Geir Wiggen

Professor Emeritus
Image of Geir Wiggen
Norwegian version of this page
Username
Postal address P.O.Box. 1099 Blindern 0851 Oslo

Research interests:
 

Nordic languages in general and selected aspects of applied linguistics, educationally sociolinguistic ones in particular, such as
* written as well as spoken language norms and variation (all linguistic levels),
* acquisitional problems and development of written language morphology and spelling,
* other sociolinguistic topics (e.g. language attrition and death, language planning, linguistic rights, language and gender, language and religion),
* recent (socio-)dialectology of Nordic languages,
* recent history of Nordic languages,
* the history of Nordic linguistics.

Mentalities and rhetoric of death and of silence


Educational background:
 

Candidatus philologiae 1975:

1 term (= half a year) philosophy
1 term Latin
1 term educational studies (pedagogy)
2 terms general linguistics and phonetics on top of two one-term propedeutical courses in phonetics and general linguistics respectively
3 terms American and English language and literature
8 terms Nordic languages and literature
In sum: 8 years, all at the University of Oslo, Norway.

Doctor philosophiae 1992 (University of Oslo).

Current activities:


Main project: Educational (esp. school curricular) relevance of and topics in cand. philol. theses in Nordic linguistics 1906-2007.

Lesser studies of various Nordic linguistic topics.


Main administrative tasks:


Current administration of MA courses in Nordic language curricular studies.

 

Teaching:


All-term MA courses in Nordic language curricular studies.

Dissertational tutoring of MA and PhD students in Nordic language curricular studies.

 

Completed projects:


Numerous projects, international as well as national ones, since the 1970s.

 

Other functions:
 

Currently:

Membership of the Norwegian Academy of Science and Letters (called 1999).

Membership of the Royal Norwegian Society of Science and Letters (called 2001).

Chairman of the comprehensive group 5 (Philology and linguistics) of the historical-philosophical class of the Norwegian Academy of Science and Letters 2008-2011.

Ad hoc committee and referee tasks for professional journals, publishers, councils of science and letters as well as of other national and international bodies, both governmental and non-governmental ones.

Formerly:

Membership of the Norwegian Language Council 1976-1996 and chairman there 1988-1996.

Editorship and membership of editorial boards of international as well as of national journals in Norwegian and applied linguistics.

Deputy membership of the central board of appeal at the University of Oslo 2002-2007.

Chairman of the former Group 6 (Philology and linguistics I: Nordic, other Germanic and Romance languages) of the historical-philosophical class of the Norwegian Academy of Science and Letters 2006-2008.
 

