Ansatte

Bildet kan inneholde: person, panne, hake, tjenestemannarbeider, dress.

Øystein Gilje (i forskningstermin) er professor i pedagogikk og faglig leder for FIKS. Han har de siste 15 årene arbeidet på UiO med forskning som særlig legger vekt på læring og identitet i digitale ungdomsliv, og leder nå et prosjekt om multimodal vurdering i samarbeid med Bærum kommune. Han har tidligere arbeidet som lærer og som journalist i NRK. Gilje bruker ofte twitter for jobbrelaterte temaer med profil: ogilje. 

Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, forretningsperson.

Bjørn Bolstad (fungerende daglig leder) er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med faglig innhold og formidling. Han har jobbet som lærer, undervisningsinspektør og rektor i nesten 30 år, de siste 13 årene som rektor på Belset og Ringstabekk ungdomsskoler, begge i Bærum kommune. Bolstad har som rektor på Ringstabekk ungdomsskole vært opptatt av å utvikle fremtidsrettet pedagogisk praksis basert på skoleforskning. Han er lærebokforfatter og skriver om skole og utdanning på bloggen En rektors bekjennelser og er å finne på twitter under navnet BolstadB. Han har en mastergrad i skoleledelse fra Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: smil, kinn, erme, iris, lykkelig.

Hege Sølvberg Nilsen (i permisjon) er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med utvikling og kompetanseheving i skolen. Hun har tidligere jobbet på ulike videregående skoler i Oslo og Viken fylkeskommuner, både som lærer og skoleleder. De siste seks årene jobbet hun som assisterende rektor ved Nesbru videregående skole i Viken fylkeskommune. Hun er interessert i hvordan skolene kan jobbe forskningsbasert, slik at læringsutbyttet til elevene blir best mulig. På egen skole har hun jobbet mye med utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og vurdering. I tillegg er hun nå i ferd med å avslutte et masterkurs i digitalisering og ledelse. Hege er utdannet adjunkt  fra Universitet i Oslo og har en master i skoleledelse fra BI.

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, smil, yttertøy.

Eli Tronsmo er er postdoktor ved ILS og jobber med forskningsformidling i FIKS. Hennes  forskningsinteresser knytter seg til profesjonsfellesskap og læring i arbeidslivskontekster. Hun er særlig opptatt av samspillet mellom kunnskap og ansvar i profesjonelt arbeid. Nylig skrev hun en doktorgrad om læreres kollektive arbeid med lokale læreplaner, som peker på dilemmaer og kunnskapsmessige spenninger lærere møter og håndterer gjennom slikt arbeid. Nå forsker hun på læreres vurderingspraksiser i et prosjekt om multimodale vurderingsformer.
 

Bildet kan inneholde: klær, panne, smil, øyenbryn, kjeve.

Kjersti Eskild Havenstrøm (i permisjon) er seniorkonsulent i FIKS og jobber med administrasjon og kommunikasjon i enheten. Hun har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) fra UiO og en bachelorgrad i sosialantropologi fra UiO og UCL London. Før hun kom til FIKS har hun jobbet med barn og unge i kommunal sektor og med brukermedvirkning, endringsprosesser og utvikling av arbeidsplasskonsept i privat sektor.  

Bildet kan inneholde: briller, smil, visjon omsorg, erme, halsbånd.

Siv Jacobsen er seniorrådgiver i FIKS og arbeider med ledelse av utviklingsarbeid i skolen. Siv har over 20 års erfaring fra ulike skolelederroller i Osloskolen, 14 år på Ullern og 8 år som rektor på Lambertseter videregående skole. Hun er utdannet siviløkonom fra BI, har PPU og Master i Utdanningsledelse fra UiO. Hennes interessefelt har hele tiden vært skoleutvikling og relasjonsbasert ledelse. Siv er brennende opptatt av hvordan ledere kan bidra til forbedring av praksis - til beste for alle elevers læring. Hun skrev masteroppgave i Utdanningsledelse om bruk av elevresultater i forbedringsarbeid i videregående skole. Siv er en mye brukt veileder og kursholder både i Osloskolen og i andre kommuner innen utdanningsledelse og utviklingsarbeid.

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, smil, leppe.

Mari Bjørnsdotter Vinjar er seniorrådgivar i FIKS. Ho kjem frå jobben som lærar på Fyrstikkalleen skole, F21, i Oslo, der ho har vore i ni år. F21 er ein skule som har elevar frå 8. -13. trinn, og Mari har erfaring med undervising i norsk og samfunnsfag på alle trinn, inkludert programfag på VGS. Ho har også vore kontaktlærar på alle trinn. Mari er utdanna ved lektorprogrammet på UiO og har i tillegg veilederutdanning frå UiO. Ho har vore kollegaveileder på eigen skule, veileder for studentar og lærarspesialist i Osloskolen.

