Publikasjoner

Nyeste publikasjoner

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter og antologier (etter prosjektslutt):

Hall, J. B. (2018). The performative shift: middle leadership 'in the line of fire'. Journal of Educational Administration and History. http://dx.doi.org/10.1080/00220620.2018.1518317. pp. 1-15.     

Hall, J. B. (2018). Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry (Open Access). http://dx.doi.org/10.1080/20004508.2017.1416247. pp. 1-18.

Hall, J. B. (2017). Statlig tilsyn av skoler i Norge: sikring av likeverdig opplæring? [State school inspection in Norway: ensuring equality in classroom instruction?]. In: S. Scheutz (Ed.), En likvärdig skola för alla (3). Iustus: Uppsala. ISBN 9789176789940. pp. 37-56.

Hall, J. B. & Sivesind. K. (2017). State school inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes?. In: S. J. Ball (Ed.). Governing by numbers - Education, governance, and the tyranny of numbers. Oxon: Routledge. ISBN 9781138701151. 

Hall, J. B. (2017). "Governing by templates" through new modes of school inspection in Norway. Journal of Educational Change, 18(2), 161-182. 

Publikasjoner i 2016

PhD-avhandling:

Hall, J. B. (2016). State School Inspection - The Norwegian Example. Doctoral thesis. Department of Teacher Education and School Research, Faculty of Education, University of Oslo. ISSN 1501-8962. 

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter:

Hall, J. B. (2016). Examining School Inspectors and Educational Directors within the Organisation of School Inspection Policy: Perceptions and Views. Scandinavian Journal of Educational  Research (online), 1-15. http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2015.1120234

Jeppesen, S., Kelder, K. & Ottesen, E. (2016). Rektors handlingsrom mellom skolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052. 100(2), s 143- 154 . 

Ottesen, E. & Møller, J. (2016). Organisational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. European Educational Research Journal (online).  http://dx.doi.org/10.1177/1474904116638853  

Møller, J. og Ottesen, E. (2016). Rettslig regulering og profesjonelle normer i skolen. Utbildning & Demokrati 2016, Vol. 25, Nr. 1: 113-132

Bøker:

Andenæs, K. & Møller, J. (red.) (2016). Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  328 s.

 

Publikasjoner i 2015

Bøker:

Gunnulfsen, A. E. & Hall, J. B. (2015). En skoleleders dagbok: Profesjonell praksis og juridisk skjønn. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205459489. 232 s.

 

Publikasjoner i 2014

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter:

Hall, J. B. & Sivesind, K. (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes?. Journal of Education Policy. http://dx.doi.org/doi:10.1080/02680939.2014.945488

Welstad, T. (2014). Elevenes faglige utdanning og menneskelige utvikling i skolen. Rettslige utfordringer og praktiskedilemmaer. I: K.Westerheim & A. Tolo (red.). Kompetanse for mangfold. Om skolens utfordringer i det flerkulturelle Norge,s. 119-149. Bergen: Fagbokforlaget.

Vitenskapelige presentasjoner:

Ottesen, E. (2014). Exploring principals’ work with legal issues in schools. Paper presentation on «the second International ProPEL» (Professional Practice, Education and Learning) Conference at University of Stirling, UK, 25 – 27 June

Hall, J. (2014). School Inspection as a Regulatory Tool – Institutional Expectations from the Inspectors’ and Leaders’ Point of View. Paper presentation at the European Conference of Educational Research in Porto, 3-5 September.

Sivesind, K. (2014). Administrating Minds, Managing Hopes: Intendend and Unintended Implications of Aim-oriented Policy for Comprehensive Schooling. Paper presentation at the European Conference of Educational Research in Porto, 3-5 September.

Ottesen, E. & Møller, J. (2014). Working with and on organizational routines – the interplay of legal standards and professional discretion. Paper presentation at the European Conference of Educational Research in Porto, 3-5 September.

Hall, J. (2014). State School Inspection as a Regulatory Tool - Institutional Expectations from the CGO Inspectors' and Leaders' Point of View. Education, Governance and Inspection within Transnational and Cross-disiplinary Contexts (EDUGOV); University of Oslo  3.-5. June.

Hall, J. (2014). State School Inspection Policy in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Presentation at research seminar. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften, Abteilung für Vergleichende und Internationale Erziehungswissenschaft. Berlin.

Allmennrettede formidlingstiltak (Populærvitenskaplige publikasjoner (artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer m.m.): 

Aune, H. (2014). Likestilling – et brudd med stereotypiene, Bedre skole, nr. 3, s. 56-59.