Publications

 • Wiggen, Geirr (2014). Tidsskriftet Ventil (1971-1976), I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I Retorikk og tilbakeblikk.  s 39 - 58
 • Wiggen, Geirr (2013). Tonelagsvariasjon i norsk uttale av suffikset -asje av fr. -age. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  128, s 165- 178
 • Wiggen, Geirr (2012). Hovedfagsavhandlingene 1906-2007 i studiefaget nordisk språk og litteratur: Målformer og omfang. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  104(2), s 1- 23
 • Wiggen, Geirr (2012). Kristianiamål-fremmede former i Sfinx-petitene fra 1890-tallet, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  Kap.  s 305 - 322
 • Wiggen, Geirr (2011). Anagrammatiske og bakvendte personnavn : nye eksempel og drøftinger. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  28, s 65- 76
 • Wiggen, Geirr (2010). Bakvendte personnavn :. Studia Anthroponymica Scandinavica.  ISSN 0280-8633.  28, s 107- 130
 • Wiggen, Geirr (2010). Nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger i Norge med svensk språk og litteratur som emne, I:  Bo65. Festskrift till Bo Ralph.  Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-974747-8-8.  kap. 52.  s 513 - 521
 • Wiggen, Geirr (2009). Konrad Eriksson – målføregransker og motstandsmann. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 203- 224
 • Wiggen, Geirr (2008). Arve Borg – dialektologen frå Sørskogbygda, I: Tore Fossum (red.),  Alfarheim. Årbok for Elverum nr. 21.  Elverum Historielag.  ISBN 82-90833-19-9.  kap. 2.  s 16 - 26
 • Wiggen, Geirr (2008). Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906-2007), I: Geir Knudsen & Trude Evenshaug (red.),  Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-358-5.  6.  s 137 - 164
 • Wiggen, Geirr (2008). Flerspråklig og flerdialektal replikkrealisme i Harald Meltzers folkelivsskildringer «Grundset Marked» og «Til og fra America», I: Atle Næss & Thomas Laurence Egan (red.),  Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-154-9.  Kap. 2.  s 12 - 42
 • Wiggen, Geirr (2008). Kjell Ivar Vannebos publikasjoner, I:  Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  Bibliografi.  s 273 - 297
 • Wiggen, Geirr (2008). Zoologisk nomenklatur og folketradisjonelle dyrenemningar. Ei påminning om etnozoologi som møtepunkt for natur- og kulturutdanning med døme frå limnofaunaen og andre virvellause dyr. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  25, s 11- 47
 • Wiggen, Geirr & Lie, Svein (2008). Kjell Ivar Vannebo ved 70-årsmerket, I:  Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  Innledning.  s 5 - 12
 • Wiggen, Geirr (2007). Grunnlagsproblem, I:  Norm og variasjon — utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Peter Trudgill.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-451-9.  Kapittel 1.  s 17 - 33
 • Wiggen, Geirr (2007). Jacobine Dunkers tapte grammatikk: Etterrakst og ettertanke. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  99(1), s 63- 74
 • Wiggen, Geirr (2007). Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting, I: Nina Niemelä & Esa Lehtinen (red.),  Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-symposium XXVII. Vasa 9 10.2.2007.  Vasa universitet, Humanistiska fakulteten.  ISBN 978-952-476-201-4.  Plenarföredrag.  s 10 - 39
 • Wiggen, Geirr (2007). Reflekser av Christiania bymål i Harald Meltzers «Politinotitser» og «Smaa Næringskilder i og omkring Christiania», I: Gunnstein Akselberg & Johan Myking (red.),  Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-456-4.  Kap. XX.  s 237 - 245
 • Wiggen, Geirr (2007). Revidert bibliografi over dei publiserte arbeida åt Johan Anthon Schulze. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  28, s 154- 161
 • Wiggen, Geirr (2006). Dei dialektologiske arbeida åt Johan Anthon Schulze. Ein bibliografi med stutt innleiing om mannen og hovuddrag i arbeidet hans. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  27, s 106- 117
 • Wiggen, Geirr (2006). Athalia Schwartz og dansk skolegrammatikkhistorie. Danske studier.  ISSN 0106-4525.  101, s 89- 101
 • Wiggen, Geirr (2006). Folkemålet i Olaves Pedersens Viser (1860-1872): Christiania bymål?. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  24(1), s 27- 79