Bildet kan inneholde: kinn, smil, leppe, erme, flash fotografering.

Vilde Bjørnødegård er vikarierende seniorkonsulent i FIKS og jobber med administrasjon og kommunikasjon i enheten. Vilde er lektor med master i medievitenskap fra henholdsvis UiO og UiB, og hun har en bachelorgrad i estetikk fra UiO. Hun har jobbet som lærer og spesialpedagog i grunnskolen, som filmskribent og som vitenskapelig assistent ved UV-fakultetet her på UiO.

 


Sten Ludvigsen er professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet i læring og digitalisering ved Universitetet Oslo og tilnyttet FIKS. Han har de siste 20 årene gjennomført studier av bruk av digitale omgivelser og ressurser i skole og arbeidsliv. Han ledet arbeidet med NOU 21014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole.  Sentrale tema i forskningen er hvordan elever lærer domenespesifikk og generisk kunnskap i fag i ulike typer av kontekster og hvilke kompetanser de utvikler. Ludvigsen har arbeidet med digitale, sosiale og kognitive design av omgivelser for læring i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 

Tobias Christoph Werler er professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og tilknyttet FIKS. Før han begynte på UiO jobbet han senest som professor i pedagogikk på Høgskulen på Vestlandet. Tobias er særlig opptatt av allmenndidaktikk, lærerprofesjonalitet  og undervisningsutvikling.

Ressursledere

Bildet kan inneholde: person,

Ann S. Michaelsen har vært skoleleder på Sandvika videregående skole siden oppstarten i 2006. I 2016 vant Sandvika prisen for mest innovative skole i Norge for sitt arbeid på feltet bruk av teknologi i undervisningen. Hun har en master i skoleledelse fra UiO og har skrevet boken Det digitale klasserommet utgitt av Cappelen Damm. I tillegg har hun bidratt i boken Digital læring i skole og lærerutdanning, Universitetsforlaget. Hun deler undervisningsopplegg og tanker rundt utdanning på bloggen Connected Teaching and Learning

Bildet kan inneholde: person, hår, blond.

Marianne Dahl er assisterende rektor ved Kuben videregående skole i Oslo. Der har hun hovedansvar for avdeling for studiespesialisering. Dahl er utdannet lektor ved UiO med hovedfag i nordisk og har i tillegg master i skoleledelse fra BI. Hun jobbet som lærer i norsk, historie og samfunnsfag ved Rosenvilde videregående skole i Bærum før hun begynte å jobbe som skoleleder i 2010. I 2013 var hun med å starte opp Kuben videregående skole som er Oslos største videregående skole. Hennes interessefelt innen skoleutvikling er profesjonelle læringsfellesskap, skolen som lærende organisasjon, vurdering for læring, selvregulering og læreplanarbeid.

Bildet kan inneholde: halsbånd, blazer, rynke, begivenhet, offisielt.

Pål Riis kommer fra stillingen som direktør for de videregående skolene i Oslo i Utdanningsetaten i Oslo. Pål er utdannet lektor med hovedfag i norsk. Han har skoleleder- og veilederutdanning fra ILS/UIO, coachutdanning fra Erickson coaching, lederutdanning fra Institutt for relasjonbasert ledelse og deltok på Solstrandprogrammet 2013-15.Han var rektor på Ullern vgs i Oslo 2001-2014 og ledet arbeidet med utvikle skolen fra nedleggingstruet og lav søkning til å bli nasjonal demonstrasjonsskole med gode skoleresultat og høy kvalitet i opplæringen. Han har også vært rektor på Frogn videregående i Viken og lektor og skoleleder på Ulsrud videregående skole i Oslo. Pål er sterkt engasjert i ledelse og skoleutvikling, hvordan utvikle sterke profesjonsfelleskap, vurdering og veiledning. Han er medforfatter på flere fagbøker i skoleledelse, coaching og veiledning i skolen. Det å få utløst kraft, retning og kompetanse kollektivt gjennom økt kvalitet i samhandling, samarbeid og samskaping er en rød tråd i hans tilnærming til ledelse. 

Bildet kan inneholde: smil, yttertøy, øyenbryn, frakk, erme.

Mari Amundsen har lang erfaring fra praksisfeltet. Hun har vært lærer og siden 1994 har hun jobbet som skoleleder. Mari har vært inspektør på to skoler og rektor på Risør ungdomsskole, og barneskolene Lesterud og Eiksmarka i Bærum. Hun har ledet flere skoleutviklingsprosjekter og har erfaring fra Utdanningsdirektoratets Veilederkorps der hun har veiledet og fulgt opp kommuner på skoleeier og skolenivå. Hun er utdannet lærer, har lederutdanning fra BI, prosjektledelse fra UiA og en delmaster i skolen som lærende organisasjon. Mari er særlig opptatt av å utvikle tillitsbasert ledelse for å fremme en læringskultur der profesjonsfelleskapet gjennom gode prosesser sammen jobber systematisk med forbedring av læring og undervisning.

