Vi forsker på: Fagdidaktikk

Fagdidaktisk forsking er forankret både i faglig og didaktisk kunnskap og innsikt, og det er sammenvevingen av disse aspektene som gir feltet sitt særpreg. Forskning på fagdidaktikk er knyttet til undervisning og læring i grunnopplæringen og i høyere utdanning og omfatter språkdidaktikk og realfagdidaktikk i tillegg til samfunnsfag- og religionsdidaktikk.

Sentralt i fagdidaktisk forskning er studier av klasseromsprosesser, læringsstrategier, fagenes tekstkulturer og danningspotensial, språkets rolle for læringsutbyttet og hvordan digitale læringsressurser kan bidra til økt motivasjon og læring. Fagdidaktikk omfattes av begrepet utdanningsvitenskap og grenser mot pedagogikk og generell didaktikk.

Som forskningsfelt har fagdidaktikk både deskriptive og normative innslag. Fagdidaktisk forskning sikter mot å øke forståelsen av hvordan elever lærer fag, hvilke læringsprosesser som ser ut til å gi høy kvalitet på elevenes faglige resultater, og hvordan undervisningen i de ulike fagene kan legge til rette for en god overgang mellom grunnopplæring og høyere utdanning. Som forskningsfelt har fagdidaktikk vokst fram i et samspill mellom utdanningspolititkk, forskning og praksis. Fagdidaktisk forskning bidrar til diskusjonen om hva slags grunnleggende fagkunnskap skolen bør prioritere, og forskningen vil på den måten være viktig når det tas beslutninger om undervisning i skolen og innhold i lærerutdanningen.

Fakultetets utdannings- og forskningsportefølje dekker bredt innenfor de pedagogiske, spesialpedagogiske og fagdidaktiske fagområdene. Termen didaktikk er slik sett meget generell og omfattende. Ved å gå tilbake under andre termer av "Vi forsker på", søke innen forskergrupper eller forskningsprosjekter, er det mulig å gå mer spesifikt inn i forskningsfeltet .

Forskergrupper

UV- fakultetet har flere forskergrupper som tematiserer fagdidaktikk som forskningsfelt. Disse omfatter:

Forskningsprosjekter

Flere av fakultetets aktive forskningsprosjekter adresserer fagdidaktikk, deriblant:

Relaterte studieprogram

Lektorprogrammet

Praktisk-pedagogisk utdanning (heltid)

Praktisk-pedagogisk utdanning (deltid)

Teach First Norway

Publisert 5. okt. 2010 08:51 - Sist endret 11. juni 2018 12:41