Masteroppgaver I utdanningsledelse:

Fjellstad, H. & Olsen, I. (2014). «Det er jo ikke bare engler vi har her, da». Skolens arbeid med å følge opp elevenes psykososiale læringsmiljø. Masteroppgave ved ILS, UiO. https://www.duo.uio.no/handle/10852/39968

Muse, F.A. (2014). Tilpasset opplæring i en flerspråklig skole. Rektors ansvarliggjøring av lærere for å ivareta tilpasset opplæring for flerspråklige elever. Masteroppgave ved ILS, UiO. https://www.duo.uio.no/handle/10852/39997

 

Publikasjoner i 2013

Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter: 

Sivesind, K. (2013). Mixed images and merging semantics in European curricula. Journal of Curriculum Studies 2013 ; Vol. 45 (1) s. 52-66, UiO

Welstad, T. (2013). Nils Kristian Sundbys «Om normer» 30 år etter. En ny generasjon jurister - fortsatt aktuell? Kritisk Juss, Vol. 39 (2), s. 83-106.


 Vitenskapelige presentasjoner på internasjonale konferanser: 

Hall, J. & Sivesind, K. (2013). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012) – A reconfiguration of governing modes? Presentasjon av paper på ECER konferansen 2013, Istanbul.

Skedsmo, G. m.fl. (2013). «Classifying approaches to school inspection.” Presentasjon av paper på ECER konferansen 2013, Istanbul.

Welstad, T. & Hall, J. (2013). Digital Legal Resources for Use in the Education of School Leaders and Teachers. Symposiumpaper på konferansen NERA 2013, Reykjavik


 Allmennrettede formidlingstiltak (Populærvitenskaplige publikasjoner (artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer m.m.): 

Hall, J. (2013). Felles nasjonalt tilsyn – kontroll eller «hjelp til selvhjelp»? Bedre skole, nr. 4. (Utgis av Utdanningsforbundet).

Masteroppgaver I utdanningsledelse:

Eng, H.C. (2013). Alternativ opplæringsarena – utenfor skolens mandat? Masteroppgave ved ILS, UiO. https://www.duo.uio.no/handle/10852/38175

Holm, V. N. (2013). Tilsyn i skolen – Et bidrag til utvikling? Masteroppgave ved ILS, UiO. https://www.duo.uio.no/handle/10852/38182

Jeppesen, S. & Kelder, K. (2013). Rektor i et spenningsfelt: Mellomskolens rammer og forventninger til tilpasset opplæring. Masteroppgave ved ILS, UiO. https://www.duo.uio.no/handle/10852/38171

Kristian, E. & Ossum, C. (2013). Rektors arbeid med psykososialt skolemiljø i videregående skole. Masteroppgave ved ILS, UiO. https://www.duo.uio.no/handle/10852/38189


 Brukerrettede formidlingstiltak (rapporter, notater, artikler, foredrag på møter/konferanser rettet mot prosjektets målgrupper):

Hall, J. (2013). Nasjonalt tilsyn: hva trenger vi det for? Nye funn fra en komparativ tekstanalyse av nasjonalt tilsyn i Sverige og Norge. Forelesning/paper på konferansen «Skolelederdagene 2013» i regi av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Welstad, T. & Møller, J.: Frokostmøte/debattmøte i regi av det tverrfakultære forskningsområdet «Kunnskap i skolen» 21. mars, 2013, med tittelen: «Tilpasset opplæring for alle – er organisering i nivådelte elevgrupper svaret?».

Welstad, T. Hvordan sikre rettssikkerhet i skolen? Frokostseminar med etterfølgende paneldebatt

Møller, J. (2013). Legal Standards and Professional Judgement in Educational Leadership. Presentasjon av LEX-EL-prosjektet på et informasjonsmøte for kommunale og fylkeskommunale barnehage- og skoleeiere, 12. april, i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Møller, J. (2013). Skolen som juridisk aktør. Forelesning/paper på konferansen «Skolelederdagene 2013» i regi av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Intervju med prosjektleder vedr resultater fra survey i P2 torsdag 27. juni, 2013.

Presentasjon av prosjektet i «Skolelederen» nr. 6, august, 2013, side 18-19.

Møller, J. (2013). Skolelederes faglige skjønn og håndtering av rettslige standarder i skolen. Presentasjon av foreløpige funn fra prosjektet for Utdanningsdirektoratet 23. september 2013.

Digitalt undervisningsmateriell:

Relatert til tre områder i Opplæringsloven:  1-3,  5-1 og kapittel 9a

Publikasjoner i 2012

Aune, H. (2012). Opplæringslovens og barnehagelovens formålsbestemmelser. Utdanning, likestilling og stereotype kjønnsroller. I: Jakhelln, H. & Welstad, T. (red.). Utdanningsrettslige emner.

Jakhelln. H. &  Welstad, T. (red.) (2012). Utdanningsrettslige emner. Artikler med utvalgte tema fra skole- og utdanningsrettens område. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Welstad, T. (2012). Grunnslovsfeste retten til utdanning - hva så? Bedre skole, nr. 3. (Utgis av Utdanningsforbundet).

 


 

 

 

Publisert 10. aug. 2012 10:22 - Sist endret 9. mai 2022 11:29