Hva forstår skoleledere med «ledelse»?

Rektorskolestudenter er gjenstand for spennende forskning. NIFU gjør en egen evalueringsstudie på oppdrag av Utdanningsdirektoratet, og forskergruppen TEPEC setter fokus på skoleledelse og kunnskapsutvikling.

To personer som diskuterer

Prosjekt «Skoleledelse og kunnskapsutvikling»

Bakgrunn

I 2009 inngikk ILS en femårig kontrakt med Utdanningsdirektoratet om å tilby Rektorskole for 1-2 studentgrupper per år. For å utvikle den forskningsbaserte undervisningen er prosjektet ”Skoleledelse og kunnskapsutvikling” etablert.  Prosjektet vil inngå som en del av virksomheten til den nystartede forskergruppen TEPEC (Teacher Professionalism and Educational Change) ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet, UiO.

ILS ønsker å etablere følgeforskning til igangværende kursgrupper. Vi er interessert i å utdype forståelsen av ledelsestenkningen blant deltakerne.  Forskningen vil ta tak i spørsmål som går ut over en ren evaluering av programmet. Dette ivaretas for øvrig av NIFU STEP i en egen evalueringsstudie på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Vi ønsker å bygge dette prosjektet på tidligere og igangværende studier av ledelse i skolen utført ved ILS (jf. Leadership for successful schools, (Møller & Fuglestad, 2006), ledelse og skoleutvikling (Aas, 2009) og profesjonslæring (Hauge, Vedøy, & Norenes, 2009).

Prosjektgruppe ILS

Følgende personer inngår i prosjektgruppen ved ILS: Førsteamanuensis Marit Aas, universitetslektor Mette E. Vavik, universitetslektor Fred Carlo Andersen, universitetslektor Tor Colbjørnsen, professor Trond Eiliv Hauge og professor Eyvind Elstad. I tilegg vil dr. Ba Rolf Olsen som i dag har det faglige ansvaret for coachingen på Rektorskolen, delta i deler av prosjektet.

Mål

Mål for prosjektet er å belyse deltakernes ledelsesforståelse, og videre studere hvordan ledelseskunnskap kan utvikles gjennom casearbeid, gruppedrøftinger og coaching. Tentative problemstillinger for dette arbeidet er:

  1. Hvilken forståelse har skoleledere om sin egen rolle?
  2. Hvilke valg og prioriteringer gjør skoleledere i sin lederpraksis?
  3. Hvordan skjer kunnskapsutvikling om skoleledelse ved bruk av casearbeid, gruppedrøftinger og coaching?

Her vil vi ha et særlig fokus på spenninger som drivkraft for utvikling.

Teoriperspektiver

Prosjektet forankres i teoriperspektiver som viderefører den faglige diskursen i faggruppa for utdanningsledelse ved ILS.  Det kan være aktuelt å forankre arbeidet i et sosiokulturelt perspektiv på læring og utvikling med hovedvekt på en kultur-historisk og aktivitetsteoretisk forståelse (CHAT) av hvordan deltakerne utvikler sine kunnskaper og ferdigheter (Daniels, 2008; Edwards & Mutton, 2007; Engeström, 1987, 2001; Vygotsky, 1978). CHAT som et analytisk perspektiv gir inngang til å beskrive hvordan deltakerne utnytter ulike sosiale og kulturelle redskaper i utvikling av sin lederforståelse og hvordan denne forståelsen påvirkes av aktuelle og forventede aktivitetsmønstre som leder.

Metodiske tilnærminger

Tre datatyper kan bidra til å belyse deltakernes ledelsesforståelse.

  • En surveyundersøkelse. En felles undersøkelse på tvers av kursgrupper, gir en breddeoversikt over ledelsesoppfatninger og hva deltakerne ser på som vesentlig i utøvelse av ledelse. Her vil vi bruke begreper fra tidligere undersøkelser gjort ved ILS (Elstad 2010, se publikasjonsliste under) og finne items som fungerer rimelig godt i psykometrisk forstand.
  • En innholdsanalyse av et felles arbeidskrav i kursgruppene. Oppgaven kan være formet som et case stiller krav til analyse av et fenomen/problem i skolen og forslag til problemløsning. Dette er data som kan gi innsikt i hvordan deltakerne tenker rundt lederoppgaver og hvor de får tid til å avlevere svar. Oppgavene kan leveres elektronisk.
  • En samtaleanalyse basert på oppgaver som drøftes i arbeidsseminarer/workshops/coaching for deltakerne. Dette er data som gir innsikt i hvordan deltakerne argumenterer for sine løsninger i et fellesskap med andre. Utvalgte episoder blir videofilmet for nærmere analyse.
Publisert 28. apr. 2011 09:17 - Sist endret 23. nov. 2022 11:00