Veien til fremragende lærerutdanning

Veien til fremragende lærerutdanning skapes gjennom et samarbeid mellom universitet og skole. Det viser erfaringene fra ProTed, Norges første senter for fremragende utdanning.

Flåtestad skole i Oppegård kommune er en av universitetsskolene. Foto: Ola Sæther, Uniforum. 

Senterleder ved ProTed i Oslo, Andreas Lund. 

Senteret skal bidra til å skape fremragende lærerutdanning og utvikle framtidas skole. Universitetsskolekonseptet er juvelen i ProTed-kronen, uttaler den internasjonale ekspertkomiteen som har evaluert senteret.

Forlenget senterstatus

Torsdag vedtok NOKUT at ProTed får forlenget sin status som Senter for fremragende utdanning med 5 nye år.

– Vi tar sikte på å bli Norges fremste miljø for kunnskap om og utøvelse av fremragende lærerutdanning, sier senterets leder, professor Andreas Lund.

Dette skjer i krysningen mellom innovasjon og faglig og profesjonell ekspertise og i et tett samspill med universitetsskolene.

Styreleder i ProTed, prorektor Ragnhild Hennum (UiO) er glad for NOKUTs vedtak.

– Det nære samarbeidet med universitetsskolene ser ut til å være en av nøklene til å utvikle en fremtidsrettet lærerutdanning, som evalueringskomiteen understreker i sin innstilling der de kaller dem for juvelen i kronen. Men ProTeds arbeid med digitale læringsomgivelser og utvikling av nye arbeidsmåter i fagundervisningen kan også gi viktige bidrag til utviklingen av andre utdanningsfelt enn lærerutdanningene. 

Styreleder i ProTed, prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum.
Styreleder i ProTed, prorektor ved UiO, Ragnhild Hennum. 

Universitetsskolekonseptet

20 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus har status som universitetsskoler. Dette er skoler som er innovative og utviklingsorienterte. Hvert semester tar de imot lærer- og lektorstudenter fra Universitetet i Oslo.

– Universitetsskolene har hatt stor betydning for videreutviklingen av lærerutdanningene våre, sier Kirsti Engelien, undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og leder for Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo.

– Sammen med skolene prøver vi ut nyskapende prosjekter i liten skala, før vi gjennomfører større endringer i lærerutdanningen, forklarer hun.

Prosjektene dreier seg om utvikling av både undervisningen i lærerutdanningen på campus og av studentenes praksis på skolene. De inkluderer også samarbeid om forskning og utvikling i skolene.

– Vi er trygge på og opplever at universitetet anerkjenner kunnskapen vi besitter i skolen, og deltakelsen i Universitetsskoleprosjektet gir utviklingsarbeidet på skolen et løft, sier Monica Dellemyr, rektor på Ris ungdomsskole, som har vært med som universitetsskole fra starten av.

Tidlig praksis

Undervisningsleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Kirsti Engelien. 

Det er viktig at lærerstudentene kommer tidlig ut i praksis slik at de kan kople sammen kunnskap fra studiet med erfaringer de gjør i skolen, viser forskning

På universitetsskolene får studentene intensive praksisuker der de utvikler innsikt i kompleksiteten i lærerrollen. Universitetets lærerutdannere besøker studentene i praksis og er med på aktivitetene deres for så å kople studentenes erfaringer til de teoretiske perspektivene i lærerutdanningen.

Mentorer på universitetet

I lektorprogrammet er det utviklet en mentorordning for at studentene skal utvikle sin profesjonsidentitet gjennom hele studiet. Mentorene er erfarne faglærere fra universitetsskolene som møter studentene jevnlig og diskuterer profesjonsfaglige spørsmål med dem.

Studentene er positive til ordningen og mener den har stor betydning for utviklingen av profesjonstilhørighet.

IKT-støttet veiledning

Mens studentene er i praksis, filmer de sin egen undervisning ved hjelp av nettbrett og sender opptakene til veiledning hos lærerutdannerne på universitetet via en sikker løsning utviklet av universitetets IT-avdeling. Slik skapes tett kommunikasjon mellom studentene i praksis og deres lærerutdannere på universitetet.

Lærerutdanningen ved ILS samarbeider spesielt med 20 skoler som er oppnevnt til universitetsskoler. Foto: Ola Sæther, Uniforum. 

Les også: Videobasert veiledning og vurdering av lærerstudenters praksis i skolen

Samarbeid mellom universitet og skole

Gjennom universitetsskolekonseptet bidrar skolene til å utvikle undervisningen på campus og er samtidig mer informert om det studentene lærer på universitetet når de møter dem i praksis.

Universitetsskolene vil spille en fremtredende rolle for ProTeds virksomhet i den neste perioden som løper fram til 2021.

Av Aina Rødal
Publisert 30. okt. 2015 10:14 - Sist endret 16. apr. 2019 13:23