Såkornmidler for å fremme innovasjon i lærerutdanning og skole: Utlysning av såkornmidler i Universitetsskoleprosjektet

Universitetsskolene inviteres til å søke på såkornmidler for å fremme FoU-prosjekter i samarbeid med ProTed og lærerutdanningen ved ILS. Det kan være prosjekter innenfor ett eller flere bestemte fag, eller være rettet mot utvikling av organisasjonen som helhet. Vi prioriterer særlig prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på områder som kan komme lærerutdanningen til gode, og som synliggjør hvordan spredning kan gjøres til andre universitetsskoler og partnerskoler.


Kriteriene for tildeling

  • Det må fremkomme i søknaden hvordan prosjektet er forankret i skolens organisasjon, og hvordan det støtter opp om skolens utviklingsarbeid.

  • Prosjektet må støtte opp om universitetsskoleprosjektet eller være relevant for lærerutdanningen og ha et klart FoU-preg.

  • Konkrete tanker om spredning av utviklingsarbeidet skal være skissert i søknaden.

  • Det lages et detaljert budsjett og en konkret og realistisk fremdriftsplan.

  • Søknaden skal være på maks 2 sider.

  • Det utnevnes en prosjektleder som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet ved skolen.

  • Beløpet i sin helhet må brukes innenfor skoleåret 2016/2017.

  • Det er en fordel, men ikke et krav at søknaden involverer mer enn en skole og/eller en ansatt tilknyttet lærerutdanningen ved UiO (ILS eller et fagfakultet).

Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfristen er 27. juni 2016 og deretter fortløpende dersom pengepotten ikke er brukt opp. Tildelingsrammen vil normalt være 30 000-50 000 kr.

Tildelingene kunngjøres innen 12. august 2016. ILS vil følge opp prosjektene ved å be prosjektleder levere en kortfattet midtveisrapport i desember/januar, og sluttrapport innen 30. juni 2017.

Publisert 23. mai 2016 17:25 - Sist endret 26. juli 2019 11:27