Svak oppfølging av nye lærere på ungdomstrinnet

Samtidig oppgir de fleste lærerne at de har et godt arbeidsmiljø. Dette er noen av funnene i TALIS 2018, en internasjonal studie av læreres og skolelederes opplevelse av yrkeshverdagen og arbeidsbetingelsene i skolen. Undersøkelsen er i regi av OECD.

Forside rapport TAIS 2018
De første resultatene fra TALIS 2018-undersøkelsen er klare. Svært få av de nye lærerne får veiledning (omslagsdesign: Shane David Colvin/UiO).

Inger Throndsen (ILS), Tone Cecilie Carlsten (NIFU) og Julius Kristjan Björnsson (ILS) er forfatterne av rapporten som presenterer de første hovedfunnene fra undersøkelsen.

Godt skolemiljø

Resultatene viser at norske ungdomsskolelærere trives i jobben og at de har tillit til kollegaene sine. Nesten alle opplever at lærere og elever kommer godt overens, og ni av ti lærere er tilfredse med arbeidsplassen sin.

Undersøkelsen viser også at undervisningen kommer raskt i gang når timen begynner, og mindre tid enn tidligere går med til å håndtere forstyrrelser i klasserommet. Dette resultatet skiller seg fra situasjonen i flere andre land, hvor utviklingen har gått mot mindre tid til undervisning og økende uro.

TALIS 2018 viser at i Norge er ungdomstrinnet preget av gode personlige relasjoner, høy trivsel blant lærerne og god klasseledelse.

Det funnet som gir grunn til bekymring, er den svake oppfølgingen av nyutdannede lærere, sier Inger Throndsen,  forsker ved ILS og nasjonal prosjektleder for TALIS-undersøkelsen.  

Svak oppfølging av nyutdannede lærere

I TALIS 2018 kommer det frem at kun hver fjerde ungdomsskolelærer har deltatt i et introduksjonsprogram som nytilsatt i skolen. Et slikt tilbud er ment å skulle lette overgangen fra studenttilværelsen til utøvelse av lærerjobben. I tillegg svarer kun 18 % av de nye lærerne at de har en veileder til å støtte seg.  

Opplevelsen av manglende støtte trekkes ofte fram som hovedårsaken til at nyutdannede lærere forlater yrket.

Funn fra TALIS 2018 viser at det i liten grad legges til rette for å sikre en god overgang fra utdanning til jobb for nyutdannede lærere på ungdomstrinnet. Dette er noen av funnene fra TALIS-undersøkelsen. Flere resultater vil bli offentliggjort våren 2020.

Forpliktende om veiledning

– Vi har hatt avtaler om veiledningsordninger for nye lærere siden 2003, men i 2018 fikk vi endelig en forpliktende avtale og prinsipper for en veiledningsordning som skal sikre at alle nye lærere i barnehage og skole får en god overgang fra utdanning til arbeidslivet som gir mestring og utviklingsmuligheter slik at de blir i yrket, forteller Anne Kristin Dahl. Hun er universitetslektor, faglig ansvarlig for Veilederutdanningen ved ILS og prosjektleder for Veiledning for nyutdannede lærere (ILS/Utdanningsdirektoratet). 

Norsk og internasjonal forskning viser at lærerstudenter og nye lærere har stort behov for veiledning av kvalifiserte veiledere for å mestre den komplekse skolehverdagen, understreker Dahl.

Emneord: TALIS, lærersamarbeid, ungdomstrinnet Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 26. juni 2019 13:15 - Sist endret 13. sep. 2019 14:37