Vi forsker på: Utviklingshemning

Utviklingshemming utgjør en av de største gruppene av funksjonshemminger i vårt samfunn. Tilstanden kjennetegnes av vesentlig svikt i kognitive og adaptive ferdigheter, som viser seg før fylte 18 år (ICD-10).

Mennesker med utviklingshemming er en uensartet gruppe med stor variasjon i funksjonsnivå, men felles er vansker med informasjonsbearbeiding og læring, sosial fungering i hverdagen, kommunikasjon og selvhjulpenhet.

Utviklingshemming er en varig tilstand med utfordringer relatert til læring, og forstås derfor i et livsløpsperspektiv. Dette innebærer at spesialpedagogisk forskning knyttes både til et individ- og et systemnivå fra tidlig utviklingstrinn til voksen alder.

I et individperspektiv er vi opptatt av:

- kunnskap som bidrar til bedre tilrettelegging for den enkelte.

I et systemperspektiv er vi opptatt av:

- normer for normalitet og avvik

- betingelser og barrierer for læring

- utvikling og deltakelse hos mennesker med utviklingshemming.

Spesialpedagogisk forskning om utviklingshemming er knyttet til ulike fagdisipliner som medisin, psykiatri, psykologi og sosiologi. Institutt for spesialpedagogikk har et fagnettverk rundt utviklingshemming.

Forskergrupper

Det foregår forskning på språk og kommunikasjon, og tiltak i opplæring og habilitering med vekt på livskvalitet knyttet til forskergruppene ved UV-fakultetet:

Relaterte studieprogrammer/emner

Publisert 8. okt. 2010 12:46 - Sist endret 2. aug. 2018 12:35