Organisering

Den amerikanske samfunnsforskeren Judith Torney-Purta har i samarbeid med IEA tatt initiativ til Civic in Education Study. IEA har oppnevnt en internasjonal styringsgruppe for prosjektet, og det er opprettet et faglig senter ved Humboldt-universitetet i Berlin og et metodesenter i Hamburg, Tyskland.

Den norske delen av prosjektet er lagt til Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Instituttet har organisert en prosjektgruppe, Civic Norge, med 8 forskere som arbeider hel- eller deltid med prosjektet. Prosjektgruppen er delt i en faglig gruppe og en metodegruppe med ulike hovedoppgaver,

IEA – The International Association for the Evaluation of Educational Achievement

IEA ble stiftet på slutten av 1950-tallet for å drive internasjonal sammenlignende forskning på utdanning. I 2000 var nær 60 land medlemmer av organisasjonen. IEA tar initiativ til og styrer internasjonale tester, hjelper til med å bearbeide og formidle resultater og oppmuntrer til internasjonal dialog om utdanning.

Mest kjent er kanskje IEA for sitt arbeid med undersøkelser i realfag, TIMSS-undersøkelsene.

Også tidligere har IEA arbeidet med studier av demokratiundervisning i skolen. En undersøkelse ble publisert i 1971 (Thorny-Purta 1971). Den omfattet 7 vesteuropeiske land og Israel og USA. To hovedkonklusjoner: 1) det syntes å være lite påvisbar nytte i formidling av civic-verdier, selv i etablerte demokratier, men også at 2) elever som deltar i klasseroms-diskusjoner om demokratispørsmål scorer høyere på både kunnskapstester og på mål for anti-autoritarianisme enn elever som forventes å reprodusere data om politiske forhold.

Det er de omfattende forandringene i de politiske kart etter 1989 – og en viss uro over utviklingen i politisk-demokratisk engasjement i etablerte demokratier - som har motivert IEA til å gå i gang med en fornyet studie av demokratiforståelse og demokratiopplæring blant 15-åringer.

IEA´s Civic-prosjekt skal kartlegge elevenes kunnskaper om og holdninger til demokrati i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv. I et stort internasjonalt og nasjonalt samarbeid er det utarbeidet såkalte indikatorer, som vil gi en profil av elevenes kunnskaper om og holdninger til demokrati. Resultatene vil bli brukt i nasjonale og internasjonale diskusjoner om hvordan opplæring i demokrati best mulig kan foregå.

Internasjonal styringsgruppe og administrasjon

Den internasjonale styringskomiteen for Civic in Education Study ledes av Judith Torney-Purta sammen med Rainer Lehman fra Humboldt-universitetet i Berlin. De leder et styre med representanter fra Polen, Hellas, Sverige, Tyskland, USA, Sveits og Hong Kong.

Ved Humboldt-universitetet i Berlin er det bygd opp en administrativ ledelse av Civic Education Study. Den ledes av Rainer Lehman. I Hamburg har IEA et senter for databehandling som også skal behandle Civic-dataene.

Deltakerland

28 land er med i Fase 2 av undersøkelsen. Fem av de seks verdensdelene er representert.
 

Fra Europa:

Belgia, Bulgaria, Danmark, England, Estland, Finland, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn.

   

Fra Sør- og Nord-Amerika:

Chile, Columbia, USA

Fra Norden:

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Fra Asia:

Hong Kong

Fra Vest - Europa:

Belgia (fransk del), Ebgland, Sveits, tyskland

Fra Oseania:

Australia

Fra Øst - Europa:

Bulgaria, Polen, Rumenia, Slovakia, Slovenia, russland, Tsjekkia, Ungarn

Fra Baltiukm:

Estland, Latvia, Litauen

Fra Sør - Europa:

Hellas, Italia, Kypros, Portugal


Ca. 90.000 14/15-åringer deltar i undersøkelsen, vel 3.000 fra Norge.

Nær 4.000 skoler er involvert.

CIVIC i Norge

Det er ILS – Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling – som har hovedansvaret for den norske delen av prosjektet. Arbeidet er delt mellom en faglig gruppe og en metodegruppe.

