Vi forsker på: Utdanningsreformer

Utdanningsreformer rettes mot endring av bestemte sider ved utdanningssystemet, og angår alle trinn i utdanningssystemer, fra barnehage til universitetsutdanning.

Selv om reformer motiveres fra ulike hold, er det myndighetene som formelt igangsetter reformer. I arbeid med reformer anvendes en rekker midler som læreplaner, læremidler og vurderingssystemer. Endringer i utdanning og skoleverk preges av en rekke forhold som rammes inn av reformer, men som styres på andre måter. Derfor er det ikke et en-til-en forhold mellom reformenes ambisjoner og de resultater som dokumenters gjennom forskning og evaluering.

Læreplanforskningen er nært knyttet til utdanningsreformer og de offentlige, profesjonelle, politiske og private interesser som læreplaner rammes inn av. Studier av læreplanadministrering er et etablert felt ved fakultetet der ansvarsfordelingen mellom ulike systemer er blitt undersøkt. Gjennom vår forskning ses læreplanens funksjon og framtredelse innenfor et komplekst og globalt kunnskapssamfunn i lys av både transnasjonale og lokale problemstillinger.

Forskergrupper

UV- fakultetet har følgende forskergrupper som tematiserer utdanningsreformer som forskningsfelt. Disse omfatter:

Forskningsprosjekter

Flere av fakultetets aktive forskningsprosjekter adresserer utdanningsreformer, deriblant:

Relaterte studieprogrammer / -emner

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning tilbyr:

Institutt for pedagogikk tilbyr

 

Publisert 5. okt. 2010 08:40 - Sist endret 2. jan. 2018 13:17