Vi forsker på: Spesialundervisning

I norsk sammenheng brukes spesialundervisning først og fremst om den opplæringen som blir gitt i henhold til rettighetene som formuleres i opplæringslovens § 5, mens spesialpedagogikk brukes som betegnelse på det fagfeltet som kvalifiserer for spesialundervisningen.

Selv ordet spesialundervisning er sannsynligvis en avledning av det engelskspråklige ordet special education som brukes både om spesialundervisning og om spesialpedagogikk.

Den historisk sett sterke tradisjonen som spesialundervisning og spesialpedagogikk har hatt i Norge henger sammen med at ideologien om en skole for alle - i dagens terminologi ofte omtalt som en inkluderende skole - i lang tid har stått sterkt i vår lovgivning, vårt regelverk og i våre planer.

I dagens opplæringslov finner vi sterke formuleringer blant annet i paragrafene 1 og 5. I § 1 sies det at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner, anlegg og forutsetninger. I § 5 kreves det at dersom en elev ikke får eller kan få et faglig forsvarlig utbytte av den ordinære opplæringen skal eleven etter en faglig vurdering kunne få et enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Det er underforstått at spesialundervisning forutsetter at både de økonomiske resursser og de faglige resursser (spesialpedagogisk kompetanse) skaffes til veie.
 

Forskergrupper

Alle forskergruppene tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk har forskning som ligger innen for dette feltet.

Relaterte studieprogrammer

Publisert 13. okt. 2010 14:01 - Sist endret 5. mars 2018 13:24