Universitetet i Oslos lektorutdanning er «utmerket, velstrukturert og velfungerende»

Det er konklusjonen i ny evaluering av lektorutdanningene i Norge.

Forside av rapport evauering av lektorutdanningen. Illustrasjon.

Ny rapport viser at det lektorstudentene ved UiO som er mest positive i sine vurderinger av kunnskapen og kompetansen de har etter endte studier (illustrasjonsfoto: Shane Colvin/UiO).

Svært kompetente lektorkandidater


– Det er veldig hyggelig å få honnør for alt arbeidet som Universitetet i Oslo har lagt ned i utviklingen av Lektorprogrammet, og det gode samarbeidet mellom de involverte fagmiljøene og skolene.

Jonas Bakken. Foto.
Jonas Bakken er faglig leder for Lektorprogrammet. Foto: Shane Colvin/UiO.

Dette sier Jonas Bakken. Han er faglig leder av Lektorprogrammet og førsteamanuensis i norskdidaktikk og ved Universitetet i Oslo.

Bakken forteller at UiOs målsetning er at studentene skal utvikle en solid fagkunnskap gjennom å studere ved universitetets mange forskningsintensive og ledende fagmiljøer.

– Samtidig er det viktig at lektorutdanningen er yrkesrelevant og forbereder studentene på arbeidet som lektor i skolen, understreker Bakken.

Rapporten viser at dette fokuset har gitt resultater. Det er lektorstudentene ved UiO som er mest positive i sine vurderinger av kunnskapen og kompetansen de har fått i utdanningen.

I rapporten heter det at "representantene fra praksisfeltet anser lektorkandidatene som svært kompetente, ikke minst disiplinfaglig sett." (s. 206).

Tar temperaturen på lektorutdanningene

Inga Staal Jenset, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), har vært komiteens leder, men understreker at hun ikke har vært med på evalueringen av UiOs lektorutdanning.

Inga Staal Jenset. Foto.
Førsteamanuensis Inga Staal Jenset ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har ledet den sakkyndige komiteen (foto: Shane Colvin/UiO).

Jenset forteller at hensikten med evalueringen har vært å ta temperaturen på lektorutdanningene nasjonalt.

Hun understreker at dette ikke er en rangering eller en mal som sier at det finnes en riktig måte å drive lektorutdanning på.

– Lektorutdanningen er en kompleks utdanning, som krever ulike løsninger ved ulike institusjoner, poengterer Jenset.

Formålet med evalueringen er at institusjonene skal kunne bruke den i sitt videre utviklingsarbeid, og Jenset fortsetter:


– Dette har vært en viktig del av hele evalueringsprosessen.

– Lektorutdanningen er en kompleks utdanning, som krever ulike løsninger ved ulike institusjoner.

Deltakelse fra alle aktører underveis

Underveis i arbeidet med evalueringen har komiteen vært opptatt av å inkludere de ulike aktørene ved institusjonene, fra dekaner og programledere til undervisere og studenter. I tillegg til representanter fra praksisskolene.

– Det har vært viktig i arbeidet med rapporten at de som utdanner lektorer, har følt seg sett og hørt, forteller Jenset.

Samtidig tror hun at det har vært viktig for institusjonene å få et eksternt blikk på sitt utdanningsprogram:


– Den enkelte institusjon har fått et blikk utenfra som kan si noe om hvor skoen trykker, og løfte fram det som er bra som andre kan lære av, fremhever komitélederen.

Forside rapport evaluering lektorutdanningen. Illustrasjon.
NOKUT har gjennomført en omfattende evaluering av lektorutdanningene for 8.-13. trinn(pdf). En fagkomité har sett på alle utdanningsinstitusjoner i Norge som utdanner lektorer. Illustrasjon: Karine Kristiansen/NOKUT.

Nasjonale rammer og lokale forutsetninger

Rapporten trekker fram at denne typen lærerutdanninger er komplekse, og at mange av utdanningene møter lignende utfordringer, gitt de rammene og forutsetningene som ligger til grunn.

– De fleste av institusjonene arbeider systematisk med utdanningsprogrammene sine, vi ser stort engasjement og kreative løsninger til tross for utfordrende betingelser mange steder, sier Jenset.

Jonas Bakken supplerer:

– Detaljstyringen av lektorutdanning gjennom forskrifter og retningslinjer står på flere områder i veien for å finne gode løsninger på det enkelte studiestedet.

Omfattende utviklingsarbeid gjennom mange år

Dekan ved UV-fakultetet Rita Hvistendahl gratulerer Lektorprogrammet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun fremhever at det er gjort et omfattende arbeid gjennom mange år med å utvikle lektorutdanningen ved UiO, som nå har fått et kvalitetsstempel:

– Resultatene ser vi ikke minst når langt flere lektorstudenter enn tidligere gjennomfører programmet på normert tid, poengterer dekanen.

– Den gode utviklingen bygger på et solid samarbeid mellom de fem fakultetene som har studenter i Lektorprogrammet, fortsetter hun.

– Vi vet også at praksisskolene setter stor pris på lektorstudentene våre, og at det er lett å få jobb i skolen med lektorutdanning fra UiO, sier Hvistendahl.

– Den gode utviklingen bygger på et solid samarbeid mellom de fem fakultetene som har studenter i Lektorprogrammet.

Skal gi oss en bedre skole


– Forhåpentligvis vil skolene og elevene til syvende og sist være de som nyter godt av arbeidet som har vært lagt ned i forbindelse med evalueringen, understreker Jenset.

Hun fortsetter med å poengtere at en god lektorutdanning er en forutsetning for gode lærere og god undervisning i skolen, som igjen sørger for at elvene kan bli fulgt bedre opp både psykososialt og faglig.

– Alt henger sammen, avslutter hun.

Kontakt

Les mer

Vil du bli den gode lektoren?

Les mer om lektorprogrammet ved ILS

Emneord: Lektorprogrammet, evaluering Av Birgitte Grydeland Pollen, Magnus Heie
Publisert 20. okt. 2022 09:00 - Sist endret 20. okt. 2022 13:20