 • Wiggen, Geirr (2006). Språklige tema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  98(1), s 31- 49
 • Wiggen, Geirr (2005). A sociolinguistic profile of the Nordic languages in the 19th century, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-017149-X.  Ch. 171.  s 1523 - 1538
 • Wiggen, Geirr (2005). Jacobine Dunker - Norges første kvinnelige skolegrammatiker?, I: Gulbrand et al. Alhaug (red.),  Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-422-7.  kap. 3.  s 17 - 34
 • Wiggen, Geirr (2005). Kulturhistorisk belysning av stillhet som danningsmål og læringsvilkår, I: Thor Einar Hanisch (red.),  Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2004.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-694-4.  kap. 10.  s 125 - 138
 • Wiggen, Geirr (2005). Norske hovedfagsavhandlinger om dansk språk og litteratur. Mål & Mæle.  ISSN 0106-567X.  28(3-4), s 34- 38
 • Wiggen, Geirr (2005). Nyere personlighetsforsknings relevans for framtidig sosiolingvistikk, I: Björn Melander (red.),  Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen.  Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  ISBN 91-506-1810-5.  18.  s 202 - 210
 • Wiggen, Geirr (2004). Ein skulegrammatikk frå Geiranger 1880. [J. L. Flydahl: Norsk grammatik.], I: Pål Hamre; Ove Langlo; Odd Monsson & Hilde Osdal (red.),  Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004.  Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag.  ISBN 82-7661-207-5.  2.  s 25 - 46
 • Wiggen, Geirr (2004). Jonas Anton Hielms språkbruk i norsk Høyesterett. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  96(2), s 167- 181
 • Wiggen, Geirr (2003). Språklig purisme og nasjonalsosialismen: En merknad. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  95(2), s 196- 206
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Wiggen, Geirr (2002). Andreas Bjørkums bibliografi, I: Olaf Almenningen; Arnold Dalen; Helge Sandøy; Arne Torp & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.  Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo..  ISBN 82-90954-18-2.  s 105 - 115
 • Wiggen, Geirr (2002). Theo Vennemanns teori om for- og tidlighistorisk språkutvikling i nordvest-Europa, I: Christer Laurén (red.),  Språket, människans dotter - Människan, språkets dotter. Lingua, filia hominis - Homo, filius linguae. Essäer på olika språk om språk och kultur. [Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 66.].  Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet..  ISBN 951-98972-0-8.  s 51 - 52
 • Wiggen, Geirr (2001). Diderichsens og Drachs feltanalysemodeller: parallellutviklinger eller forbindelser?, I: Pia Jarvad; Frans Gregersen; Lars Heltoft; Jørn Lund & Ole Togeby (red.),  Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001.  Hans Reitzels Forlag, København.  ISBN 87-412-2531-7.  s 34 - 48
 • Wiggen, Geirr (2001). Laws and Regulations Concerning the Rights and Uses of Languages of Education in Norway, In Thomas Fleiner; Peter Hans Nelde & Joseph-G. Turi (ed.),  Droit et langue(s) d¿enseignement / Law and Language(s) of Education. [Publications de l¿Institut du Fédéralisme Fribourg Suisse, Etudes et colloques volume 19.].  Helbing & Lichtenhahn: Bâle, Genève, Munich..  ISBN 3-7190-2025-8.  s 349 - 355
 • Wiggen, Geirr (2000). A sociolinguistic profile of the Nordic languages in the 19th century. [Manuskriptversjon], In  Blandingskompendium 1943: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk, faghistorisk temaområde.  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 31 - 66
 • Wiggen, Geirr (2000). Det nordiske språkfellesskapet: språksosiologiske vilkår og framtidsutsikter. [Opptrykk av 2. rev.utg. ], I:  Blandingskompendium 1943: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk, faghistorisk temaområde.  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 179 - 225
 • Wiggen, Geirr (2000). [Dialect and School in the European Countries:] Norway. (Opptrykk), In  Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 41 - 52
 • Wiggen, Geirr (2000). Fagdidaktikk som vitenskap og sjølstendig akademisk disiplin. [Opptrykk], I:  Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 1 - 10
 • Wiggen, Geirr (2000). Norskfaget: fins det? Et synspunkt på norskfagets art og grenser. [Opptrykk], I:  Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 11 - 20

