Vi forsker på: Kvantitative utdanningsanalyser

Kvantitative analyser innen samfunnsvitenskapene refererer til empiriske studier av fenomener hvor man kan tallfeste eller måle relevante størrelser og sammenhenger mellom disse. I videre analyser av slike data er forskere opptatt av å vurdere de empiriske dataene i lys av teoretiske og matematiske modeller for fenomenet.

Kvantitative analyser innen forskning på utdanning er knyttet til forskningsdesign hvor man samler informasjon som skal være representativ for en veldefinert populasjon (for eksempel ”alle rektorer på ungdomstrinnet i Norge”). I slike design kan man også ha innslag av eksperimentelle og/eller longitudinelle elementer. For å forstå mange fenomener knyttet til utdanning må man også ofte ha design som tar hensyn til at ulike populasjoner står i et bestemt forhold til hverandre (for eksempel at én enkelt elev inngår i en bestemt klasse, som igjen er en del av en skole).

For å samle kvantitativ informasjon bruker man typisk spørreskjemaer, faglige tester, observasjonsskjemaer, logger eller andre instrumenter. Som regel har slike instrumenter til hensikt å måle et eller flere begreper (for eksempel ”elevens leseferdighet”). En sentral komponent i kvantitative utdanningsanalyser er derfor å sikre seg at man samler pålitelig informasjon som kan gi grunnlag for å trekke gyldige slutninger.

For å analysere denne informasjonen brukes det et rikt utvalg av ulike statistiske analysemetoder. Publikasjoner som presenterer kvantitative utdanningsanalyser vil derfor ofte ha innslag av matematisk språk.
 

Relaterte studieprogram

Master in Assessment and Evaluation

Publisert 28. sep. 2010 12:21 - Sist endret 2. jan. 2018 13:11