EDUCATE skal følge innføringen av fagfornyelsen i fag

Et nytt prosjekt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) skal studere hvordan fagfornyelsen realiseres med planlegging og gjennomføring av undervisning i spesifikke fag.

Collage med bilder av prosjektdeltagerne. Liste med navn på deltakerne finnes nederst i saken (illustrasjon: S. Colvin/UV. Foto: UV/privat).

Prosjektleder Lisbeth M. Brevik i EDUCATE har sammen med delprosjektledere Greta Gudmundsdottir og Gerard Doetjes med seg et stort forskningsteam med ekspertise innenfor skoleutvikling, lærerprofesjonalitet og utdanningsforskning i en rekke fag. Nederst i saken finner du listen med involverte i prosjektet. (illustrasjon: S. Colvin/UV. Foto: UV/privat).

Den forskningsbaserte evalueringen skal gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og ledes av førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved ILS:

– I EDUCATE skal vi følge elever, lærere og skoler over tid for å se hvordan fagfornyelsen utspiller seg i fagene, forteller Brevik.

– Vi skal også sammenligne undervisningen i fagfornyelsen med data vi har samlet inn fra undervisningen under kunnskapsløftet.

På denne måten kan prosjektet bidra til å utvikle kunnskap om hvordan fagfornyelsen bidrar til praksisendringer i skolen. Med seg har Brevik et stort forskningsteam med ekspertise innenfor skoleutvikling, lærerprofesjonalitet og utdanningsforskning i en rekke fag: engelsk, matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag, fremmedspråk og kristendom, religion, livssyn og etikk.

Grundig evaluering av fagfornyelsen

EDUCATE er tildelt midler knyttet til Utdanningsdirektoratets tredje utlysning om evaluering av fagfornyelsen. Her etterspørres prosjekter som kan belyse hvordan fagfornyelsen realiseres i praksis gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning i spesifikke fag. Det har EDUCATE løst gjennom tre delprosjekter ledet av Brevik selv sammen med professor Greta Björk Gudmundsdottir og førsteamanuensis Gerard Doetjes.

Samspill like viktig som kompetansene hver for seg

De tre delprosjektene dekker de tematiske områdene:

  • Digital kompetanse
  • Utforskende læring
  • Folkehelse og livsmestring

EDUCATE er et longitudinelt evalueringsprosjekt, som betyr at forskerne vil følge elevgrupper over tid, på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Prosjektet skal se på innholdet i hvert av de tre hovedområdene og samspillet mellom dem. Analysene vil vektlegge hvordan disse områdene bidrar til profesjonsutvikling som del av lærerfellesskapet ved skoler, og til mestring, motivasjon og trivsel blant elevene.

– Viktige temaer i dagens skole

I sentrum av prosjektet står data fra intervjuer, klasseromobservasjoner og storskalaundersøkelser, og sammenhenger mellom disse. Kunnskapsgrunnlaget i EDUCATE vil omfatte et mangfold av datakilder og ulike perspektiver fra elever, lærere og skoleledere.

Slik vil prosjektet kunne sammenlikne gjennomføringen i fag på tvers av skoler og fylker, men også over tid – både før og etter innføringen av fagfornyelsen med et datagrunnlag helt tilbake til 2013. Forskerne fremhever at det blir spennende å kunne sammenlikne nåværende og tidligere undervisningspraksiser:

– Gjennom dette forskningsdesignet vil prosjektet kunne følge utviklingen og samspillet mellom de tre temaene over tid; digital kompetanse, utforskende læring og folkehelse og livsmestring, som alle er ekstremt viktige i dagens skole, sier Gudmundsdottir.

Figur med sirkler som viser forskningsdesignet i EDUCATE: designet kombinerer ulike stemmer og perspektiver ved å studere perspektiver blant skoleledere og lærere (selvrapportert perspektiv), observere faktiske undervisningspraksiser og arbeid i klasserommet (observert perspektiv), og elevenes opplevelser og målte kompetanse (erfart perspektiv og målt kompetanse)).
Figuren viser forskningsdesignet i EDUCATE, som kombinerer ulike stemmer og perspektiver fra skoleledere og lærere, observasjoner av undervisningspraksiser og arbeid i klasserommet, og elevenes opplevelser og målte kompetanse.

– EDUCATE kan også fortelle oss mye om hvordan vi kan utdanne fremtidens lærere og hvilke temaer som blir viktige i lærerutdanningen, sier Doetjes.

– Prosjektet vil dessuten kunne bidra med informasjon til beslutningstakere om fremtidige reformer.

Bredt og tverrfaglig samarbeid

Instituttleder ved ILS Dijana Tiplic fremhever at det er et sterkt faglig miljø ved instituttet som er involvert i prosjektet:

– ILS er stolt av å ha vunnet dette prestisjefylte oppdraget tildelt av Utdanningsdirektoratet. Tildelingen er et resultat av usedvanlig godt tverrfaglig samarbeid. Vi ser frem til å evaluere gjennomføring av undervisning i fag som en sentral del av reformen.

– Med EDUCATE har UV-fakultetet fått nok et viktig oppdrag i evalueringen av fagfornyelsen, avslutter Tiplic.

Fra før har fakultetet prosjektet Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020), som er knyttet til den første utlysningen om evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser.

EDUCATE starter i april 2021 og varer ut 2025.


Kort fortalt

  • Fra 2020 tok norske skoler i bruk nye læreplaner.
  • Utdanningsdirektoratet har lyst ut tre evalueringer av fagfornyelsen (udir.no).
  • Prosjektet EDUCATE: Evaluering av digital og utforskende kompetanse, livsmestring og profesjonsutvikling i fagfornyelsen er tildelt midler fra Utdanningsdirektoratets tredje utlysning.
  • Mål: Å utvikle kunnskap om hvordan fagfornyelsen realiseres gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning i åtte fag
  • Prosjektets periode går fra 2021–2025

Kontakt

Øvrige involverte i prosjektet

Publisert 16. mars 2021 09:05 - Sist endret 8. juli 2021 14:00