Nordre Follo.  Her har Kristian en rolle som digital veileder for skolens personale og er engasjert i utviklingsarbeid som medlem av skolens utviklingsteam. I FIKS arbeider Kristian med digitalisering og vurdering.

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, smil, leppe.

Mari Bjørnsdotter Vinjar er lærar på Fyrstikkalleen skole, F21. Ho er utdanna ved lektorprogrammet på UiO, med faga samfunnsfag og norsk. Mari har også teke veilederutdanning ved UiO. Ho er kollegaveileder på eigen skule, veileder for studentar og har vore lærarspesialist i Osloskolen. I år er Mari involvert i arbeidet med implementering av nye læreplanar og utvikling av vurderingspraksis på skulen sin, i kraft av rolla som kollegaveileder. F21 er ein skule som har elevar frå 8. -13. trinn, og Mari har erfaring med undervising i norsk og samfunnsfag på alle trinn, også programfag på VGS. 

 

 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.

Lise Ringstad er lektor med hovedfag i engelsk fra UiO. Hun underviser i engelsk og tysk ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Hun har erfaring med undervisning fra ungdomsskolen og som skoleleder.

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. des. 2018 16:27 - Sist endret 21. sep. 2021 09:01