Kan lærerutdanningen utgjøre en forskjell?

Intet mindre var temaet da den nederlandske forskeren Fred Korthagen holdt sitt innlegg under konferansen Bringing Teacher Education Forward på Universitetet i Oslo denne uken.

Fra åpningen av konferansen Bringing Teacher Education Forward.

Professor emeritus, Fred Korthagen fra Universitetet i Utrecht. Foto: Shane Colvin/ UV

– Og ja, lærerutdanningen kan utgjøre en forskjell, ifølge Korthagen.

Teori og praksis

Professor emeritus Korthagen fra Universitetet i Utrecht involverte tilhørerne gjennom hele sin forelesning om ulike versjoner av profesjonsutviklingen i lærerutdanningen. Fra den teoritunge til den praksisfokuserte, og til nøkkelpunktet -hvordan linke teori og praksis?

Korthagen understreket behovet for å involvere de personlige aspektene hos lærerstudenten. Med vekt på å jobbe ut ifra virkelige læringsituasjoner, det lærerstudentene har med seg av personlig kunnskap og erfaring, refleksjon og frem til teorien, legges grunnlaget for pedagogikken i en realistisk lærerutdanning.

Betydningen av integrerte studieprogrammer, samt et nært samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler, og utdanningen av lærerutdannere ble fremhevet.

Se også: video av keynote-forelesningen

Over 220 deltakere fra 29 land

De siste ti årene har fokus på kvalitet i undervisningen og blant lærerne økt betraktelig. Forskning viser at læreren har stor betydning for elevenes læring. Konferansen Bringing Teacher Education Forward belyser feltet lærerutdanning i et forskningsperspektiv. Siste dag av konferansen holdes en paneldebatt med representanter både fra Chile, Finland, Nederland, USA og Norge som fokuserer på sentrale utviklingstrekk i lærerutdanningene i disse landene.

Over 220 deltakere fra 29 land var representert ved konferansen 6. - 8. juni.

Konferanseverter professor Kirsti Klette og professor Andreas Lund, ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, forteller at arrangementet er en møteplass for representanter innen utdanningsforskning fra et bredt spekter nasjonaliteter. Blant annet møtes amerikanske og kubanske utdanningsforskere for første gang utenfor Cuba.

Les også: UiO blir møtestad for forskarar frå USA og Cuba

– Vil løfte lærerutdanning enda lengre inn i kunnskapssamfunnet

Professor Kirsti Klette har forsket på klasseromsstudier og er leder for forskergruppen Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO). De tar blant annet for seg

Professor Kirsti Klette og professor Andreas Lund, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Foto: Sandra R. Nielsen/ ILS

hvordan undervisningspraksiser i ulike fag og kontekster påvirker elevers læring.

Professor Andreas Lund er leder for ProTed -Senter for fremragende lærerutdanning. Han har forsket på undervisning og læring i teknologirike nettbaserte omgivelser. Lund har bakgrunn som engelsk fagdidaktiker og fra Intermedia som var et forskningssenter i grenselandet mellom design, kommunikasjon og læring i digitale omgivelser.

– Med denne konferansen er vi med å løfte lærerutdanning enda lengre inn i kunnskapssamfunnet.

– Forsknings- og utdanningsmiljøer går sammen og det skaper en enestående anledning til å samle oppdatert, solid kunnskap om et felt som er i rivende utvikling, sier Lund.

Samarbeid mellom fremstående forsknings- og utdanningsmiljøer i Norge

Målet for konferansen er at deltakerne får kunnskap om hva som skal til for å bygge en relevant lærerutdanning med høy kvalitet i et samfunn i rask og stadig endring.

– Konferansen har blitt til som et samarbeid mellom flere fremstående forsknings- og utdanningsmiljøer i Norge, der den internasjonale forskningen til prosjektet Coherence and Assignment Study in Teacher Education (CATE), ledet av Klette, står i sentrum, og prosjektet sammen med ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning er initiativtakere til konferansen.

Marilyn Cochran-Smith var en av keynotene under konferansen. Foto: Shane Colvin/ UV

Symposier, paneldiskusjon og interessante innlegg

I løpet av de tre dagene er programmet for deltakerne fem tematiske symposier og parallelle sesjoner med presentasjon av artikler, paneldiskusjon og hovedinnleggene med professor emeritus Fred Korthagen (Universitetet i Utrecht) og professor  Marilyn Cochran-Smith (Boston College).

– Ved å løfte fram lærerutdanning som forsknings- og kunnskapsområde bringer konferansen oss videre i arbeidet med å skape en lærerutdanning for vår tid. På Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ser vi stor verdi i utveksling av nye ideer og forskning på lærerutdanning nasjonalt og internasjonalt, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved ILS.

I sin forelesning ryddet Marilyn Cochran-Smith i diskursen rundt forbedring av lærerutdanning gjennom forskning ved å vise til hvordan temaet preges av flere tilnærminger til forskning.

Cochran-Smith trakk frem ulike metaforer som gjerne benyttes i forståelsen av temaet. Forskning som "fulcrum", som muliggjørende for endring innen lærerutdanning. Forskning forstått som en garanti for valgte policys og praksiser. Forskning som en grunnmur og utgangspunkt for hvordan man bygger lærerutdanninger, gjennom forskningsbasert læring. Og tilslutt forståelsen av forskning knyttet til "stance" -en metafor brukt for å snakke om hvordan man kan fange opp synspunkter fra rollen som utdannere.

– There is more than one idea operating, fremhevet Cochran-Smith,

som også understreket viktigheten av en bevissthet rundt hva de ulike tilnærmingene bringer med seg av oppfatninger om undervisning, læring og lærerutdanningens rolle.

Se også: video av keynote-forelesningen

Bygger en bedre lærerutdanning

Etter konferansen har forskerne et bedre grunnlag for å oppsummere kunnskapen på feltet, som igjen kan bidra til at man kan bygge en enda bedre lærerutdanning.

Konferansen foregår fra mandag til onsdag og skal bringe lærerutdanningen videre. Foto: Shane Colvin/ UV

– Det skjer veldig mye innen feltet og med en 5-årig master fra neste år vil dette innebære et kvalitetsløft for studentene. Lærerutdanningen skal være forskningsbasert, men praksisnær. I tillegg skal studentaktive læringsformer fremmes.

– Læring og undervisning foregår i stadig mer teknologirike omgivelser, og dette må kunne tilpasses elever med forskjellige behov og ulik bakgrunn, sier Lund, som påpeker at dette fordrer at man også tenker nytt rundt oppgave- og eksamensformer.

Ved Institutt for lærerutdanning gjøres det et stort arbeid rundt digital eksamen.

Les også: Eksamen på prøve (Artikkel på DN.no)

Konferansen har fått støtte fra Norges forskningsråd.

Program og bilder fra konferansen finner du her.

Av Kommunikasjonsrådgiver Aina Rødal og forskningskonsulent Sandra Rebekka Nielsen
Publisert 8. juni 2016 15:23 - Sist endret 10. juni 2016 14:22