Ambassadører for Grunnloven

17. mai er grunnlovsdagen som samler unge og gamle om demokratiet Norge. Nå forskes det på elevene som talerør for Grunnloven.

Illustrasjon: Colourbox

Elever tolker Grunnloven

Hver 17. mai samles unge og gamle om feiringen av Grunnloven. Barnetoget danner et en unik ramme om den norske grunnlovsfeiringen i tillegg til lokale arrangementer hvor elever bidrar med musikk, dikt, taler og sang.

Som del av det interfakultære forskningsprogrammet «Kultrans», og prosjektet «Textualizing Democracy», samarbeider førsteamanuensis Kirsten Sivesind fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og professor Johan Tønnesson fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier om en tekststudie av elevers 17. mai-taler. Målet med studien er å forstå hvordan elever fortolker Grunnloven som en levende historisk tekst slik den uttrykkes og forstås i vår tid.

Orginalitet og talekunst

Så langt tyder studien på at elever lar seg inspirere av nettbaserte ressurser når de skriver talene. Talemanuskriptene varier fra å være rene kopier av andres tekster, til å framstå som originale bidrag der egne opplevelser fortolkes i lys av grunnlovshistorien.

Haugesund rådhus

Foto: Hilde Kari @ flickr.com, Creative Commons

Talen som Alice Botnen Akselsen og Lene Haugsgjerd ved Skåredalen skole holdt på Rådhusplassen i Haugesund, 17. mai 2011, er et illustrerende eksempel på kreativitet og god talekunst. Elevene sammenlikner den 200 år lange historien for å skape et fritt Norge med en skoleuke som kan være slitsom, men som ender i en god følelse av å bli fri.

Frihetskamp

Fra elevenes ståsted handler frihet om å se fremtiden lyst i møte og samtidig håndtere de mange krav knyttet til skriftlige oppgaver  og muntlige presentasjoner som de har opp til flere ganger i uken. Å være elev er å leve i spennet mellom disiplin og frihet.

Et poeng som Akselsen og Haugsgjerd fremfører i talen, er at historien om Grunnloven har vært en lang kamp for frihet som slett ikke er selvfølgelig, men som mange tar for gitt. De hevder at kampen for et fritt Norge åpner for en fremtid av muligheter, som også utdanning kan gi.

Demokrati og medborgerskap

Talen fra Haugesund illustrerer hvordan historien om Grunnloven fortolkes i en folkelig og skolenær kontekst som del av en sosial bevegelse for demokratiseringen av Norge. I denne historien har skolen en viktig oppgave: å oppdra til demokrati og medborgerskap, slik disse verdiene uttrykkes i læreplaner og lærebøker i Kunnskapsløftet.

Det er opplagt at muntlig og skriftlig trening gjør elever taleføre og i stand til å presentere egne meninger. Samtidig illustrerer studien at historisk kunnskap og fortolkning kan være vel så viktig i utviklingen av demokratiforståelse.

Viktige spørsmål

Dette reiser en rekke spørsmål: Hvilke fagressurser benyttes av lærere og elever i forberedelser til 17. mai? Hvilke tradisjonsbærende tekster blir tatt fram? Hvordan beskrives grunnlovshistorien i lærebøkene? Hva formidles av hendelser, begreper og sammenhenger? Har elevene noen gang blitt oppfordret til å lese og drøfte Kongerigets Norges Grunnlov – som i 2009 kom med i ”sakprosakanonen” fra Landslaget for norskundervisning?

Svar på disse spørsmålene er med på å danne både forestillinger og forhåpninger. En rekke nasjonale prosjekter er satt i gang for å forberede Grunnslovsjubileet i 2014. Med dette prosjektet ønsker forskerne å sette skolen og elevene på dagsorden!

Studien videreføres i 2012

I slutten av mai vil forskerne igjen henvende seg til skoleledere og lærere for å samle inn taler fra 17. mai 2012. De håper på stor interesse for prosjektet og vil som i fjor premiere elever dersom talen blir sitert eller referert i det videre forskningsarbeidet.

Forskerne oppfordrer rektorer og lærere landet over til å sende taler holdt av elever 17. mai 2012 til Kirsten Sivesind. Av personvernhensyn ber forskerne om at eposten ikke gir opplysninger om navn på eleven, men om talen er holdt av en jente og/eller gutt, alder, navn på skolen og hvor og når talen ble framført. Elevene og deres foresatte vil bli kontaktet dersom deler av talen blir offentliggjort innen rammen av forskningsprosjektet.

 

Publisert 11. mai 2012 09:42 - Sist endret 19. okt. 2017 13:11