Stipend lyses ut til masterstudenter

Forskergruppa Large-scale Educational Assessment (LEA) utlyser tre stipend, hvert på 10 000 NOK, til studenter som ønsker å bruke data fra storskalaundersøkelser som TIMSS, PISA og TESO i sine fagdidaktiske masteroppgaver.

Studenter som jobber sammen i gruppe med PC og laptop (illustrasjonsfoto: colourbox).

Stipendene lyses ut til masterstudenter som vil bruke data fra storskalaundersøkelser som TIMSS, PISA og TESO (illustrasjonsfoto: colourbox).

– Stipendet er ment som en oppmuntring for å sette seg inn i datasettene og gjøre enkle eller mer avanserte analyser, sier Tove Stjern Frønes ved forskergruppa LEA.

– Utlysningene er spesielt aktuelle for studenter i matematikkdidaktikk, norskdidaktikk, naturfagdidaktikk, eller studenter i andre fagdidaktiske innretninger som kunne tenke seg å skrive om lesing som grunnleggende ferdighet.

Forskere i LEA har mulighet til å veilede masteroppgaver eller være biveiledere.

Krav til søkere og søknad

Studenter kan anvende kvantitative og/eller kvalitative metoder. Dette kan for eksempel være å undersøke læringsutbytte, motivasjon og holdninger i faget, læringsaktiviteter innenfor og utenfor skolen, lærernes utdanning, undervisningskvalitet og skolemiljø. Det er også mulig å sammenligne på tvers av land og over tid, analysere oppgaver og rammeverk, elevenes besvarelser på åpne oppgaver, strategier for å løse oppgaver, misforståelse, osv.

For å kunne søke på stipendet må du være student ved Universitetet i Oslo, med hensikt å levere masteroppgave vår eller høst 2022. De tre prosjektene og de endelig masteroppgavene presenteres for LEA og i andre aktuelle fora.

Søk om stipend ved å sende følgende til LEAs ledere Trude Nilsen eller Tove Stjern Frønes innen søknadsfristen 5. juni 2021:

  • Karakterutskrift fra bachelor- og masterkurs
  • En side CV med kontaktopplysninger
  • En side prosjektbeskrivelse, inkludert problemstilling, metode, og framdriftsplan til et masterprosjekt

Om TIMSS

TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study – undersøker 5. og 9. klassingers kompetanse i matematikk og naturfag, og gjennomføres hvert 4. år. Ca 4000 5. klassinger og 4500 9.klassinger deltok sammen med klassene sine ved siste undersøkelse i 2019. I tillegg til mange oppgaver i matematikk og naturfag (biologi, kjemi, fysikk, og geofag) inneholder datasettet svar på spørreskjema med spørsmål om eleven selv, hjemmet, skolen og elevens læring, erfaringer og holdninger. I tillegg er det eget spørreskjema til lærere, foreldre og skoleledere. Les mer på TIMSS' nettsider.

Om PISA

PISA – Programme for International Student Assessment – undersøker 10. klassingers kompetanse i lesing, naturfag og matematikk, og gjennomføres hvert 3. år. I Norge deltar om lag 6000 elever fra et utvalg skoler i Norge. Sist gjennomføring var i 2018, og med spesielt fokus på lesing, men også med mange oppgaver i naturfag og matematikk. Som i TIMSS følges den faglige prøven av et spørreskjema til eleven om eleven selv, om hjemmet, om skolen og om elevens læring, erfaringer og holdninger. Det er også et eget spørreskjema til skoleledere. Les mer på PISAs nettsider.

Om TESO

TESO – Teachers’ Effect on Student Outcome – er en longitudinell studie som kombinerer videodata, spørreskjemadata og en faglig prøve i matematikk og naturfag fra 5. og 7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på hvilken rolle læreren spiller for elevers læringsutbytte, motivasjon og trivsel i naturfag og matematikk. Det er også mulig å undersøke om konsekvenser av hjemmeskole under COVID-19-pandemien i norske skoler, f.eks. hvorvidt gapet i elevers prestasjoner (likeverd) har økt som en konsekvens av forskjellig hjemmebakgrunn. Les mer på TESOs nettsider.

Publisert 16. feb. 2021 10:36 - Sist endret 16. feb. 2021 10:36