Universitets­skolene 2018-2023

I perioden 2018-2023 har Universitetet i Oslo 18 universitetsskoler i Oslo og Viken - 7 ungdomsskoler, 10 videregående skoler og én 8-13-skole.


Blindern videregående skole

 

Blindern vgs logo

Skolens nettside

Skolens rektor

Hege Haugland

Skolens koordinator

Elisabeth Søvik

Blindern videregående skole har vært universitetsskole siden 2015, og ligger i gangavstand til UiO.

Skolen har rundt 750 elever fordelt på programmene Studiespesialisering og International Baccalaureate (IB). Studiespesialisering har et bredt utvalg av programfag med mange valgmuligheter. IB har et tilbud fra 10. klasse til Vg3, som gir elever et internasjonalt anerkjent vitnemål.

Blindern vgs. har som et av sine fremste satsningsområder å gi elevene god forberedelse og forståelse for muligheter i høyere utdanning. Dybdelæring og kritisk tenkning preger undervisningen. Skolen fremmer fordypning i fagene og utvikler tverrfaglige prosjekter, øver elevene på refleksjon og til å se større sammenhenger. Dette ivaretas av et profesjonelt lærerfellesskap, der lærerne utvikler og diskuterer undervisning og læring innenfor egne fag og på tvers av fag.

Blindern vgs. ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

 • Utvikle og fremme tverrfaglige prosjekter
 • Styrke og videreutvikle skriving i alle fag
 • Styrke elevenes karrierekompetanse og forståelse for muligheter i høyere utdanning  
 • Bidra til forskning om elevenes læring

Flåtestad skole

Nordre Follo logo

 

 

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Siv Ellen Haaland

Skolens koordinator

May-Britt Esse Berge

Flåtestad skole har vært universitetsskole siden 2011. Det er en ungdomsskole på Greverud i Nordre Follo kommune.

Flåtestad er en baseskole med 303 elever fordelt på fire aldersblandede baser. Lærerne har sine kontor inne på hver base og har på den måten nær kontakt hele dagen med elevene. Arbeid med læringsmiljø er et prioritert område på Flåtestad.


Fyrstikkalleen skole (F21)

Fyrstikkalleen skole logo

 

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Marianne Mette Stenberg

Skolens koordinator

Linn Helen Ørmen

Fyrstikkalleen skole (F21) har vært universitetsskole siden 2018. Det er en 8-13-skole i Norge, og ligger på Helsfyr i Oslo. På ungdomsskolen er det fire parallellklasser med regionalt opptak. Ungdomsskolen har i tillegg til en alfabetiseringsklasse og mottaksklasse med til sammen 30 elever. På videregående skole tilbys utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og Studiespesialisering. Herunder er det et særskilt tilrettelagt tilbud for 10 elever. Til sammen har skolen om lag 1200 elever.

F21 har som mål å være blant Norges ledende skoler når det gjelder å være progressive innen skoleutvikling. Det er gjennom kollektive læringsprosesser at både voksne og barn lærer mest og best. Derfor fokuserer F21 på å ta felles ansvar for hverandres læring. For elevene betyr det blant annet bruk av læringspartnere når de starter på skolen. Dette er ment som et tiltak både for å sikre at alle har noen å være sammen med i timer og friminutt. Men, bruk av læringspartnere er også knyttet tett opp mot vurderingssatsningen til skolen, gjennom blant annet kameratvurdering og egenvurdering, for å få alle elever mer delaktige i egen og andres læring. Ved å gå bort fra ordinær spesialundervisning og i retning av et system med flere faglærere i basisfagene, stimulerer F21 til kollektiv læring inne i klassen fremfor å ta ut enkelte grupper elever fast.

Samarbeid

Det er ikke bare elever som skal utvikle seg på F21. Det skal også lærere og ledelse gjøre. Gjennom høy grad av strukturert samarbeid mellom faglærere, kontaktlærere og ledelse skal også de voksne ta ansvar for hverandres trivsel og læring.

