Kontaktinformasjon til UH-miljøer i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling

FIKS representerer Universitetet i Oslo i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. En del av ordningen er at UH-miljøet (Universitet og høyskole-miljøet) skal samarbeide med lokale skoleeiere. Her får du en oversikt over kontaktpersoner og nettsider til universitetene og høyskolene  som deltar i Dekomp.

Kontaktopplysninger til UH-miljøene er sist oppdatert 6. november 2020. Kontaktperson

Universitetet i Sørøst-Norge har for tiden hovedfokus på fagfornyelsen og kompetansepakka fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg jobber de med digitalisering, læringsmiljø og analysekompetanse.


 

Kontaktperson

NTNU jobber med flere ulike kompetanseutviklingsprosjekter som utvikles i tett samarbeid med skoleeiere og kompetansenettverk. Eksempler på prosjekter: Oppfølging av ekstern skolevurdering, utvikling av  kompetansepakker i estetiske lærings- og vurderingsformer, realfag, språk og teknologi og folkehelse og livsmestring. 


 

Kontaktpersoner


Universitetet i Bergen

Kontaktperson


Kontaktperson

Nettsider: Dekom - Desentralisert kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet og Kultur for læring

 

Skoleåret 2019/2020 samarbeider HiNN med 60 kommuner i arbeidet med å forstå, tolke og etter hvert anvende læreplanene på en måte som er optimal for elevenes læring. Aktivitetsrammer i samarbeidet er lærende ledernettverk, fagnettverk, nettbaserte kompetansepakker, kartlegging og intensiv, skolebasert støtte. Analysekompetanse på alle nivå vektlegges i samarbeidet.


Kontaktpersoner

NettsideEtterutdanning av lærere - desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

 

NMBU tilbyr etterutdanning av faglærere innen naturfag (trinn 5-13) og matematikk (trinn 5-13), og yrkesfaglærer innen naturbruk (trinn 11-13).

Pågående prosjekter:

  • Praktisk og pedagogisk bruk av skolehage – kursrekker og skolebasert oppfølging (trinn 1-10)
  • Læring i realfag med programmering som verktøy - fagdager og kursrekker (trinn 5-13)
  • Utdanning for bærekraftig utvikling – skolebasert oppfølging, fagdager og kursrekker (trinn 5-13)
  • Bruk av Lesson Study-metoden – skolebasert veiledning og oppfølging (trinn 1-10)
  • Realfag for yrkesfagelever – skolebasert oppfølging (trinn 11)
  • Lærerspesialist i naturfag – samlingsbasert (trinn 5-13)

Kontaktpersoner

NettsideDesentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP) for Høyskolen i Østfold

 

Det meste av DEKOMP-arbeidet til HiØ i 2019/2020 har fokus på fagfornyelsen (også overordnet del). Deres arbeid har som mål å utvikle bedre læring for elevene og bedre praksis i klasserommet. 

HiØ ønsker i DEKOMP å innta en klar prosessveilederrolle der målsettingen er kompetanseutvikling både i skolene og i lærerutdanningen. Den enkelte skoleledelse forventes å være prosjekteiere.

HiØ er 2019/2020 involvert i alle kommunene i Østfold, Østfold fylkeskommune, UDE, Oslo kommune og et par kommuner i Akershus i ordningen Desentralisert kompetanseutvikling-DEKOMP. 20 av HiØs fagansatte er per i dag involvert i ordningen.


Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Kontaktperson

Kontorsjef Ingar Lee (laringsmiljosenteret@uis.no, tlf: 51 83 29 00)
 

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)
Kontaktperson      

Joachim Kolnes Andersen (lesesenteret@uis.no, tlf: 51 83 32 00)

 

DEKOM – partnarskap skule


Kontaktpersoner

Elisabeth Bøe (elisabeth.boe@oslomet.no)

Nanna Paaske (nanna.paaske@oslomet.no)

 

OsloMet jobber i DeKomp i gjensidige, tett, lærende partnerskap mellom lærere i grunnskolen og faglærere fra lærerutdanningen. Likeverdige dialoger og forankring i lærerfellesskapene på skolene er sentralt for OsloMets innsatser, og følgelig retter vi arbeidet mot enkeltskoler, skolenettverk og kommunale faglærernettverk.

Prosessene planlegger vi i nær dialog med skoleeiere, skoleledelse og lærerrepresentanter. 1/3 av de vitenskapelige ansatte ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen er involvert i arbeidet.

Temaene spenner vidt: begynneropplæring, implementering av fagfornyelsen, implementering av IKT i skolen og tiltak som styrker arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Vi henter også fagkompetanse i andre relevante fagmiljøer ved OsloMet, slik som hos Nasjonalt senter for flerkulturell utdanning (NAFO) og lærerutdanningen ved Fakultet for teknologi, kunst og design.


Ansvarleg for desentralisert kompetanseutvikling i skule (DeKomp):
EVU-koordinator, Ole Frank Bakken (ole.frank.bakken@hivolda.no)
Fagleg ansvarleg, Kari Leikanger Buset (kari.leikanger.buset@hivolda.no
Prodekan for utdanning, Silje Ims Lied (silje.ims.lied@hivolda.no)


Ansvarleg for regional kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp):
EVU-koordinator, Ole Frank Bakken (ole.frank.bakken@hivolda.no)
Fagleg ansvarleg: Elisabeth Welle (Elisabeth.Welle@hivolda.no)
Fagleg ansvarleg: Hilde Holmeide Aandahl (hilde.holmeide.aandahl@hivolda.no)
Prodekan for utdanning, Silje Ims Lied (silje.ims.lied@hivolda.no)

 

Nettside for kompetanseutvikling i skule og barnehage


Bildet kan inneholde: tekst, font, hvit, produkt, logo.

Kontaktperson: Heidi M. Haraldsen, studieprogramansvarlig heidhara@khio.no


Lærerutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo kan særlig tilby kompetanseutviklingspakker i fagovergripende temater i læreplanen som livsmestring og folkehelse, læringsmiljø og sosial kompetanse, dybdelæring, bruk av praktisk- estetiske fag som metode, samt flerkulturalitet og kulturelt mangfold. Vi kan også tilby fagspesifikke kurs i valgfaget Produksjon for sal og scene i ungdomskolen og dans i kroppsøving og musikkfaget.


Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, banner.

Kontaktperson: Brit Ågot Brøste (brit.a.broske@nmh.no, tlf. 91587176)

 

Norges musikkhøgskole har spesialkompetanse på musikkfaget, men også kunnskap om og erfaring med fagovergripende innfallsvinkler som kan tilpasses både lærere med og uten musikkompetanse på både barne- og ungdomstrinn og videregående skole.


Aktuelle temaer vi har bidratt med i DEKOMP studieåret 2019/20:

  • Sammenheng og dybde gjennom utforsking av et eksemplarisk faginnhold
  • Vurdering for utvikling av skapende og utforskende kompetanse
  • Undersøkende og utforskende undervisning og arbeidsmåter 

Trykk her for mulige innfallsvinkler og innhold under de enkelte temaene

Publisert 25. sep. 2019 15:25 - Sist endret 20. nov. 2020 13:41