View all works in Cristin

 • Wiggen, Geirr (2014). Etterrakst. Om gammelegyptisk skolegrammatikk og en latinsk genus-innovasjon. Oppsummering av egne skrifter og publikasjoner. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-787-9.  220 s.
 • Wiggen, Geirr (2013). Nøding - en språkhandlingstradisjon i tilbakegang. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-740-4.  216 s.
 • Wiggen, Geirr (2011). Annotert katalog over hovedfagsahandlinger i studiefaget nordisk språk og litteratur ved norske universitet og høgskoler 1906-2007. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-673-5.  467 s.
 • Wiggen, Geirr (2010). "Uppsala-juristene" og norske embetsstudier og -eksamener i Sverige under andre verdenskrig. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-564-6.  130 s.
 • Lie, Svein & Wiggen, Geirr (red.) (2008). Kjell Ivar Vannebo: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  302 s.
 • Wiggen, Geirr; Bull, Tove & Nielsen, Marit Aamodt (red.) (2008). Ernst Håkon Jahr: Språkhistorie og språkkontakt. Language History and Language Contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-476-2.  333 s.
 • Wiggen, Geirr (2007). Norm og variasjon — utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Peter Trudgill. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-451-9.  280 s.
 • Wiggen, Geirr (2007). Norske Selskabs adresser og vertskap. En undersøkelse av kjente, glemte og nye kilder. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-470-0.  96 s.
 • Wiggen, Geirr (2004). Språkkulturen i Christianias beaumonde. Opplysninger om språk og språkbruk ca. 1790-1830 i Conradine Dunkers brev til Christopher Hansteen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1996-7.  71 s.
 • Wiggen, Geirr (2003). Stillhet. Et skoleanliggende. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-383-2.  203 s.
 • Wiggen, Geirr (2002). Norns død, især skolens rolle. Kommentarer til en disputt om nedgangen for det nordiske språket på Orknøyene og Shetland. [Det Norske Videnskaps-Akademi. II. Hist.-Filos. Klasse. Skrifter og avhandlinger. Nr. 1.]. Det Norske Videnskaps-Akademi & Novus forlag, Oslo..  ISBN 82-7099-347-6.  88 s.

