English version of this page

Tverrfaglige læringsomgivelser: Elevers læring og læreres undervisning (ph.d.-prosjekt)

Doktorgradsprosjektet er en empirisk undersøkelse av tverrfaglige læringsomgivelser der lærere legger til rette for at elever adresserer ulike samfunnsutfordringer knyttet til deres samtid og framtid.

Studenter og lærere foran laptop. Illustrasjonsfoto.

Hvordan møter elever tverrfaglige problemstillinger?Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om prosjektet

Dagens og fremtidens samfunnsutfordringer griper direkte inn i elevers livsverden som påvirker deres engasjement og deltakelse i samfunnet. Mitt doktorgradsprosjekt retter søkelys mot tverrfaglige læringsomgivelser som bidrar til å forberede elever på å møte et hverdags- og arbeidsliv i et demokratisk og komplekst samfunn utfordret av en verden i endring.

Dette vil jeg nærme meg empirisk gjennom å ha et tredelt fokus der jeg undersøker:
1.    Hvordan lærere tilrettelegger for å utvikle aktive, engasjerte og utforskende elever
2.    Hvordan elever deltar og lærer i åpne og ukjente kontekster
3.    Hvordan elevers forståelse materialiseres i produkter som de utvikler sammen med andre.

Bakgrunn

Doktorgradsprosjektet er forankret i en sosiokulturell forståelse av læring og undervisning. Videre har denne empiriske studien et casestudie-design der data samles inn gjennom a) observasjoner og videoopptak av klasseromsinteraksjoner over tid, b) intervjuer av lærere og elever og c) innsamling av undervisningsmaterialer og produkter som elevene utvikler underveis. Datamaterialet er samlet i samarbeid med forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020) delprosjekt 3.1 Fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring.

Finansiering

Prosjektet er et fire-årig doktorgradsprosjekt (2021-2025) finansiert av det Utdanningsvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. sep. 2022 14:29 - Sist endret 14. sep. 2022 15:07