Nye kartleggingsprøver i regning

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å utvikle nye kartleggingsprøver i regning for småskolens 1., 2. og 3. trinn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Oppdrag fra utdanningsdirektoratet

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å utvikle nye kartleggingsprøver i regning for småskolens 1., 2. og 3. trinn.
De nye prøvene skal tas i bruk våren 2014. Til prøvene skal det utvikles et veiledningsmateriell med forslag til videre oppfølging av de elevene som presterer svakt på prøven.

Hva brukes kartleggingsprøvene til?

Kartleggingsprøvene brukes til å avdekke elever med svak begrepsforståelse og regneferdighet. De nye prøvene skal skille godt mellom elever som ligger over og under en bekymringsgrense (satt til de 20 % svakeste elevene). De fleste elevene vil derfor oppleve å lykkes med de aller fleste oppgavene på prøvene. Oppgavene utformes slik at alle elevene skal være motivert for å løse oppgavene. Det må være enkelt for dem å forstå hva oppgaven ber dem gjøre og hvordan de skal svare, også om de ikke lykkes med å løse oppgaven korrekt.

Prosessen bak prøvene

Høsten 2012 utviklet vi nye forslag til oppgaver som ble prøvd ut med elever og lærere fra 11 skoler i perioden desember til januar. Tilbakemeldingen fra elever vi har snakket med var at prøvene var fargerike og fine, og de syntes de fikk vist hva de kunne. Hvis prøvene ikke hadde vært hemmelige, ville de gjerne hatt dem med hjem for å vise frem.

I løpet av prosjektet har det vært gjennomført to seminarer med lærere, skoleledere, PPT og forskere for å diskutere oppgaveutkast og erfaringer fra utprøvingene, og for å få konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger. Dette gir oss verdifulle innspill som vi bruker til å sette sammen seks prøveutkast, to for hvert trinn. Disse prøvene skal gjennomføres med et representativt, nasjonalt utvalg elever i april-mai. Det er erfaringene fra denne utprøvingen som vil danne grunnlag for ferdigstilling av prøvene. Invitasjonsbrev går ut til skolene i utvalget i disse dager.

Publisert 11. feb. 2013 13:12 - Sist endret 8. jan. 2018 13:07