Hva brukes alle PC-ene til?

Marte Blikstad-Balas stiller spørsmål ved hva PC egentlig brukes til i undervisning i en ny artikkel i Nordic Journal of Digital Literacy.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Verktøy eller avsporing

Norge var det første landet i Europa til å innføre en læreplan der digitale ferdigheter er en gjennomgående del av opplæringen, og norske skoleelever er i verdenstoppen når det gjelder tilgang til Internett både hjemme og på skolen. Det er liten tvil om at norske skoleelever både skal og kan benytte seg av IKT i skolesammenheng. Noe som derimot ikke er like tydelig, er hva alle pc-ene egentlig brukes til i skolen.

Elevene i studien til Blikstad-Balas disponerer hver sin laptop, et stadig vanligere scenario i norske klasserom. I tillegg til å filme ulike elever i tre fag over en periode på tre uker, har Blikstad-Balas intervjuet elever og samlet inn tekster de har arbeidet med.

Den nylig publiserte artikkelen omhandler hva elevene bruker datamaskinene til når læreren har felles helklasseundervisning. Et hovedfunn presentert i artikkelen er at mens lærerne underviser, har elevene ofte mulighet til å oppsøke helt andre temaer og aktiviteter via internett. Dette er en mulighet de gjerne benytter seg av.

Manglende integrering

I datamaterialet til Blikstad-Balas er det mye lesing av nettaviser, blogger, Facebook og diverse nettspill. Noen elever tar notater i enkelte fag, men i det store og det hele er det opp til elevene hva de vil bruke pc til når lærerne underviser – og ofte blir det underholdning. Blikstad-Balas er ikke overrasket over dette funnet

- Denne studien er en relativt liten kvalitativ studie, men den bekrefter en internasjonal trend, nemlig at linken mellom IKT-teknologien og undervisningen er for vag. Lærerne gjennomfører den planlagte undervisningen, og det blir opp til elevene å avgjøre hva de vil bruke datamaskinen sin til. At elevene ofte velger underholding, er ikke veldig overraskende.

Blikstad-Balas mener dette kan skyldes at pc-ene ikke er tilstrekkelig integrerte i undervisningen, og at elevene ofte ser på selve undervisningen som overflødig

- Elevene i denne studien gir utrykk for at de har tilgang på stoffet som undervises når de vil. En vanlig praksis i dag er at lærere tilgjengeliggjør alt av digitalt undervisningsmateriell, for eksempel Power Point –presentasjonene de bruker i helklasseundervisning. Elevene vet at de kan finne disse presentasjonene når som helst. I tillegg har elevene lærebøker som gjennomgår stoffet.  Da velger de ofte å lære seg det de må for eksempel rett før en prøve, eller sjekke hva som står i lærerens presentasjon i forbindelse med oppgaveløsing.

PC bør være en del av undervisningen

Noen er skeptiske til at PC-en skal være en del av undervisningen, og mener at utfordringer av den typen som synliggjøres i denne studien, kan løses med å fjerne PC-ene fra klasserommet. Dette er et synspunkt Blikstad-Balas tar avstand fra.

- Å nekte elevene å bruke laptop eller internett på skolen, kommer ikke til å bidra til å forbedre elevenes digitale ferdigheter, som altså er et ansvar alle skoler i Norge har. Det er imidlertid ingenting som tyder på at ubegrenset tilgang til pc og internett i seg selv kommer til å utvikle elevenes digitale ferdigheter heller. Jeg ser ingen grunn til å bli teknologifiendtlig, men det er lite som tyder på at pc i seg selv gir mer eller bedre læring, så det er på høy tid å ta debatten om hvordan pc-ene brukes.

Blikstad-Balas presiserer at elevene i studien klarer seg bra på skolen, men at det er under kollektiv undervisning for hele klassen at det er mest individuell surfing på nett.
Hun mener dette henger sammen med flere forhold. Både at elevene ikke utrykker at de føler et reelt behov for å følge undervisningen og at det ikke alltid foreligger noe eksplisitt formål for pc-bruk i situasjonene hvor læreren underviser, kan være sentrale forklaringer på at elevene oppsøker alternative aktiviteter. 

Læreren avgjør

Hvordan kan en så forholde seg til pc i helklasseundervisning? Blikstad-Balas understreker at det er læreren som avgjør om pc-en er en nødvendig og viktig del av aktiviteten i timen. Pc-en bør tjene et undervisningsformål og integreres tydelig i undervisningen.

- Det inngår i god klasseledelse å avgjøre hvilken rolle pc-en skal ha. Dersom pc-en skal brukes under helklasseundervisning, må elevene få klar beskjed om hva den skal brukes til – og kanskje også beskjed om hva den ikke skal brukes til.

Publisert 20. juni 2012 09:25 - Sist endret 27. jan. 2015 15:11