Vi forsker på: Moderne oppvekst, barn og ungdoms utdanningsforløp, identitetsprosesser og læring

Forskningsfeltet retter seg mot samspillet mellom skolen og andre arenaer barn og unge deltar i.

Moderne oppvekst

Mye av forskningen baseres på analyser av hvordan barn og unge lærer og skaper kunnskap innenfor og på tvers av ulike kontekster som skole, hjem og mellom fysiske og virtuelle jevnaldringsfellesskap. Det omfatter analyser av barn og unges utdanningsforløp sett i lys av blant annet etnisitet, endringer i familiemønstre og de verdier, normer og virkelighetsforståelser som jevnaldringsnettverk representerer.

Forskningen innenfor feltet bidrar blant annet med viktig kunnskap om hvordan ungdom med ulik bakgrunn kopler kunnskap de har fått på ulike deltakerarenaer, og hvordan denne påvirker deres valg og fremtidsbaner. Av betydning er også studier av digital barndom og ungdom, og hvordan oppvekst er nært knyttet til den mediekulturen man vokser opp i. I dagens kultur er det spesielt barn og unges rolle som innholdsprodusenter, og ikke bare konsumenter av medieinnhold, som er viktig å få belyst.

To sentrale undertema er: 

Barn og ungdoms utdanningsforløp

Det er viktig å få mer innsikt i hvordan barn og unge orienterer seg i utdanningsforløp. Hvilken betydning har utdanning i forhold til oppvekst? Med tanke på frafall i videregående skole og mange elevers manglende motivasjon for skole, er det viktig å forstå ulike elevgruppers valg og tanker om utdanning. Det vi trenger er studier som kan dokumentere longitudinelle forløp knyttet til utdanning og læring

Identitetsprosesser og læring

Like viktig som å studere kunnskapsutvikling hos elever er det å forstå hvordan læring i ulike kontekster innvirker på hvem de er og hvordan barn og unge utvikler seg over tid. Samtidig er det slik at identiteter som barn og unge har i ulike sammenhenger legger føringer på hva og på hvilken måte de lærer, for eksempel forskjeller og likheter mellom å spille dataspill og være elev i et klasserom.

Forskergruppe

  • TransAction

Relaterte studieprogram

Bachelorprogrammet i pedagogikk

Masterprogrammet i pedagogikk

Publisert 11. okt. 2010 15:30 - Sist endret 27. nov. 2017 20:46