F21'ere hjelper hverandre til å trives bedre og lære mer                                 

F21 er åpne for å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

 • Bruk av 5E-modellen i praktisk arbeid på naturfag på ungdomsskolen
 • Økt lærertetthet i klasserommet for å ivareta spesialundervisning i basisfagene på grunnskolen.
 • Hvilken effekt har organiseringen som 8-13 skole på elevenes læring og faglige resultater?
 • Bruk av mappevurdering i ulike fag på vg1
 • Hvordan kan programmering bidra til å utvikle elevenes problemløsningskompetanse?
 • Utvikle gode modeller for undervisning av flerspråklige elever
 • Hvordan utvikle gode modeller for vurdering for læring, samtidig som en ivaretar kravene til dokumentasjon?

Hammer skole

 

Hammer skole logo

Skolens nettside

Skolens rektor og koordinator

Mette Karin Nordeng

Hammer skole i Lørenskog har vært universitetsskole siden 2015. Siden 1989 har skolen vært en ungdomsskole, og den har nå cirka 320 elever og 40 ansatte.  I 2013 flyttet skolen inn i et nytt skolebygg med moderne arkitektur.

Skolen har fokus på profesjonsfellesskap, med blant annet systematisk kollegaveiledning. Lærerspesialister i alle fag leder skolens fagseksjoner. Den er organisert i elevbaserte team, som styrer over egne ressurser.  Skolen har også en 1:1 bruk av iPad.


Haugjordet ungdomsskole

Nordre follo kommune

 

 

 

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor og koordinator

Linda Gangnes Buer

Haugjordet ungdomsskole har vært universitetsskole siden 2018. Det er en baseskole med ca 530 elever og 60 ansatte fordelt på 27 klasser på 8.-10. trinn. Skolen ligger sentralt på Langhus i Nordre Follo kommune.


Skolen rekrutterer elever fra tre forskjellige barneskoler i nærmiljøet: Vevelstadåsen, Langhus og Bøleråsen skole. På Haugjordet er det representert 15 nasjonaliteter og 1/5 av elevene ved skolen har en flerkulturell bakgrunn. Skolen er bygget som en baseskole med gode muligheter for å gi variert undervisning i en digital skolehverdag.

Personalet er bredt sammensatt med dyktige pedagoger, assistenter, rådgivere og administrasjon. Skolens personale har et høyt faglig fokus i sitt arbeid. I tillegg er skolen opptatt av godt og systematisk arbeid rundt sosial kompetanse og viktigheten av å skape gode relasjoner. Trygghet og gode relasjoner er grunnlaget for god læring.
 

Haugjordet ungdomsskole ønsker å gi gode opplevelser både i og utenfor klasserommet, og har de senere årene hatt mye fokus på de praktiske fagene. Mat og helsefaget jobber opp mot elevkantinen og det er etablert skolehage. Skolen har også innført elevbedrift som metode i arbeidslivsfaget.
 

Haugjordet ungdomsskole ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

 • Utvikle god praksis i tråd med Fagfornyelsen og med spesielt fokus på Overordnet del
 • Analysere læringsresultater i fag på tvers av universitetsskoler
 • Utvikle gode lokale pedagogiske og miljøskapende tiltak for å øke elevers læring og trivsel
 • Dele data og empiri med UiOs forskere/masterstudenter angående problemstillinger de forsker på

Hundsund ungdomsskole

Hundsund skole logo

 

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor og koordinator

Jan Roar Svendsli

Hundsund ungdomsskole har vært universitetsskole siden 2018. Skolen er en ungdomsskole på Snarøya som åpnet dørene for sine første elever høsten 2008. Til sammen har skolen i underkant av 300 elever og cirka 35 ansatte.

Skolen hadde allerede fra starten et visst fokus på teknologi, men startet først i skoleåret 2011-12 med en egen teknologiklasse. Høsten 2012 ble Hundsund ungdomsskole fullskala teknologiskole, og alle elever fikk hver sin PC. Fra høsten 2017 ble PC'en byttet ut med nettbrett. Hundsund er en del av Bærum kommunes satsing på "Digital skolehverdag".

Skolen har fokus på temabasert undervisning med fokus på teknologi, samarbeid med næringslivet og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. Statoil, Aker Solutions, Atkins, Norsk romsenter og Lilløyplassen naturhus er blant de eksterne samarbeidspartnerne skolen har samarbeidet med over lengre tid.


Jessheim videregående skole

 

Bildet kan inneholde: skrift, tekst, linje, logo.

