Anne Gry Fadum Carlsen

Stipendiat

Arbeidsområder

Kompetanser ved ledelse i offentlig sektor

Endringshastigheten i samfunnet skaper krav om raskere omstillingsevne, koordinering og samordning av oppgaver, og samhandling for å løse komplekse utfordringer i offentlig sektor. Organisasjons etablerte kultur innenfor ledelse, blir utfordret og stadig mer kompleks. Gjennom doktorgradsprosjektet ønsker jeg å undersøke hvordan ledere innenfor utdanning og andre sektorer i en fylkeskommune beskriver sin kompetanse knyttet til ledelse når strategiske planer implementeres. Formålet er å dokumentere, analysere og tolke ledernes beskrivelser. Ved å kartlegge lederkompetanse i flere sektorer, ønsker prosjektet å identifisere sektorspesifikke og generiske kompetanser og egenskaper. Prosjektet tar i bruk kvalitative metoder for å få innsikt i og forståelse av hvordan ledere opplever og reflekterer over eget lederskap i forbindelse med implementering av strategiske planer.

Arbeidet har følgende problemstilling: Hvordan beskriver ledere i en fylkeskommune kompetanser knyttet til strategisk ledelse, og hvilken betydning kan dette ha for strategisk ledelse i utdanningssektoren?

Prosjektet stiller følgende forskningsspørsmål:

  1. Hvilke kompetanser ved ledelse fremhever ledere som viktige ved implementering av strategiske planer i en fylkeskommune?
  2. Hvilke forskjeller er det mellom sektorene med hensyn til ledernes beskrivelser av kompetanse for strategisk ledelse?
  3. Hvordan beskriver ledere i utdanningssektoren sine personlige visjoner og troen på å lykkes i ledelse av implementering av strategisk planer?

Forskningsarbeidet gir mulighet til å studere ledelse innenfor ulike sektorer i en fylkeskommune og forventes å gi økt kompetanse om strategisk ledelse. Resultatene vil gi viktig kunnskap om strategisk ledelse i skolen og skoleleders mulighet for å styrke elevens læring.

Bakgrunn

Utdanning

2018-     PhD student (off.PhD)

2013      Master i Utdanningsledelse

2006      Master i spesialpedagogikk

Arbeidserfaring

2013-                    Rådgiver, Utdanningsavdelingen/Vestfold fylkeskommune

Ansvarsområder: Skoleutvikling, Spesialundervisning, Flerkulturell opplæring, Innføringstilbud og opplæring for barn og unge i institusjoner 

2013- 2008          Inspektør, Presterød ungdomsskole/Tønsberg kommune

2008- 2006          PP- rådgiver, PPT/Tønsberg kommune

2006- 1999          Lærer, Byskogen skole/Tønsberg kommune

Publisert 26. okt. 2018 13:55 - Sist endret 14. nov. 2018 14:49