Ressurslærere

Bildet kan inneholde: person.

Merete Hellner Nilsen er lektor i ungdomsskolen, og underviser i norsk og naturfag. Hun er utdannet dr. scient. i uorganisk kjemi, og har tidligere erfaring som forsker. Nilsen har jobbet som lærer i ti år, og i tillegg til å være opptatt av de pedagogiske og didaktiske sidene av undervisning, har hun et engasjement for skoleutvikling. Hun er interessert i arbeid med læreplaner, tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Nilsen jobber på Landøya ungdomsskole i Asker. 

Bildet kan inneholde: person, hake.

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tysk ved Universitetet i Bergen. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II på Cappelen Damm. Han har tro på at all sann skoleutvikling skjer med lærerne på laget uten for sterke innslag av New Public Management og taylorisme.

Bildet kan inneholde: person, hår, blond, hud, hake.

Siv Paus Brovold er lektor ved Frogn videregående skole. Hun er utdannet ved UiO med hovedfag i paleontologi og PPU og har i tillegg tatt veilederutdanning. Brovold er i år opptatt med å starte opp utforskerklasser ved Frogn videregående skole, der elevene jobber utforskende og tverrfaglig med større prosjekter gjennom året. Hun er også aktiv som lærerspesialist i veiledning, veileder for studenter og nyansatte, skolekoordinator i Universitetsskoleprosjektet mellom Viken, NMBU og UE og som mentor i ILS sin PROMO-satsing på lektorprogrammet. Hun har bidratt i boken Nye lærer- og lederroller i skolen utgitt av Universitetsforlaget.

Bildet kan inneholde: person, panne.

Terje Stokke Nørving er utdannet allmennlærer, har et mellomfag musikkvitenskap og en master i RLE/religion og etikk. Masteroppgaven hadde skolens verdigrunnlag i lys av dydsetikk som tema, og dette sammen med kompetansebegrepet i fagfornyelsen gjenspeiles i hans faglige interesser. Nørving tenker at skolen skal bidra til elevens danning og forberede individet på å bli selvstendige og kritisk tenkende individer i makrosamfunnet. Han er nysgjerrig på teknologiens muligheter i klasserommet og bruken av kunstformer og kreative prosesser i elevenes læring. Fra august 2020 er Nørving i ny stilling som skolefaglig rådgiver i Nordre Follo kommune

Bildet kan inneholde: panne, smil, øyenbryn, lykkelig, blazer.

Kristian Holm er utdannet ved lektorprogrammet på UiO og underviser i samfunnsfag og engelsk på Haugjordet Ungdomsskole i Nordre Follo.  Her har Kristian en rolle som digital veileder for skolens personale og er engasjert i utviklingsarbeid som medlem av skolens utviklingsteam. I FIKS arbeider Kristian med digitalisering og vurdering.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.

Lise Ringstad er lektor med hovedfag i engelsk fra UiO. Hun underviser i engelsk og tysk ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Hun har erfaring med undervisning fra ungdomsskolen og som skoleleder.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, kinn.


Karianne Megard Grønli er utdannet lektor, og har mange års erfaring fra undervisning på barnetrinnet. Hun har videreutdanning i lesing og skriving, vurdering for læring og veiledning. Hun har arbeidet flere år som lese- og skriverådgiver i Nordre Follo kommune, der ansvarsområdet var kompetanseutvikling innenfor begynneropplæring, lesing og skriving og særskilt språkopplæring. Hun har også forfatter på læreverket Fabel for norsk 1-4 på Aschehoug. Nå er hun stipendiat ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger. Her er hun tilknyttet prosjektet «Les for meg» som handler om å utvikle gode verktøy for å følge opp elever som trenger ekstra oppfølging i lesing.

Bildet kan inneholde: klær, smil, kinn, yttertøy, øyenbryn.


Tone Merete Udland jobber som lærer ved Ringstabekk skole i Bærum. Hun brenner for tverrfaglig arbeid i skolen, og som utgangspunkt har hun PPU fra Universitetet i Oslo med fagkretsen samfunnsfag, KRLE og norsk. I 2023 fullfører hun sin master i Utdanningsledelse der. Tone Merete har også et 10% frikjøp ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) hvor hun blant annet underviser studenter på Lektorprogrammet. Utover tverrfaglighet er hun spesielt opptatt av veiledning, læreres kompetanseutvikling, elevaktive arbeidsformer og hvordan lærere kan utnytte de mulighetene som digitaliseringen av skolen gir.

Publisert 7. des. 2018 16:27 - Sist endret 21. okt. 2022 08:45