Kontaktinformasjon til UH-miljøer i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling

FIKS representerer Universitetet i Oslo i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. En del av ordningen er at UH-miljøet (Universitet og høyskole-miljøet) skal samarbeide med lokale skoleeiere. Her får du en oversikt over kontaktpersoner og nettsider til universitetene og høyskolene  som deltar i Dekomp.

Kontaktopplysninger til UH-miljøene er sist oppdatert 12. oktober 2022. 


Universitetet i Sør-Øst Norge (USN)

Universitetet i Sørøst-Norge har for tiden hovedfokus på fagfornyelsen og kompetansepakka fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg jobber de med digitalisering, læringsmiljø og analysekompetanse.

Kontaktpersoner:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

NTNU jobber med flere ulike kompetanseutviklingsprosjekter som utvikles i tett samarbeid med skoleeiere og kompetansenettverk. Eksempler på prosjekter: Oppfølging av ekstern skolevurdering, utvikling av  kompetansepakker i estetiske lærings- og vurderingsformer, realfag, språk og teknologi og folkehelse og livsmestring. 

Kontaktperson: Elin Bø Morud (elin.morud@ntnu.no)

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Kontaktpersoner:

Universitetet i Bergen (UiB)

Kontaktpersoner: 

Høgskolen i Innlandet (INN)

Skoleåret 2019/2020 samarbeider HiNN med 60 kommuner i arbeidet med å forstå, tolke og etter hvert anvende læreplanene på en måte som er optimal for elevenes læring. Aktivitetsrammer i samarbeidet er lærende ledernettverk, fagnettverk, nettbaserte kompetansepakker, kartlegging og intensiv, skolebasert støtte. Analysekompetanse på alle nivå vektlegges i samarbeidet.

Nettsider: Dekom - Desentralisert kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet og Kultur for læring

Kontaktperson: 

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU tilbyr etterutdanning av faglærere innen naturfag (trinn 5-13) og matematikk (trinn 5-13), og yrkesfaglærer innen naturbruk (trinn 11-13).

NettsideEtterutdanning av lærere - desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Pågående prosjekter:

 • Praktisk og pedagogisk bruk av skolehage – kursrekker og skolebasert oppfølging (trinn 1-10)
 • Læring i realfag med programmering som verktøy - fagdager og kursrekker (trinn 5-13)
 • Utdanning for bærekraftig utvikling – skolebasert oppfølging, fagdager og kursrekker (trinn 5-13)
 • Bruk av Lesson Study-metoden – skolebasert veiledning og oppfølging (trinn 1-10)
 • Realfag for yrkesfagelever – skolebasert oppfølging (trinn 11)
 • Lærerspesialist i naturfag – samlingsbasert (trinn 5-13)

Kontaktpersoner:

Høgskolen i Østfold (HiØ)

Det meste av DEKOMP-arbeidet til HiØ i 2019/2020 har fokus på fagfornyelsen (også overordnet del). Deres arbeid har som mål å utvikle bedre læring for elevene og bedre praksis i klasserommet. 

HiØ ønsker i DEKOMP å innta en klar prosessveilederrolle der målsettingen er kompetanseutvikling både i skolene og i lærerutdanningen. Den enkelte skoleledelse forventes å være prosjekteiere.

HiØ er 2019/2020 involvert i alle kommunene i Østfold, Østfold fylkeskommune, UDE, Oslo kommune og et par kommuner i Akershus i ordningen Desentralisert kompetanseutvikling-DEKOMP. 20 av HiØs fagansatte er per i dag involvert i ordningen.

Kontaktpersoner:

NettsideDesentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP) for Høyskolen i Østfold

Universitetet i Stavanger (UiS)

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret)

DEKOM – partnarskap skule

OsloMet

OsloMet jobber i DeKomp i gjensidige, tett, lærende partnerskap mellom lærere i grunnskolen og faglærere fra lærerutdanningen. Likeverdige dialoger og forankring i lærerfellesskapene på skolene er sentralt for OsloMets innsatser, og følgelig retter vi arbeidet mot enkeltskoler, skolenettverk og kommunale faglærernettverk.

Prosessene planlegger vi i nær dialog med skoleeiere, skoleledelse og lærerrepresentanter. 1/3 av de vitenskapelige ansatte ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen er involvert i arbeidet.

Temaene spenner vidt: begynneropplæring, implementering av fagfornyelsen, implementering av IKT i skolen og tiltak som styrker arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Vi henter også fagkompetanse i andre relevante fagmiljøer ved OsloMet, slik som hos Nasjonalt senter for flerkulturell utdanning (NAFO) og lærerutdanningen ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Nettside: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

Kontaktpersoner:

Høgskulen i Volda

Ansvarleg for desentralisert kompetanseutvikling i skule (DeKomp):


Ansvarleg for regional kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp):

Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO)

Lærerutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo kan særlig tilby kompetanseutviklingspakker i fagovergripende temater i læreplanen som livsmestring og folkehelse, læringsmiljø og sosial kompetanse, dybdelæring, bruk av praktisk- estetiske fag som metode, samt flerkulturalitet og kulturelt mangfold. Vi kan også tilby fagspesifikke kurs i valgfaget Produksjon for sal og scene i ungdomskolen og dans i kroppsøving og musikkfaget.

Kontaktpersoner: 

Norges musikkhøgskole (NMH)

Norges musikkhøgskole har spesialkompetanse på musikkfaget, men også kunnskap om og erfaring med fagovergripende innfallsvinkler som kan tilpasses både lærere med og uten musikkompetanse på både barne- og ungdomstrinn og videregående skole.


Aktuelle temaer vi har bidratt med i DEKOMP studieåret 2019/20:

 • Sammenheng og dybde gjennom utforsking av et eksemplarisk faginnhold
 • Vurdering for utvikling av skapende og utforskende kompetanse
 • Undersøkende og utforskende undervisning og arbeidsmåter 

Kontaktperson: Brit Ågot Brøste (brit.a.broske@nmh.no, tlf. 91587176)

Norges idrettshøyskole (NIH)

Kontaktperson: Mona Sannerud Moe (monasm@nih.no)

Universitetet i Nord

Kontaktperson: Ulla Olsen Strand (ulla.strand@nord.no)

Universitetet i Tromsø (UiT)

Kontaktperson: Åse Slettbakk (ase.slettbakk@uit.no)

MF vitenskapelig høyskole

MF vitenskapelig høyskole har som hovedfelt:

 • Skolens religionsfag og samfunnsfag, inkludert etikk, filosofi og historie
 • Særlig kompetanse innen demokrati og medborgerskap

  Kontaktperson: Hilde B. Møller (hilde.b.moller@mf.no)
Publisert 25. sep. 2019 15:25 - Sist endret 12. okt. 2022 11:10