Universitetsskoleforelesninger og seminar

Universitetsskoleforelesninger og seminarer er et tilbud til ansatte ved universitetsskolene om å delta på inspirasjonsforelesninger og seminarer over varierende tema. Noen ganger med lærerkrefter fra UiO og andre ganger med spesielt inviterte gjesteforelesere. Tema for forelesningene er ofte etter ønske og innspill fra universitetsskolene. Forelesninger og seminar fungerer også som et møtepunkt for universitetsskolene. Forelesningene vil hovedsakelig bli lagt til ettermiddag/kveld, mens seminarene kan foregå på dagtid.  

De tre førstkommende forelesningene er knyttet til fagfornyelsen. Her har dere mulighet til å få faglig påfyll fra forelesere som har deltatt i arbeidet med fagfornyelsen. Første forelesning vil bli holdt av Jonas Bakken 27/11-2019 kl 16.15-18.00. 

Fremtidige forelesninger


Halvdagsseminar om bærekraftig utvikling 

Seminaret tar opp bærekraftig utvikling som tema og perspektiv i norsk skole. Den konkrete foranledningen er fagfornyelsen som pågår nå, der bærekraftig utvikling blir sterkere vektlagt og får en bredere fagforankring enn før. Det løftes fram som ett av tre prioriterte tverrfaglige tema.

Vi setter temaet inn i en historisk sammenheng og en aktuell, politisk ramme og ser på hvordan skolen kan møte denne utfordringen. Det konkrete utgangspunktet er et nytt undervisningsopplegg om klimaendringer utviklet av Naturfagsenteret i samarbeid med CICERO og Utdanningsetaten i Oslo. Herfra undersøker vi i et tverrfaglig perspektiv hvordan ulike skolefag kan bidra og i et danningsperspektiv hvorfor dette er skolens oppgave.

Ansvarlige er Ole Andreas Kvamme (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) og Wenche Erlien (Naturfagsenteret).

Halvdagsseminar om flerspråklighet 

Halvdagsseminar for lærere ved universitetsskoler om flerspråklighet i skolen arrangeres 12. mai 2020 kl. 11.30-16.30. Programmet vil inneholde presentasjoner av funn fra masteroppgaver som leveres i juni, og mulighet for å knytte kontakt mellom universitetsskoler og nye masterstudenter om mulig samarbeid om fremtidige masteroppgaver. Seminaret vil avsluttes med en åpen forelesning av Prof. Suresh Canagarajah fra  University of Pennsylvania i USA,  som er ekspert på flerspråklighet  og literacy. For å kunne planlegge seminaret ønsker vi at dere melder interesse (ikke bindende) til Joke Dewilde, joke.dewilde@ils.uio.no, innen 3. desember 2019. 

 

Tidligere arrangementer