English version of this page

Multimodale lærings- og vurderingsformer (MuLVu)

MuLVu studerer hvordan elever på ungdomsskolen arbeider med multimodale tekster og hvordan lærerne vurderer dette arbeidet i klasserom der alle elever har sin egen digitale enhet. 

Aktuelt: Om MuLVu-prosjektet på TIDA

 

Introduksjon til prosjektet

Om prosjektet

Hovedformålet med MuLVu-prosjektet er å styrke læreres kompetanse i læringsprosesser og vurderingsarbeid i arbeid med multimodale tekster. I slike tekster uttrykker elevene sin kompetanse i fag gjennom for eksempel lyd, bilder, tekst og animasjon.

Prosjektet skal bidra med å utvikle nye metoder for tilbakemelding på multimodale elevarbeid. I MuLVu-prosjektet skal forskerne først gi innsikt i hvilken lærings- og vurderingskultur som har etablert seg i Bærum kommune (2020) hvor alle elever har arbeidet med iPad i over tre år.

Basert på denne kunnskapen skal det utvikles modeller for god vurderingspraksis (2021). Disse modellene og prinsippene skal videre spres nasjonalt til norske lærere gjennom innovasjonsdelen av prosjektet (2022).

Prosjektets tre faser

MuLVu-prosjektet kan deles i tre faser. Første og andre fase er gjennomført. 

  • I prosjektets første fase (2020) arbeider vi med å kartlegge lærings- og vurderingsformer i ungdomsskoler som bruker iPad til å produsere multimodale tekster.
  • I prosjektets andre fase (2021) vil vi gjennom intervensjonsstudier utvikle nye begreper og modeller sammen med de tolv lærerne i prosjektet. Begrepene og modellene vil deretter tas i bruk og testes i profesjonsfellesskap i Bærumsskolen.
  • Aktiv: I prosjektets tredje, og siste fase (2023), vil vi basert på erfaringene fra Bærumsskolen utvikle en nasjonal ressurs for kompetanseutvikling. Denne vil publiseres på Utdanningsdirektoratet sin kompetanseportal

Prosjektet fikk våren 2020, grunnet korona, en forlengelse på et halvt år. Prosjektet strekker seg derfor inn i 2023.

Finansiering

Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) og Bærum kommune finansierer MuLVu-prosjektet. FINNUT bidrar med 6,9 millioner kr og Bærum kommune med 4,3 millioner kr. FINNUT innovasjon er en del av norsk forskningsråd.

Samarbeidspartnere

MuLVu er et samarbeidsprosjekt mellom instituttet for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Bærum kommune.

Bærum kommune er prosjekteier og er ansvarlig for de tre skolene som deltar i MuLVu-prosjektet. Skolene som deltar i prosjektet arbeider alle med en-til-en, og er valgt ut skolene basert på deres erfaring med innovativ multimodal tekstproduksjon.

UiO er ansvarlige for gjennomføringen og kvaliteten på forskningsarbeidet. 

I tillegg til Bærum kommune og UiO skal utdanningsdirektoratet i den avsluttende fasen av prosjektet bidra med å gjøre en nettressurs tilgjengelig på sine nettsider kompetanse.udir.no.

Referansegruppe

MuLVu-prosjektet har etablert en referansegruppe som skal bidra med råd og kritiske perspektiver. Gruppen består av nasjonale og internasjonale eksperter, med erfaring fra teknologi og formative vurderingsprosesser, i tillegg til representanter fra UiO og Bærum kommune. 

Gruppas medlemmer 

Publisert 17. jan. 2020 14:56 - Sist endret 22. sep. 2022 08:40

Kontakt

Øvrige deltakere

  • Cornelia Egge, stipendiat, NLA Høgskolen/UiO
  • Line Ingulfsen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Vilde Bjørnødegård, vitenskapelig assistent, MuLVu-prosjektet, UiO
  • Skoleledere og 12 lærere er også medforskere i prosjektet, men disse navngis ikke grunnet anonymitetshensyn.