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Christian Andresen

Skolens koordinator

Morten Grønbeck

Jessheim videregående skole har vært universitetsskole siden 2011. Skolen er en av de største videregående skolene i Viken, med 1500 elever og 270 ansatte i nye lokaler på Jessheim.

Skolen tilbyr seks utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, Teknologi og industrifag, Helse- og oppvekstfag, Kunst, design og arkitektur og Salg, service og reiseliv. I tillegg har skolen grunnskoleavdeling, voksenopplæring og en stor avdeling for tilrettelagt opplæring. Skolen har også ansvaret for undervisningen ved Romerike fengsel.

Jessheim vgs. deltar i en rekke tiltak og prosjekter, og jobber aktivt med implementeringen av fagfornyelsen i egne utviklingsarbeider og i tråd med Viken fylkeskommunes Rammeverk for læring og ledelse. Skolen har fokus på å utvikle profesjonsfellesskapet, lærende tankesett i vurdering, makkerskap, internasjonalisering, veiledning av studenter og nyansatte og er en foregangsskole på tilrettelagt opplæring på alle nivåer.

Jessheim vgs. ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

 • Lærende tankesett i vurdering
 • Datainformert ledelse
 • Faglag/teamsamarbeid og profesjonsfellesskap
 • Analysere læringsresultater i fag på tvers av Universitetsskoler
 • Utvikle gode modeller for undervisningen av flerspråklige elever
 • Måle effekter av lokale pedagogiske og miljøskapende tiltak på elevers læring og trivsel
 • Analysere årsaker til frafall
 • Dele data og empiri med UiOs forskere/masterstudenter angående problemstillinger de forsker på

 


Kuben videregående skole

Kuben videregående skole logo

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Kjell Ove Hauge

Skolens koordinator

Marianne Dahl

Kuben videregående skole har vært universitetsskole siden 2018. Det er Oslos største videregående skole med nær 1800 elever. Skolen er en del av Kuben yrkesarena, og holder til i Kabelgaten 10-12, sammen med Fagskolen Oslo Akershus, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter (KKT). Med Fagskolens 700 studenter er det 2500 brukere ved arenaen. Skolen har moderne verksteder med det siste innenfor teknologi, maskiner og utstyr.

Ved siden av å tilby det beste innen fag- og yrkesopplæring, satser Kuben også på studiespesialisering. Elevene ved studiespesialisering har det meste av sin undervisning i nabobygget, BiKuben.


Lambertseter videregående skole

 

Lambertseter videregående skole logo

 

 

 

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Siv Jacobsen

Skolens koordinator

Thomas Peterson

Lambertseter videregående skole har vært universitetsskole siden 2011. Den ligger på Karlsrud i Oslo. Lambertseter vgs er en nyoppusset skole med studiespesialisering (ST) og idrettsfag (ID). 


Mailand videregående skole

 

Logo Mailand. Illustrasjon.

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Atle Solberg Berland

Skolens koordinator

Birgitte Mydske Egner

Mailand videregående skole har vært universitetsskole siden 2015. Den befinner seg i Lørenskog kommune og har omlag 850 elever fordelt på utdanningsprogrammene helse og oppvekst, service og samferdsel, studiespesialisering, medier og kommunikasjon og tilrettelagt opplæring.


Nesodden videregående skole

 

Logo Nesodden. Illustrasjon.

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Annika Nordlund

Skolens koordinator

Ragnhild Meland

Nesodden videregående skole har vært universitetsskole siden 2011. Det er en skole med om lag 550 elever og 80 lærere. Skolen tilbyr program for studiespesialisering og har tre yrkesfaglige studieprogram: IT og medieproduksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag. Skolen har en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov, og har ansvar for undervisningen ved Sunnaas sykehus, et spesialsykehus for rehabilitering.

På Nesodden videregående skole legges det vekt på å se den enkelte elev. Grunnleggende for vår virksomhet er tanken om at et godt elevmiljø og et godt læringsmiljø er nært knyttet sammen. Skolen har fokus på klasseledelse og jobber systematisk for å skape gode relasjoner, i elevgruppen og mellom lærere og elever.

