Foredragsholdere Skolelederdagen 2019

Digitalisering og ledelsespraksis

Digitalisering finner sted på de fleste samfunnsarenaer. Det er mye oppmerksomhet om hvordan IKT endrer undervisningspraksis, elevenes læringsaktiviteter og vurderingsformer. Men hvilken betydning har digitale verktøy for styring og ledelse? Hvordan akkumuleres, kombineres og distribueres data i og om skolen? Hvilken kunnskap om skolen skapes og legitimeres gjennom digitale plattformer, og hva blir skjøvet i bakgrunnen? Hvilke konsekvenser kan digitalisering ha for skolelederes praksis?

Eli Ottesen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, og er faglig leder for den nasjonale rektorutdanningen ved UiO. Forskningsinteresser styring og ledelse i skolen og skolelederes og læreres læring. En spesiell interesse er knyttet til studier av hvordan digitale verktøy kan bidra til endring av lederes praksis. 

Strategier for digitalisering av utdanningssektoren - implikasjoner for ledelse

Digitaliseringen preger også skolene. Å lede i en omskiftelig digital verden stiller andre krav til skolelederes kompetanse og fokus. I dette fordredraget trekkes linjene fra digitaliseringen generelt til digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen og fagfornyelsen - i et skolelederperspektiv.

 

Øystein Nilsen er avdelingsdirektør i avdeling for digitale tjenester i utdanningsdirektoratet. Han har lang erfaring fra arbeid med digitalisering som avdelingsdirektør i Senter for IKT i utdanningen og lektor i skoleverket.

Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?

Teknologiutviklingen går stadig raskere, og skaper nye vilkår for læring, kompetanseutvikling og utdanningsledelse. I dette innlegget vil Andreas Lund diskutere ulike perspektiv på kunnskapsutvikling når digitale ressurser fremstår både som tjenere, samarbeidspartnere – og kanskje premissleverandører? Og hvilke implikasjoner ser vi for kunnskapsarbeid i skolen?

 

Andreas Lund er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hans forskningsinteresser er knyttet til samspillet mellom læring, undervisning og digitalisering. Lund har vært leder for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, og har en lang rekke internasjonale utgivelser knyttet til lærerutdanning, digitalisering, kommunikasjon, og endringer i kunnskapspraksiser.

Læremiddelvalg og praksis i den digitale skolen

En skjerm til hver elev driver fram en ny undervisningspraksis i mange klasserom. Hva betyr dette for lærerens valg av læremidler? Og hvordan endrer arbeidsformene seg i klasserommet?  Øystein Gilje presenterer forskningsfunn fra prosjektet Gode eksempler på praksis (GEPP) som han leder. Prosjektet studerer undervisningspraksis på ti ungdomsskoler som har hatt en personlig skjerm til hver elev i minst ett år. Basert på videodata, elev- og lærerintervjuer samt systematiske observasjoner viser prosjektet at både lærmiddelkulturen og arbeidsformene er i endring. Hvordan bør skoleledere og profesjonsfellesskapet arbeide med disse endringene?

 

Øystein Gilje er førsteamanuensis ved ILS og faglig leder av UiO sin enhet for Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS). Han har tidligere arbeidet som lærer og journalist, og har de siste 15 årene forsket på læring og digital teknologi i skolen. Se også Øystein Giljes Twitter-konto.

Spillbasert læring i skolen

Dataspill representerer en aktivitet som engasjerer og motiverer mange unge mennesker i dagens samfunn. I foredraget snakker Silseth om muligheter og utfordringer ved å bruke dataspill som læringsressurser i skolen. Lærerens rolle som designer og fasilitator av undervisningsopplegg som inkluderer dataspill diskuteres. 

 

Kenneth Silseth er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, og leder forskergruppen Living and Learning in the Digital Age. Han har forsket på elevers og læreres bruk av teknologi i undervisningen, og publisert artikler om temaer som simuleringer, sosiale medier, dataspill, digital historiefortelling i ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift.  

