Vi forsker på: Klasseromsforskning

Klasseromsforskning er forskning på læring og undervisning knyttet til fag, læringsaktiviteter og læringsresursser i klasserommet, og er et bredt og sammensatt felt. Forskerne innenfor dette feltet fokuserer på metodologiske og analytiske rammebetingelser for frambringing av kunnskap som kan bidra til å øke vår forståelse av hvordan ulike undervisnings- og læringsaktiviteter bidrar til elevers læring. Ved UV-fakultetet har vi især fokusert på kunnskapskulturer og læringsprosesser knyttet til fag (især språkfagene og realfagene), men vi er også opptatt av å studere disse spørsmålene på tvers av fag og organiseringsformer.

Spørsmål som tas opp er f.eks. forholdet mellom tilbudte læringsaktiviteter og elevenes opplevelser av disse aktivitetene, hvordan dette framstår i ulike fag, og i hvilken grad og hvordan organisering av undervisningsaktivitetene, bruk av ulike læringsredskaper og læringsressursser bidrar til elevenes læring.

Forskergrupper

UV- fakultetet har flere forskergrupper som tematiserer klasseromsforskning som forskningsfelt. Disse omfatter:

Forskningsprosjekter

Flere av fakultetets aktive forskningsprosjekter adresserer klasseromsforskning, deriblant:

Relatert studieprogrammer/ - emner

Vi tilbyr studie-emner som er relatert til forskningsområdet som følger:

Bachelor-emner

Masterprogram

Doktorgradskurs

Publisert 22. okt. 2010 14:07 - Sist endret 18. feb. 2019 13:43