Verktøy for veiledning med nyutdannede lærere

Prosjektet utvikler forskningsbaserte verktøy for profesjonell utvikling hos nyutdannede lærere, og undersøker hvordan verktøyene kan bidra til nye læreres faglige utvikling.

Om prosjektet

Basert på forskning og teori om veiledning, undervisning, lærerrolle og bruk av video for læreres profesjonelle utvikling, utvikler prosjektet fire sett med verktøy for bruk med nyutdannede lærere:

  1. Verktøy til bruk for skolens ledelse og veiledere rettet mot å anerkjenne og utvikle nyutdannede som ressurs på egen skole. 
  2. Verktøy knyttet til en beslutningssimulator hvor nyutdannede blir stilt overfor utfordrende case og tar avgjørelser som relateres til ulike ledelsesstiler som kan karakterisere lærere i klasserommet.
  3. Verktøy som gir innsikt i elevers opplevelser knyttet til nyutdannedes praksis, sammenstilt med de nyutdannedes egenrapportering.
  4. Verktøy for strukturert bruk av video i systematisk arbeid med utvikling av egen lærerpraksis sammen med elever, kollegaer og veileder.

Hvordan verktøyene fungerer i bruk følges opp med forskning. 

Mål

Hensikten med prosjektet å utvikle og ta i bruk digitale verktøy for å heve kvaliteten på veiledning og oppfølging av nyutdannede lærere. Veiledning av nyutdannede lærere er et satsningsområde både nasjonalt og internasjonalt. Ved å utvikle verktøy basert på kunnskap og teori om lærerpraksis, veiledning og nye lærere, kan vi forbedre nyutdannedes overgang til læreryrket. Prosjektet bidrar med en nyutviklet verktøypakke, i tillegg til å  videreutvikle tre verktøypakker for bruk med nyutdannede lærere.

Bakgrunn og finansiering

Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og Viken fylkeskommune. Prosjektet  tar utgangpunkt i det Forskningsråd-støttede prosjektet Verktøy for veiledning som har utviklet verktøy for bruk i veiledning med lærerstudenter. Prosjektet bidrar med en nyutviklet verktøypakke, samt videreutvikling av tre verktøypakker. Utviklingen av verktøyene er forankret i forskning på veiledning, nye lærere og lærerarbeid.

Prosjektet starter opp i 2022 og avsluttes i 2023.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom UiO og Viken fylkeskommune. Utvikling av verktøyene skjer i samarbeid med EngageLab, Teaching Learning Video lab og VIVA-prosjektet

 

Emneord: Veiledning, Verktøy, Nyutdannede lærere, Video.
Publisert 29. aug. 2022 13:59 - Sist endret 22. sep. 2022 11:01