Læringsledelse i teknologirike omgivelser

Foredraget setter fokus på følgende spørsmål: Hvordan utvikler vi eget lederskap slik at vi skaper et innovativt og nyskapende læringsmiljø? Er skoleledere i Norge tilpasningsdyktige nok? Leder vi skoler som er klare for de endringene vi ser i samfunnet for øvrig? Hvordan legger vi til rette for at lærerne har den nødvendige kompetanse til å vurdere når, hvorfor og hvordan bruk av teknologi kan være et egnet redskap for å fremme elevenes læring og gjøre undervisningen mer relevant og interessant?

 

Ann S. Michaelsen har vært skoleleder på Sandvika vgs fra oppstarten i 2006. Hun har skrevet boken «Det digitale klasserommet» og har bidratt i boken «Digital læring i skole og lærerutdanning». Hun holder mange foredrag og workshops om hvordan god bruk av teknologi kan fremme elevenes læring. Hun deler tanker om undervisning og pedagogikk på websiden; «Connected Teaching and Learning». 

Skolen og personvern. Utfordringer for skoleeier, ledere og lærere

Skoleeier, skoleledere og lærere må forholde seg til en digital hverdag som er under stadig forandring. Sentralt i skolens virksomhet står forpliktelsene til at personvernhensyn uttrykt gjennom GDPR blir overholdt. Presentasjonen vil diskutere hvilke rutiner og systemer for internkontroll som må etableres, særlig i forhold til å ivareta elevenes og personalets rettigheter på dette området. Praktiske utfordringer knyttet til personvern vil også bli presentert.

 

Jeffrey Hall er førsteamanuensis ved ILS, Universitetet i Oslo. Hans forskning er særlig fokusert på sammenhengen mellom skoleledelse og rettslige problemstillinger. I tillegg underviser han i kvalitativ forskningsmetode og er emneansvarlig for Utdanningsrett og ledelse, begge deler ved masterprogrammet i utdanningsledelse.

 

Ann Elisabeth Gunnulfsen er universitetslektor ved ILS, Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer på skoleledelse og styring med særlig søkelys på skolers håndtering av sentrale utdanningspolitiske initiativ. Hun underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse og er emnekoordinator for Rektorutdanningen. 

 

Ledelse og læring i klimasmarte og innovative skolebygg

Foredraget presenterer eksempler på klimasmarte og innovative skolebygg og erfaringer med slike bygg. Bruken og utformingen av byggene drøftes i lys av forskning og teori om bygg og pedagogikk og det pekes på mulige implikasjoner for ledelse.

 

Ingun Bruskeland Amundsen, dosent og sivilarkitekt MNAL. Hun har erfaring fra arbeid med skolebygg nasjonalt og også internasjonalt gjennom UNESCO. Hun har vært prosjektleder for FutureBuilt i Oslo kommune, et program som setter krav til god arkitektur og 50% reduserte klimagassutslipp. Mange av programmets pilotprosjekter er skolebygg.

 

Ruth Jensen, førsteamanuensis ved Institutt lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Hun er leder av fagteamet i utdanningsledelse  og er medleder for forskergruppen CLEG som forsker på læreplaner og reformarbeid, styring og ansvar, samt ledelse og kunnskapsutvikling. Hennes forskningsinteresser knytter seg til skoleledelse, skolelederutdanning, skolelederutvikling, skoleforbedringsarbeid og profesjonelt arbeid på tvers av virksomheter, bygg og pedagogikk.

Programmering inn i fagene - tilbud til alle skoler fra UDIR via Vitensentrene

Foredraget vi gi informasjon hvordan INSPIRIA skal koordinere arbeidet ved vitensentrene slik at elever på mellomtrinnet på alle grunnskoler i Norge skal få et opplæringstilbud innen programmering. Det vil også bli gitt informasjon om utstyr til skolene, samt opplæring av lærene. Satsingen inngår i den teknologiske skolesekken som er initiert av UDIR.

 

Geir Endregard er adm. dir. ved INSPIRIA science center i Sarpsborg. Han har MSci naturmiljøkjemi og er nestleder i Vitenforeningen, fellesorganisasjonen for alle landets regionale vitensentre. Endregard koordinerer nå tre ulike prosjekter som foreningen tilbyr mot landets skoler innen programmering.