Forskerprofilen: Med øye for kvalitet

- Ironisk nok kan økt kvalitetskontroll virke mot sin hensikt, som jo er å skulle gi et bedre utdanningstilbud, forteller Ida Hatlevik. Selv vil hun helst forske på det som ikke er så lett å måle.

Foto av Ida Hatlevik

Ida Hatlevik (Foto: privat)

Ida Hatlevik har vært ansatt ved instituttet siden 2016, først som postdoktor og senere som førsteamanuensis. Fra 1/1-2019 er hun faglig leder for universitetsskolesamarbeidet ved UiO.  

Det som fungerer

Kvalitet i lærerutdannelsen og studentenes læring er det Hatlevik fokuserer mest på i sin forskning. Hun forsker på partnerskapsmodeller i lærerutdanningen (mellom universitet, universitetsskoler og skoleeier) og leder følgeforskningen av profesjonsrettet mentorordning (PROMO) for lektorstudenter. Sammen med instituttkollega Eli Lejonberg har hun skrevet artikkelen «Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter», publisert i siste nummer av Acta Didactica.

– Vi fant at førsteårs lektorstudenter har et stort behov for tiltak som bidrar til at de blir kjent med andre lektorstudenter som følger samme studieløp, og at slike tiltak også bør ha et innhold som er relevant for utdanningens formål, forklarer Hatlevik.

Hun forteller videre at mentoroppfølging av studenter kan imøtekomme utfordringer førsteårsstudenter kan ha, både med å bli del av et studiefellesskap og med å starte utvikling av læreridentitet. I tillegg kan mentoroppfølging tydeliggjøre utdanningsinnholdets relevans tidlig i studiet.

Læreres mestringsforventning for profesjonsutøvelse

Hatlevik skrev sin doktorgrad ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet om sammenheng mellom læring på ulike arenaer og utvikling av profesjonell kompetanse. Hun har fortsatt å forske på studenters og læreres mestringsforventning knyttet til profesjonsutøvelse.

–Tidligere forskning viser at læreres mestringsforventning påvirker elevenes læringsutbytte og lærernes beslutning om å forbli i læreryrket, utdyper Hatlevik.

Sammen med professor Ove Hatlevik (OsloMet) bruker Hatlevik nå storskalaundersøkelser som ICILS og TIMSS til å undersøke sammenhenger mellom læreres mestringsforventning til det å undervise, kollegasamarbeid, tilrettelegging fra arbeidsgiver, undervisning og trivsel.

Dypdykker

Hva motiverer Hatlevik som forsker? Først og fremst måten en forsker jobber på, viser det seg. – Jeg trives med å gå i dybden, lære meg nye ting og fremskaffe ny kunnskap gjennom å gjøre undersøkelser og analyser, sier hun.

Hatlevik forteller videre at i og med at kvalitet i undervisning og studenters læring er et sentralt tema for henne, er det inspirerende å ha kontakt med studenter gjennom egen undervisning.

– Både for min egen del og ut fra et samfunnsmessig nytteperspektiv, synes jeg de temaene jeg forsker på og underviser i er interessante og meningsfylte å bruke tid på. Det er også veldig motiverende å se at den kunnskapen jeg fremskaffer brukes til å gjøre endringer i lærerutdanningen.

Testing og kartlegging

Hva er så de framtidige utfordringer innen fagområdene hun forsker på?

– Jeg ser det som en stor utfordring både i skolen og i høyere utdanning å holde fokus på det som fremmer elevers og studenters læringsprosess, og ikke på det som er lettest å teste og kartlegge.

Forskning viser nemlig at at det som fremmer gode læringsprosesser er forhold som det nettopp er vanskelig å teste og kartlegge. Når fokus dreies mot å måle og premiere det som lar seg måle, gir det sterke føringer til de som skal undervise om hva de skal prioritere, sier forskeren. Og det kan gi andre resultater enn det som er tiltenkt.

– Ironisk nok kan økt kvalitetskontroll virke mot sin hensikt, som jo er å skulle gi et bedre utdanningstilbud, avslutter Hatlevik.

 

 

Les mer om universitetsskolesamarbeidet som Hatlevik er faglig leder for.

PROMO er er en del av Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) sin satsing for å styrke kvaliteten på lektorutdanningen ved UiO.

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 14. mars 2019 11:28 - Sist endret 16. apr. 2019 13:24