View all works in Cristin

 • Wiggen, Geirr (2014). Nekrolog over Andreas Bjørkum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wiggen, Geirr (2013). Gunnar Bæra ved 70-års merket. Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.  75(122)
 • Jahr, Ernst Håkon; Bull, Tove & Wiggen, Geirr (2012). Ljubisa Rajic [nekrolog]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 17- 17
 • Wiggen, Geirr (2012). Heimekjær professor: Andreas Bjørkum 80 år. Sogn Avis.  2. april
 • Wiggen, Geirr (2011). Lundeby-minne. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.
 • Wiggen, Geirr & Lillebo, Håvard (2010, 06. februar). Krigshelt forsket på Drevsjø-målet.  Østlendingen. Show summary
 • Gilbert, Ida Marie Haugen; Wiggen, Geirr; Gustavsson, Anders & Aagedal, Olaf (2008). Gravskrift: «Vi ses». [Intervju med Geirr Wiggen, Anders Gustavsson og Olaf Aagedal om dødsmentaliteter.]. Strek : sentralstimulerende magasin.  ISSN 1890-9477.  2(4), s 13- 15
 • Wiggen, Geirr (2008). Jøden Lopez (Meltzer 1852).
 • Wiggen, Geirr; Bull, Tove & Nielsen, Marit Aamodt (2008). Ernst Håkon Jahr ved 60-årsmerket, I: Geirr Wiggen; Tove Bull & Marit Aamodt Nielsen (red.),  Ernst Håkon Jahr: Språkhistorie og språkkontakt. Language History and Language Contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-476-2.  Forord.  s 5 - 13
 • Wiggen, Geirr (2007). Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906-2007).
 • Wiggen, Geirr (2007). Fotnoter. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  31(2), s 62- 64
 • Wiggen, Geirr (2007). Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting.
 • Wiggen, Geirr (2007, 20. august). Om dødsannonser før og nå. [Radio].  NRK P3, «Osenbanden».
 • Wiggen, Geirr & Nygaard, Else Marie (2005, 13. mai). Stilhed: Lyt til vinden i græsset.  Kristeligt Dagblad [København] årg. 109, nr. 184, s. 12-13.
 • Wiggen, Geirr (2004). Hva har den norske språksituasjonen med Jonas Anton Hielms språkbruk i norsk Høyesterett å gjøre?.
 • Wiggen, Geirr (2004). Kulturhistorisk belysning av stillhet som danningsmål og læringsvilkår.
 • Wiggen, Geirr (2004, 05. november). NN er stille sovet ind. [Om språkbruksendringer gjennom 1900-tallet i annonsering av død i Norge og annetsteds, forskjeller mellom protestantiske og ikke-protestantiske kulturkretser i så måte og behovet for en dødspedagogikk i nordisk skole og samfunnsoppdragelse.].  Kristeligt Dagblad [København].
 • Wiggen, Geirr (2004). Stillhet som danningsveg og �mål.
 • Wiggen, Geirr (2004, 12. april). Stillhet. Om boka Stillhet (2003) og stillhet i kulturhistorie- og skolesammenheng. (Samtale med programleder Jan Erlend Leine). [Radio].  NRK P2, «Sånn er livet», kl. 1005-1030 (repr. kl. 2205-2230).
 • Wiggen, Geirr (2003). Endret dødsmentalitet reflektert i dødsannonser. Mål & Mæle.  ISSN 0106-567X.  26(4), s 17- 24
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars Sigurdsson; Wiggen, Geirr & Worren, Dagfinn (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.
 • Wiggen, Geirr (2002). Døden på norsk. [Foredrag (invitert) om dødsmentalitet reflektert i norske og utenlandske dødsannonser.].
 • Wiggen, Geirr (2002). En studie av dødsannonsetekster i luthersk og katolsk tradisjon, i Norge og i andre land. Hva forteller de oss om forestillingene om døden? [Invitert foredrag.].
 • Wiggen, Geirr (2002). Framlegg til ny nynorsknormal hausten 2002: Fråsegn frå Institutt for lærarutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
 • Wiggen, Geirr (2002). Harselas med katolsk kristendom? [Kritikk av språkbruken i ein avisreportasje frå ei kveldsmesse i St. Dominikus.]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  41(41), s 26- 27
 • Wiggen, Geirr (2002). Om den eldste språkutviklinga i Europa. [Invitert foredrag.].
 • Wiggen, Geirr (2002). Språket bak språket. [Foredrag (invitert) om Theo Vennemanns teori om kontaktspråklig påvirkning på tidlig nordvest-indoeuropeisk.].
 • Wiggen, Geirr (2002). Statusrapport om dansk. [Omtale av] Jørn Lund: Sproglig status. Syv kapitler om det danske sprog. København: Hans Reitzels Forlag 2001. 151 s. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  43(2), s 9- 10
 • Wiggen, Geirr (2002). Tung sorg i sort/hvitt. [Om dødsmentalitetsendringer speilt i dødsannonser i Norge og Sverige på 1900-tallet. Intervju ved Henriette Aas Sandvik.]. Varden : Årstidsskrift for Onsøy Historielag.  ISSN 0800-3866.  s 28- 29
 • Sandmo, Erling; Steinsland, Gro & Wiggen, Geirr (2001, 07. juli). Døden i norsk mentalitetshistorie. [Radio].  NRK P2, radioprogrammet «Verdibørsen» lørdag 7. juli 2001 kl. 8-9, reprise søndag 8. juli 2001 kl. 21-22. : NRK v/ programleder Jan Erlend Leine..
 • Wiggen, Geirr (2001). Bachelor og master språklig underkastelse. [Kronikk]. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 27
 • Wiggen, Geirr (2001). Det europeiske språkåret 2001. [Kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10
 • Wiggen, Geirr (2001). Døden ved frokostbordet. [Intervju om norske dødsannonser på grunnlag av boka «Quando corpus morietur..», ved Maria Reinertsen.]. Universitas.  ISSN 0805-1798.  55(2), s 9
 • Wiggen, Geirr (2001). Dødsannonser i Norge gjennom 1900-tallet.
 • Wiggen, Geirr (2001). Europeisk språkpolitikk. Spesielt små språks situasjon.
 • Wiggen, Geirr (2001). Høringsuttalelse fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, om håndtering av uredelighet i forskningen. Innstilling til Norges forskningsråd.
 • Wiggen, Geirr (2001). Nordiske språk: morsmål og grannespråk i ei globaliseringstid.
 • Wiggen, Geirr (2001, 19. mars). Om dødsannonser og dødsmentalitet. [Radio].  Radio Nova, radioprogrammet «Snus», kl. 1900-2000..
 • Wiggen, Geirr (2001, 31. januar). Om ordbruken i norske og utenlandske dødsannonser. [Radio].  NRK-P2, «Kulturbeitet», kl. 0815-0930. : NRK.
 • Wiggen, Geirr (2001). Oppmerksomhet og stillhet. [Melding av Jørn Lund: Kampen om opmærksomhed. København: Gyldendal 2000.]. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  57(67), s 14
 • Wiggen, Geirr (2001). Stillfaren dannelse: Ola Losløkk.
 • Wiggen, Geirr (2000). Blandingskompendium 1943: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk. Faghistorisk temaområde.
 • Wiggen, Geirr (2000). 'Døde' eller 'gikk bort'?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  10(3-4), s 50- 53
 • Wiggen, Geirr (2000). Kopisamling 1945: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk.
 • Wiggen, Geirr (2000). Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).
 • Wiggen, Geirr (2000). Kopisamling 1951: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 2: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).
 • Wiggen, Geirr (2000, 17. november). Om dødsannonser i Norge. [Radio].  Radioprogrammet «Norgesglasset» (kl. 14-15), NRK-P1..
 • Wiggen, Geirr (2000, 22. november). Om dødsannonser i Norge og utlandet. [Radio].  Fjernsynsprogrammet «God morgen, Norge» (kl. 0630-0930), TV2..
 • Wiggen, Geirr (2000, 01. november). Om dødsannonser og døden som tema i skolen. [Radio].  NRK-P2 : Radioprogrammet WOK (kl. 1630-1730).

View all works in Cristin

Published Oct. 8, 2014 9:32 AM