Teacher Professionalism and Educational Change: Practices, Purposes, Policies (TEPEC)

Det er etablert ny forskergruppe for lærerutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). TEPEC skal ha fokus på kunnskap om læring og utvikling i praksissituasjoner i skolen og i høyere utdanning.

Foto: UV

Hvem er forskerne?

Forskergruppen ble etablert høst 2010, og er lokalisert ved ILS. For tiden består forskningsgruppen av 2 stipendiater, 2 postdoc, 5  seniorforskere og 3 universitetslektorer. I tillegg er tre internasjonale forskere i prof II-stillinger medlemmer i gruppen. TEPEC har et aktivt forskningssamarbeid med Universitetet i Bergen, Åbo Akademi, Oxford University og Stanford University. Gruppen skal delta i den nasjonale og internasjonale forskningsfronten.

Forskningsdesign

I kjølvannet av internasjonale tester og nasjonal kvalitetsvurdering som  viser at elevenes faglige kompetanse må styrkes, kom Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009): Lærern- Rollen og utdanningen. Stortingsmelding nr. 11 signaliserer forventninger om endret praksis i skolen.  Dette utfordrer lærerutdanningsinstitusjonene til å etablere gode arenaer for faglige drøftinger og samhandling med yrkesfeltet. Lærerutdanningen skal være oppdatert på og bidra til forskning om skole og undervisning, elevenes læring og utvikling. Utdanningsinstitusjonene har ansvar for kontinuerlig arbeid med faglig kvalitet og relevans i utdanning og praksisopplæring. Lærerprofesjonalitet skal oppnås ved å utdanne motiverte lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Lærere skal kunne forbedre sin egen undervisningspraksis gjennom profesjonell egenutvikling, og bidra til skoleutvikling.

TEPEC svarer på Stortingsmelding nr. 11 ved å forske på ulike sider ved lærerens profesjonalitet, pedagogisk praksis og pedagogisk endring på ulike nivåer. Gruppen vil særlig engasjere seg i problemene som befinner seg i skjæringspunktet mellom teori og praksis

Mål og ambisjoner

TEPEC skal dekke tre fokusområder:

 1. Studier av skolens profesjonelle praksis: 
  Gruppen skal undersøke ulike aspekter av faglig praksis i skolen, spesielt på hvordan ny vurdering og feedback praksiser påvirker undervisning, læring og ledelse. Internasjonal forskning har dokumentert at høy kvalitet  på tilbakemeldinger påvirker læring positivt. Det er også dokumentert at tilbakemelding på praksis ikke er en godt etablert praksisform i den norske skolen.
  TEPEC vil initiere forskningsprosjekter som genererer data på hvordan lærerstudenter blir forberedt på skolens praksis der kunnskap fra vurdering i økende grad styrer planlegging av pedagogisk virksomhet.
   
 2. Studier av pedagogisk design, IKT og undervisningsmåter:
  Gruppen skal samle pågående forskning ved ILS. Som et resultat av Kunnskapsløftet og innføring av kompetansebaserte læreplaner må lærere og skoleledere revurdere skolens undervisningspraksis - blant annet lære mer om hvordan ny teknologi kan brukes. Lærerstudenter skal forstå og lære å håndtere det komplekse forholdet mellom undervisning, læringsprosesser og læringsutbytte. Dette er en integrert del av læreres og skolelederes profesjonalitet.

  TEPEC vil ta initiativ til forskningsprosjekter som skal undersøke hvordan ulike former for pedagogisk design fremmer læring.
   
 3. Studier av utdanningspolitikk og ledelse: 
  TEPEC skal arbeide på 3 integrerte forskningsområder: 1) utdanningsledelse 2) kvalitetssikringssystemer og bruk av tester og 3) forskningsbasert lærerutdanning og vurdering.

For mer informasjon, kontakt forskergruppen TEPEC (engelsk side).

Publisert 28. okt. 2010 13:06 - Sist endret 29. jan. 2014 11:14