Vi forsker på: Læringsutbytte

Begrepet læringsutbytte har sitt sin opprinnelse i et vokabular som mange vil forbinde med et økonomisk perspektiv på resultater av skolers virksomhet.

Utbytte betegner vanligvis den delen av en virksomhets overskudd som tilfaller en eier. Når dette økonomiske begrepet brukes i utdanningssammenheng, betegner læringsutbytte den ”merverdi” (value added) som har framkommet i en periode. Merverdien ses gjerne på som et resultat av skolens bidrag til læringsframgang, samt de stimulanser eleven eventuelt har fått på andre arenaer, for eksempel i hjemmet.

Man har forsøkt å beregne skolens bidrag til læringsframgang ved hjelp av såkalte skolebidragsindikatorer i det man ser på diskrepansen mellom prestasjonsnivå ved skoleårets slutt og skoleårets oppstart samtidig som foreldrenes sosioøkonomisk bakgrunn skal korrigere dette estimatet. Det hefter en del usikkerhetsfaktorer ved denne typen målinger.

I dagligtalen brukes læringsutbytte nærmest synonymt med læringsresultat.

Forskergrupper

UV- fakultetet har flere forskergrupper som tematiserer utdanningsledelse som forskningsfelt.

Forsningsprosjekter

Flere av fakultetets forskningsprosjekter adresserer utdanningsledelse, deriblant:

 

Publisert 28. sep. 2010 12:21 - Sist endret 2. jan. 2018 15:45