Å lære å lese på engelsk

Hvilke metoder bruker elever og studenter for å lese, forstå og reflektere over tekster på engelsk?  Og hvilken rolle spiller litteraturen for leseglede, dybdelæring og kritisk tenkning? Det nye temanummeret av Acta Didactica handler om å lese på engelsk som andrespråk.

Litterære tekster hjelper leseren med å gå dypere i tekstens budskap, i følge redaktørene for temanummeret (illustrasjonsfoto av elever som leser med lærer: colourbox).

Litteraturen er en viktig ressurs i engelskundervisningen, ifølge redaktørene for temanummeret (illustrasjonsfoto: colourbox).

De siste tiårene har lesing som én av fem grunnleggende ferdigheter fått økt fokus i norsk utdanningspolitikk, og en stadig viktigere rolle i undervisningen, forteller temanummerets redaktører Jane M. Ekstam og Karen Patrick Knutsen.

Jane Mattisson Ekstam
(foto: Høgskolen i Østfold).

– Alle lærere forventes nå å undervise i lesing i tillegg til å være faglærere, dette gjelder også i engelskfaget.  I forlengelsen av dette ser vi også en økt vektlegging av dybdelæring, kritisk tenkning og strategier for læring. Dette er noe av bakgrunnen for å løfte temaet, sier Ekstam.

– Samtidig ser vi at så langt har litteraturens rolle i engelsk-undervisningen vært tillagt for lite vekt i arbeidet med hva som skal være fagenes kjerneelementer.

Ekstram og Knutsen mener dette er spesielt problematisk når det gjelder lesing og såkalt metakognisjon – altså det å reflektere over egne tankeprosesser og eget arbeid med språket.

Karen Patrick Knutsen
(foto: Høgskolen i Østfold).

– Litterære tekster hjelper leseren med å gå dypere i tekstens budskap, rent utover en instrumentell tilnærming som å skumlese etter innholdet. Det er her vi også finner leseglede, sier Knutsen.

Stor interesse for leseundervisning og litteratur

Utgangspunktet for temanummeret var en konferanse ved Høgskolen i Østfold.

– Her samlet vi lærere, forskere og lærerutdannere under fanen «Everybody loves a good story: Reading for pleasure, reading for understanding», sier Knutsen.

– Deltakerne ble invitert til å sende inn artikler i etterkant. Det var stor interesse og vi mottok faktisk også bidrag fra flere forskere som ikke hadde fått med seg konferansen, men som hadde sett artikkelutlysningen til Acta Didacticas temanummer.

Viktig for elever og lærere

Etter en redaksjonell gjennomgang stod 12 artikler igjen.

– 6 av disse handler om engelsklesing knyttet til lærerutdanningen og 6 av de om engelsklesing i grunnskolen, sier Knutsen.

De håper utgivelsen kan være med å vise den viktige ressursen litterære tekster utgjør i engelskundervisningen.

– Litteratur kan brukes til språktilegnelse, læring av fagstoff og personlig berikelse. Vi vil sette søkelys på noe vi mener er svært uheldig ved dagens situasjon, nemlig at betydningen av leseglede og personlig berikelse undervurderes

– Med denne utgivelsen vil vi rope et varsku om at den poetiske dimensjonen av litteraturen, som er så vesentlig for både språkelever og -lærere, står i fare for å forsvinne fra utdanningsprogrammene. Fordi den krever en mer reflektert form for lesing, bidrar litteraturen til ikke bare kunnskap og kritisk tenkning, men også til personlig utvikling og i siste instans, innsikt i hvem vi er.

Publisert 18. juni 2018 13:44 - Sist endret 18. juni 2018 13:47