Halvparten vil dele elever etter nivå

Halvparten av norske skoleledere ønsker å dele elevene etter faglig nivå i enkelte fag, men få gjør det. Det viser ny forskning fra Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Professor Jorunn Møller, Utdanningsvitenskapelig fakultet (UV). FOTO: Øyunn Syrstad Høydal/UV.

I dag er det ikke tillatt å dele elever inn i varige, faste grupper etter nivå i norsk skole. Samtidig har både flinke og svake elever krav på tilpasset opplæring.

Lojale rektorer
- Vår studie viser at over 80 prosent av rektorene er lojale til lovverket, sier professor Jorunn Møller. Hun leder forskningsprosjektet, som er et samarbeid med Juridisk fakultet.

Hva gjør rektor?
Spørreundersøkelsen er gjennomført blant skoleledere i fem fylker og alle landsdeler er representert. Både grunnskole og videregående skole er med i studien.
- Det er rektor ved den enkelte skole som har ansvaret for å omsette lover og forskrifter til praksis. Målet med undersøkelsen har vært å se hvordan skolelederne fortolker og håndhever opplæringsloven, forteller Møller.

Uklar lov
Nesten halvparten av rektorene i undersøkelsen mener loven om retten til tilpasset opplæring er uklar.
- Loven åpner for en viss grad av skjønn. På den ene siden finnes det skoleledere som setter pris på spillerommet loven gir. På den andre siden er det rektorer som etterlyser et klarere regelverk. Holdningene preges nok i stor grad av ledernes trygghet og erfaring i rollen som skoleleder, sier Møller

Flere klager
Elever og foresatte er blitt mer oppmerksomme på rettighetene som ligger i opplæringsloven, og skolene får stadig flere klager på manglende tilpasset undervisning. Disse sakene krever tid og resurser.
- I vår undersøkelse svarer 40 prosent av skolene at de ikke har ikke et formelt opplæringsopplegg knyttet til opplæringsloven. Jeg tror skolene hadde spart tid og penger dersom de brukte mer tid på kompetanseutvikling for egne ansatte når det gjelder opplæringsloven.  Det er den enkelte lærer som møter elevene gjennom undervisningen. Da holder det ikke at rektor kjenner lovverket, sier Møller.

Publisert 28. juni 2013 14:32 - Sist endret 19. okt. 2017 13:19