Antologi om prosjekter for nyskapende lærerutdanning

21. desember utgis ProTed-antologien "Veier til fremragende lærerutdanning" på Universitetsforlaget. Antologien kommer rett etter at NOKUT besluttet å forlenge ProTeds status som Senter for fremragende utdanning, og markeres med et lanseringsseminar på nyåret.

Antologien skal gi et inntrykk av bredden i ProTeds virksomhet den første perioden som Senter for fremragende utdanning. Cover (utsnitt): Universitetsforlaget

– Formålet med antologien er dokumentasjon og spredning av ProTeds virksomhet, slik at senterets erfaringer kan anvendes i den videre utviklingen av en 5-årig integrert lærerutdanning, forteller førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Ulrikke Rindal.

Rindal er redaktør for antologien sammen med Andreas Lund fra ILS og Rachel Jakhelln ved UiT Norges arktiske universitet.

Oppsummerer breddevirksomhet

Tidligere i høst berømmet et internasjonalt panel senterets innovative arbeid i en vurdering av ProTeds første 3,5 år. På bakgrunn av dette fikk ProTed forlenget status som Senter for fremragende utdanning (SFU) frem til 2021.

Les også "5 Nye år for ProTed".

Gjennom i alt 20 kapitler fordelt på senterets fem utviklingsområder presenteres vi nå for et utvalg av ProTeds prosjekter og tiltak i vitenskapelige tekster. Hver av de fem delene innledes også med et kapittel der senterets øvrige prosjekter på området oppsummeres.

Førsteamanuensis Ulrikke Rindal. Foto: ILS
Førsteamanuensis Ulrikke Rindal. Foto: ILS

Blant de omtalte områdene er en presentasjon av studiedesignene på lærerutdanningene ved UiO og UiT i lys av internasjonal og nasjonal forskning på lærerutdanning. Vi får også et innblikk i ReleKvant, et prosjekt som utvikler læringssressurser for å bedre elevers forståelse av relativitetsteori og kvantefysikk. Et tredje eksempel Rindal vil trekke frem er et prosjekt knyttet til utviklingsmuligheter innen matematikkfaget, der skoler og universitetslærere samarbeider.

Antologien søker å gi et inntrykk av bredden i ProTeds virksomhet den første perioden som SFU. Det siste kapittelet er en epilog skrevet av Sten Ludvigsen, der bokas innhold sees opp mot utredningen (NOU 2015: 8), «Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser».

I tilknytning til utgivelsen arrangerer Proted også et lanseringsseminar på Universitetet i Oslo 28. januar 2016. Seminarets innledning vil holdes av Trond Giske, leder av Stortingets utdanningkomite og forfatter av boka "La læreren være lærer: veien til en skole der alle barn kan lykkes." Faglig kommentar ved førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Sølvi Mausethagen, som også er sekretær for ekspertgruppen oppnevnt av Kunnskapsministeren for å se nærmere på lærerrollen.

Fra erfaring til videre praksis

Bidragene i antologien er skrevet av forskerne og lærerutdannerne som har igangsatt og drevet prosjektene ved Universitetet i Oslo og på UiT Norges arktiske universitet.

Virksomheten dekontekstualiseres i tekstene ved at aktivitetene og prosessene beskrives og analyseres ut ifra teori og tidligere forskning. Intensjonen er at andre lærerutdannere dermed kan rekontekstualisere prosjektene og tiltakene innenfor sine institusjoner. Slik kan ProTeds erfaringer og resultater anvendes i utviklingen av lærerutdanningsprogrammer andre steder.

Antologien retter seg dermed i første omgang til alle som er involvert i lærerutdanning på ulike nivåer, både innenfor selve utdanningen og der det utformes utdanningspolitikk, retningslinjer og styringsdokumenter.

– Men også lærere, skoleledere og lærerstudenter vil finne tekster i denne boka som kan inspirere til å utforme en framtidsrettet, relevant og meningsfull lærerutdanning, avslutter Rindal.

Publisert 18. des. 2015 10:33 - Sist endret 11. jan. 2016 14:28