Dialogseminar (Pågår)

Dialogseminaret er møteplass for ulike aktører i lærerutdanningen - studenter, veiledere og universitetslærere.

Fra dialogseminaret som ble gjennomført og dokumentert gjennom videoproduksjon (tilgjengelig nederst på siden)

Dialogseminarene våre er inspirert av arbeid gjort ved  lærerutdanningen ved Universitetet i Tromsø (UiT). Vi har utviklet konseptet og tilpasset det forhold ved ILS. I samarbeid med de fire ungdomsskolene i prosjektet, Ris, Ringstabekk, Ingieråsen  og Flåtestad har vi gjennomført utprøvingsrunderunder med dialogseminarer med tilbakemelding som tema, tilbakemeldinger mellom lærer-elev, elever i mellom  og kollegaer i mellom.

Ett viktig aspekt med seminaret er at temaet for dagen skal være relevant og nyttig for alle aktører. Deltagerne på seminarene er pedagoger og fagdidaktikere fra lærerutdanningen(lærerutdannere på universitetet), veiledere fra skolene (lærerutdannere på skolene) og studenter i praksis. Deltagerne deles inn i sammensatte grupper og gjennomfører en dialog.

Etter å ha vært prøvd ut dialogseminar i liten skala med noen få universitetsskoler, har vi gjennomført dialogseminarer for hele studentkull. Alle våre studenter ved lærerutdanningen møter dialogseminaret i løpet av studietiden. Informasjon og påmelding skjer via semestersidene til det enkelte studieprogram og invitasjon sendes til de veiledere/skoler og  studenter det gjelder.

Dialogseminarene er et godt eksempel på utviklingsarbeidet som foregår mellom skole og universitet - og som startet i liten skala for så å bli en integrert del av lærerutdanningsprogrammene ved ILS.

I samarbeid med ProTed har vi laget en kort videopresentasjon av dialogseminaret http://vimeo.com/user13635728/review/80551789/16fdf0b13b

Publisert 26. feb. 2015 15:14 - Sist endret 6. feb. 2020 11:35