Vi forsker på: Spesifikke lærevansker

Spesifikke lærevansker er et begrep som brukes for mange vansker. Felles for disse vanskene er et misforhold mellom en persons generelle utvikling eller funksjonsnivå og den ferdighet eller utvikling som finner sted innenfor et mer begrenset område.

Det amerikanske begrepet lærevansker, “learning disabilities”, blir gjerne oversatt med “spesifikke lærevansker”. Spesifikke lærevansker brukes for å skille dette begrepet fra lærevansker som kan forklares med syns- eller hørselsvansker eller et generell svakt kognitivt nivå.

En vanske innenfor lærevanskeområdet kan være dysleksi (spesifikke lese-og skrivevansker), dyskalkuli (spesifikke matematikkvansker) eller det kan være spesifikke språkvansker. Spesifikke lærevansker kan relateres til kognitive vansker så som oppmerksomhetsvansker, minneproblematikk og lingvistiske bearbeidingsproblemer.

Ved Institutt for spesialpedagogikk er det spesielt forskergruppen Child Language and Learning (link) som retter sin forskning mot lærevansker, og da spesielt mot ulike former for språk og lesevansker. Matematikkvansker har også hatt et forskningsfokus ved instituttet.  

Forskergruppe

 

Relaterte studieprogrammer

Fordypning i spesifikke lærevansker innenfor masterprogrammet i spesialpedagogikk

Publisert 12. okt. 2010 12:08 - Sist endret 17. nov. 2017 11:17