Forskningsdesign

Prosjektet har et mixed-methods og longitudinelt design.

Vi gjennomfører case studier i fire kommuner, som er valgt ut på bakgrunn av at de har svært ulike tilnærminger til kvalitetsvurdering. I hver kommune har vi valgt ut tre forskjellige skoler, og vi intervjuer skolesjefer eller kommunale direktører for skole og oppvekst, rektorer, samt lærere og elever på 5., 8. og 9. trinn. I tillegg analyser vi sentrale dokumenter både på kommune- og skolenivå.

På bakgrunn av analysene fra case studiene har vi utviklet elektroniske spørreskjemaer som vi sender ut til et tilfeldig trukket utvalg av skoler og kommuner over hele landet. Vi har utviklet spørreskjemaer for rektorer, lærere, elever på 8. og 9. trinn, og ansvarlige på kommunenivå. Skolene og kommunene som deltar, vil bli fulgt opp med nye undersøkelser de neste to årene for å kunne se på endring av praksis over tid.

Publisert 20. des. 2011 14:01