Alle som underviser ved Nesodden vgs. har timeplanfestet fagteamarbeid og deltar i utviklingsarbeid. De vektlegger tverrfaglig samarbeid og driver systematisk FoU-arbeid. Nesodden videregående skole satser på veiledning og har etter hvert mange lærere med veilederutdanning. Skolen har fokus på internasjonalisering og bærekraft. Den jobber strategisk for å fremme motivasjon gjennom god læringsledelse og elevaktiv læring.

Nesodden vgs. ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

 • Utvikle gode strukturer og metoder for tverrfaglighet
 • FNs bærekraftmål som et bærende element i undervisningen og skolehverdagen
 • Hvordan heve kvaliteten på veiledningen av nye lærere
 • Tilpasset opplæring – knyttet til vurdering og norsk som andrespråk
 • Utvikle kompetansen blant lærere og elever når det gjelder «Å lære å lære»
 • Vi ønsker å jobbe strategisk med hvordan vi kan forhindre frafall
 • «Makerspace» – dette er nytt for oss, men vi vil gjerne prøve det ut

Oslo Handelsgymnasium

 

Oslo handelsgym logo

Skolens nettside

Skolens rektor 

Camilla Mehl

Skolens koordinator 

Linn Blomfeldt

Oslo Handelsgymnasium har vært universitetsskole siden 2018. Skolen ble opprettet i 1875, og har holdt til i Parkveien i Oslo sentrum siden 1946. Med sine om lag 1000 elevplasser er skolen en av de største i Oslo.  Det største utdanningsprogrammet er studiespesialisering. I tillegg har den tilbud til elever på det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Service og samferdsel samt tilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge, og for elever med behov for spesielt tilrettelagt opplæring.

Skolens visjon er: «Tradisjonsrik og fremtidsrettet med læring i sentrum». Det store flertallet av skolens elever fortsetter med høyere studier, og den forsøker å gjøre dem studieforberedte ved at de tilegner seg grunnleggende ferdigheter og kunnskaper. Gjennom prosjektet "Skriving i alle fag" blir elevene forberedt på akademisk skriving. Skolen har også deltatt i utviklingsprosjekter om bruk av kunst i undervisningen.


Ringstabekk ungdomsskole

 

Logo Bærum kommune. Illustrasjon.

 

 

 

Skolens nettside

Skolens rektor

Hans-Marius Christensen

Skolens koordinator

Christina Moseid

Ringstabekk ungdomsskole har vært universitetsskole siden 2011. Skolen befinner seg på Bekkestua i Bærum, og har ca. 425 elever og ca. 45 ansatte. Skolen ble åpnet i 1972.


  Ris skole

   

  Ris skole logo

  Skolens nettside

  Skolens rektor

  Peder Gjedrem

  Skolens koordinator

  Anniken Selvig Larsen

  Ris skole har vært universitetsskole siden 2011. Den ligger i Vestre-Aker bydel og er en ungdomsskole. Skolen ble etablert i 1915, og har passert en alder på 100 år som skole. Til skolestart 2016 sto skolen frem som totalrenovert og utbygget. Det er kapasitet til syv parallelle klasser på hvert trinn - 8., 9. og 10., og totalt er det plass til 630 elever. Det er ca 70 ansatte ved skolen.

  Ris ungdomsskole ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

  • Utforskende undervisning og dybdelæring 
  •  Lesing i alle fag
  •  Utforskende elevsamtaler og muntlig vurderingsformer
  •  Pedagogiske spill i skolen
  •  Vurdering i engelsk

  Rosenvilde videregående skole

   

  Rosenvilde videregående skole logo. Illustrasjon.

   

  Skolens nettside

  Skolens rektor

  Terje Bentzen 

  Skolens koordinator

  Eva Mitusch

  Rosenvilde videregående skole har vært universitetsskole siden 2011. Den ligger på Kolsås i Bærum kommune.

  Skolen har cirka 800 elever fordelt på følgende utdanningsprogrammer:

  • studiespesialisering
  • kunst, design og arkitektur
  • medier og kommunikasjon
  • helse- og oppvekstfag
  • restaurant- og matfag
  • allmennfaglige påbyggingsklasser

  Sofienberg skole

  Oslo kommune Utdanningsetaten logo

  Skolens nettside

  Skolens rektor og koordinator

  Nina Røneid

  Sofienberg skole har vært universitetsskole siden august 2018. Ungdomsskolen ligger på Grünerløkka i Oslo og holder til i en totalrenovert bygning fra 2013. Skolen har omtrent  400 elever og 45 ansatte.

