Vi forsker på: Pedagogikk

Pedagogikk som fag- og forskningsfelt omfatter oppdragelse, undervisning og læring studert i ulike situasjoner gjennom hele menneskets liv og ut i fra ulike perspektiv. Ved å studere forholdet mellom mennesker undersøkes samspillets betydning.

Pedagogikk omfatter også studier av prosesser rundt politiske beslutninger, kulturelle og sosiale gruppers påvirkning på individers- og gruppers læring. Hvordan kunnskap fremkommer, forhandles og får autorietet i familien, utdanningssystemet og samfunnssystemet er et sentralt område innenfor pedagogikk.

Pedagogikk er et fag som har en vid utstrekning og uklar avgrensning. Faget overlapper med fag som psykologi, sosiologi, filosofi og historie. I den senere tid har det blitt vanlig å bruke begrepet ”utdanningsvitenskap”. Dette begrepet tar opp i seg perspektiver fra økonomi, statsvitenskap og jus.

Videre er samfunnsutviklingen, globale utviklingstrekk og teknologiens rolle i menneskers læring og utvikling viktige perspektiver innen pedagogisk forskning i dag.

Pedagogikk er et forskningsfelt som inneholder sterke normative innslag ved at forskningen ofte har et foreskrivende element som retter seg mot hvordan oppdragelse, undervisning, opplæring, læring i profesjoner, arbeidsliv og livslang læring bør planlegges og gjennomføres. Det normative elementet innen pedagogikk kan også knyttes til at pedagogikk som forskningsfelt historisk har vokst fram i et samspill mellom utdanninspolititkk, forskning og praksis.

Relaterte studieprogrammer

Bachelorprogrammet i pedagogikk

Masterprogrammet i pedagogikk

 

Publisert 5. okt. 2010 19:25 - Sist endret 2. jan. 2018 15:51