Den faglige gruppen har hovedansvaret for koordinering og internasjonale kontakter, oversettelse og utvikling av instrumentene, utvikling av supplerende nasjonale spørsmål, administrasjon av gjennomføringen, analyse, tolkning og spredning av resultatene - både nasjonalt og internasjonalt og rapportering. Metodegruppens hovedansvar er manualutvikling, trykking av instrumenter, utvelgelse av skoler og klasser, registrering og rensning av data og tilrettelegging for statistisk analyse.

Den faglige gruppen har i Fase 2 bestått av:
Rolf Mikkelsen ILS, prosjektleder
Dag Fjeldstad ILS, forskningskoordinator
Asle Sveen ILS, forsker
Annette Sund ILS, forsker
Elisabeth Buk-Berge ILS, forsker
Hein Ellingsen ILS, forsker.

I Fase 3 vil Rolf Mikkelsen, Dag Fjeldstad og Hein Ellingsen arbeide med analyse og rapportering.

Metodegruppen har i Fase 2 bestått av:
Svein Lie ILS, prosjektkoordinator
Marit Kjærnslie ILS, forsker
Erik Larrinaga ILS, skoleansvarlig
Marion Lunde Caspersen ILS, dataansvarlig.

I Fase 3 vil Svein Lie og Marion Lunde Caspersen arbeide med dataene og rapporteringen.

Det er oppnevnt en nasjonal faggruppe knyttet grunnskoledelen til Civic- prosjektet. Den har til oppgave å bidra til:

 • faglig utvikling av undersøkelsen
 • tolkning av undersøkelsen
 • spredning av funn og kompetanseoppbygging.

Den nasjonale faggruppen er sammensatt av:

 • Magnus Haavelsrud: Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø
 • Oddbjørn Knutsen: Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Liv Carstens Knutsen: UNIKOM Lærerutdanning, Universitetet i Tromsø
 • Svein Lorentsen: Program for lærerutdanning, Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet
 • Marit Storhaug: Allmennlærerutdanningen, Høgskolen i Oslo
 • Jonny Tobiassen: Institutt for praktisk pedagogikk, Universitetet i Bergen
 • Rolf Th. Tønnessen: Høgskolen i Agder

Den nasjonale faggruppen hadde møter1-2 ganger i året fram til våren 2000.

Departementet har oppnevnt en tverrfaglig referansegruppe for prosjektene Civic, PISA (Programme for International Student Assessment) og CCC (Cross Curricular Competencies). Denne gruppen har særlig til oppgave

 • å være diskusjonspartner og gi råd når det gjelder viktige veivalg i gjennomføringen av prosjektene,
 • kommentere og gi råd om rapportering og offentliggjøring av resultatene
 • være kontaktledd mellom prosjektene og interessegrupper og skoleiere

Referansegruppen består av representanter fra Norsk Lærerlag, Lærerforbundet, Kommunenes Sentralforbund, Foreldreutvalget i grunnskolen, Skoleetaten, Oslo kommune, Næringslivets hovedorganisasjon, Eksamenssekretariatet, Senter for leseforskning, Stavanger, UV-fakultetet, Universitetet i Oslo. Den er senere utvidet med representanter fra fylkeskommunene, elevorganisasjonen og Universitetet i Bergen.

Tidsplan

* Fase 1 (målanalyse) ble gjennomført i årene 1994 - 1997
* Fase 2 (grunnskole) gjennomføres i årene 1997 - 2001
o Prosjektstart desember 1997
o Forundersøkelse i januar/februar 1998
o Generalprøve i mai og desember 1998
o Hovedundersøkelse i april/mai 1999
o Analyse, resultater og rapporter i 1999/2001
* Fase 3 (vidergående skole) gjennomføres i årene 2000 - 2002
o Hovedundersøkelse april/mai 2000
o Analyse, resultater og rapport 2001/2002
* Metodeutvikling, læremiddelutvikling og etterutdanning for lærere 2000/2001
 

 

Publisert 9. nov. 2010 08:24 - Sist endret 24. nov. 2010 12:54