  Sofienberg skole tar i bruk ny teknologi og er oppdaterte på hva som virker i klasserommet for å kunne utvikle hver enkelt elev.  De ansatte ønsker å gi alle elever utfordringer og er gode på tilpasset opplæring slik at hver elev skal kunne nå  sine mål. Elevene får egen iPad og bruker denne som et godt arbeidsverktøy. Skolen har et fokus på å være en inkluderende skole som skal gi hver enkelt elev trygghet i skolehverdagen.

  Sofienberg skole ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

  • Hvilke undervisningsmetoder/arbeidsmåter skaper mestringsorienterte elever?
  • Tilpasset opplæring/det inkluderende klasserommet: Hvordan utfordre og  støtte alle elever I klasserommet (inkludert de med vedtak om spesialundervisning)
  • Fagfornyelsen – IKT – de mulighetene teknologien gir oss for at elevene skal utvikle sin kunnskap/kompetanse.
  • Skaper tverrfaglighet relevans og motivasjon for elevene?
  • Laget rundt eleven: Hvordan bygge dette slik at eleven få utnyttet sitt potensiale?

  Ullern videregående skole

   

  Ullern vgs logo

  Skolens nettside

  Skolens rektor

  Torill Røeggen

  Skolens koordinator

  Bodil Kvame

  Ullern videregående skole har vært universitetsskole siden 2011. Skolen ligger vest i Oslo, og er en del av Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark. 

  Skolen har følgende utdanningsprogrammer:

  • Studiespesialisering - med egen forskerlinje
  • Tilrettelagt avdeling
  • Medier og kommunikasjon, studieforberedende utdanningsprogram
  • Elektrofag, yrkesfaglig utdanningsprogram
  • Helse og oppvekstfag, 3-årig løp med generell studiekompetanse  
  • Apotekteknikk, vg3

  Ullern videregående skole ønsker å samarbeide med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

  • Utforskende matematikkundervisning
  • Utforskende historieundervisning
  • Elevmedvirkning, forstått som elevaktiv og utforskende undervisning
  • Karakterdempet vurdering

   


  Valler videregående skole

   

  Valler videregående skole

   

  Skolens nettside

  Skolens rektor

  Berit Hetland

  Skolens koordinator

  Live Marie Toft Sundbye

  Valler videregående skole har vært universitetsskole siden 2018. Det er en ren studiespesialiserende skole, med cirka 570 elever og cirka 60 ansatte. Skolen holder til i Sandvika i Bærum kommune.

  Skolens motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Valler vgs. fokuserer på å gi både elev og lærer en stolt identitet og en trygg tilhørighet i et aktivt læringsfellesskap. Skolen har et fokus på å være en studieforberedende skole, og tilbyr et bredt fagtilbud. Den har lange tradisjoner for å holde det beste ved begrepet allmenndannelse i hevd og legger vekt på at elevene skal få et aktivt forhold til kulturarven.

  Valler er engasjert i flere prosjekter som skal gi relevans i opplæringen. Skolen har et samarbeid med Olav Schewe «superstudenten» som skal gjøre elevene mer studieforberedt gjennom bevissthet knyttet til lære å lære.

  Valler har også gjennom flere år samarbeidet med Simula og UiO for å tilby elever ekstra utfordringer

  Skolen har gjennom de siste årene rekruttert mange nye lærere og behovet for kollegial støtte har vokst fram. Vi har gjennom initiativ fra lærerne hatt en organisering som vi nå ønsker å perfeksjonere og derfor søkt samarbeid med forskere og masterstudenter ved UiO på følgende områder:

  • Vil kollegaveiledning ha utslag på elevenes læringsopplevelse i elevundersøkelsen?
  • Fører fagdidaktisk  kollegaveiledning i større grad til endring av undervisningspraksis enn veiledning på tvers av fagområder?
  • Vil kollegaveiledning bidra til mer faglig forankret diskusjon rundt didaktikk?
  Publisert 8. mai 2020 14:30 - Sist endret 17. feb. 2022 14:24