Kunnskap i skolen: Tverrfakultært samarbeid gjennom syv år

Den tverrfakultære satsningen Kunnskap i skolen (KiS) ble etablert i 2009, og avsluttes ved nyttår med et sluttseminar 4. desember. Faglig leder i KiS, Kari Anne Rødnes, og tidligere leder Frøydis Hertzberg, begge fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, oppsummerer før sluttseminaret:

Tverrfakultært samarbeid

Kunnskap i skolen (KiS) har hatt som siktemål å stimulere til tverrfakultært samarbeid om skolerelevant forskning ved Universitetet i Oslo. Samarbeidet har vært forankret i fem fakulteter:

  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (ved Matematisk institutt, Fysisk institutt og Naturfagsenteret)
  • Det humanistiske fakultet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS).
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ved Institutt for statsvitenskap.
  • Det juridiske fakultet, ved Institutt for offentlig rett.
  • Det utdanningsvitenskapelige fakultet (vertsfakultetet), ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) og forskningssenteret InterMedia (IME). (I 2013 gikk de to siste enhetene sammen under navnet Institutt for pedagogikk (IPED).

 

Karianne Rødnes (Foto:UV)
Førsteamanuensis Kari Anne Rødnes (Foto: Kyrre Vigestad/ UiO

Tre satsingsområder har stått sentralt i KiS: Realfag i utdanning, Språk i utdanning og Styring, ledelse og organisering av skolen. Etter hvert har også feltet lærerutdanning fått økt fokus.

Særlig to tiltak har vært bærende gjennom hele prosjektperioden: Frokostmøter og såkornmidler.

Frokost og aktuelle temaer

Frokostmøtene er uformelle møtepunkter om skolerelevante aktuelle temaer. På disse møtene har forskere fra ulike fagområder og skolefolk med spesiell kunnskap om et tema

holdt innlegg, og alle deltakere har hatt rom for å kommentere.  Lærernes metodefrihet, tilpasset opplæring og nivådelte elevgrupper, evidensbasert undervisning, NOU Fremtidens skole er eksempler på tema som har vært diskutert på disse møtene. Informasjon om arrangementet går til en adresseliste som langt overskrider KiS-nettverket, og møtene har vært godt besøkt.

Midler til utvikling

Frøydis Hertzberg. (Foto: privat)
Professor emerita Frøydis Hertzberg (Foto: UiO)

For å stimulere forskere til samarbeid på tvers av fag- og fakultetsgrenser, innførte KiS en ordning med såkormidler.  5-7 prosjekter årlig har mottatt støtte, og det dreier seg om vidt forskjellige prosjekter, som for eksempel har dreid seg om undervisning i relativitetsteori og kvantefysikk, skriving i andrespråk, utvikling av skriveforskningsdatabase, utdanningsrett, sammenheng og oppgavetyper i lærerutdanning, matematikk og musikkoding.  Ved dels å inspirere til helt nye initiativ, og dels å støtte tiltak som allerede var i gang, har midlene resultert i en bred vifte av prosjekter som forskere fra de fem fakultetene har vært engasjert i. Noen av prosjektene har også utviklet seg til NFR-støttede prosjekter med en betydelig finansiering og mange involverte forskere.

Et blikk fremover

En svært viktig gevinst ved KiS er at det nå er opparbeidet varige kontaktlinjer mellom forskere fra de fem fakultetene, at skolerelevant forskning er mer synlig i de ulike miljøene, og at det er etablert møtepunkter mellom forskere og skolesektoren. Dette styrker i sin tur UiOs lærerutdanning, noe som fra starten av har vært en av intensjonene bak KiS. De siste årene har det også vært et aktivt samarbeid mellom KiS og et annet av UiOs faneprosjekter, Senter for fremragende lærutdanning (ProTed). Når KiS setter punktum, vil samarbeidet om skolerelevant forskning og formidling av denne kunne fortsette i regi av ProTed.

Publisert 5. nov. 2015 14:50 - Sist endret 19. okt. 2017 13:08