Trude Nilsen er hovedredaktør for bok om storskala-undersøkelser

Nytt bokprosjekt med ambisiøse redaktører vil gjøre internasjonale storskala-undersøkelser fra ILSA tilgjengelig for et større publikum. Fra instituttet er Trude Nilsen med som hovedredaktør.

Bokomslag til nternational Handbook of Comparative Large-scale Assessment in Education. An extensive review of perspectives and findings

I den kommende håndboken diskuterer et stort knippe forfattere praktiske og mer prinsipielle spørsmål knyttet til ILSA-undersøkelser (Bokomslag: Springer). 

Data fra International Large-Scale Assessments (ILSA) brukes i stadig større grad og av flere aktører. Bakgrunnen for bokprosjektet International Handbook of Comparative Large-scale Assessment in Education. An extensive review of perspectives and findings er at data fra ILSA-undersøkelser brukes mye av både politikere og av praktikere.

Samtidig mangler et bokverk som trekker opp de store linjene og diskuterer aspekter ved denne typen undersøkelser på et overordnet plan.

ILSA har vokst i størrelse og omfang og påvirker utdanningspolitikk, forskningsfelt og praktikk. Informasjon om ILSA og publikasjoner av studier som bruker dataene er dermiot spredte, forteller Nilsen. 

– Vi ønsker å samle denne informasjonen og lage en bred bok for forskere, politikere og praktikere som fanger opp bakgrunn og teorier, historiske og politiske perspektiver, metoder og systematiske gjennomganger av funn fra studier som bruker ILSA-data. En slik bok finnes ikke og er nå sårt tiltrengt. Springer inviterte oss derfor til å være redaktører for denne boka, forteller redaktøren.

Metaperspektiver og metoder

Boka består av tre deler: Den første delen handler om metaperspektiver og teorier og er redigert av professor Sigrid Blömeke. Her vil leserne både få et overblikk over ILSA-undersøkelsene som er gjennomført og en diskusjon av undersøkelsenes styrker og svakheter og veien videre for disse undersøkelsene. 

Forfatterne av kapitlene i del to tar for seg metodene som benyttes i ILSA-undersøkelser, og vil inneholde anbefalinger for skolepolitikk og forskning, illustrert med utvalgte eksempler, redigert av professor David Kaplan.

Den tredje og siste delen av inneholder reviews av funn fra studier som bruker ILSA-data, og forfatterne vil i denne delen sammenligne resultatene av disse reviewene med funn fra meta-analyser, andre reviews og longitudinelle studier.

Hovedformålet er å undersøke i hvilken grad funn fra studier som benytter ILSA-data stemmer overens med forskningsfeltene for øvrig, samt hvordan  denne forskningen påvirker det utdanningsvitenskapelige forskningsfeltet og anbefalinger for videre forskning. Seksjonen er redigert av professor ved CEMO, Ronny Scherer

International Handbook of Comparative Large-scale Assessment in Education. An extensive review of perspectives and findings inneholder 55 kapitler og vil være del av Springers International Handbooks of Education og er redigert av Trude Nilsen, Agnes Stancel-Piatak og Jan-Eric Gustafsson. 

Boken lanseres høsten 2020 og vil være åpent tilgjengelig.

Emneord: ILSA, storskala-undersøkelser, Trude Nilsen Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 11. sep. 2019 13:12 - Sist endret 11. sep. 2019 13:12