Anne Kristin Bø

Bilde av Anne Kristin Bø
English version of this page
Mobiltelefon 95747756
Rom 406
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35

Forskningsinteresser

Forskningsvirksomheten til Anne Kristin Bø er knyttet til fire hovedområder:

 1. Kunnskapsteoretiske tilnærminger til kunnskapsinnholdet i skolen, med særlig vekt på Bernsteins begreper om forholdet mellom vertikale og horisontale kunnskapsformer og Aristoteles’ begreper om episteme, techne og fronesis. Forholdet mellom sosial konstruktivisme og sosial realisme danner et viktig fundament for utviklingen av en kunnskapsteori for utdanningsforskningen. Begrepsapparatet som utvikles anvendes empirisk i analysen av spørsmålet om kunnskap i skolen sett fra et elevperspektiv.
 2. Ungdom og globalisering. Hva vil det si å vokse opp i en globalisert verden? Hvordan preger vår tids globaliseringsprosesser ungdommers betraktninger og refleksjoner om fremtid og utdanning, og hvordan avspeiles dette i unge menneskers refleksjoner over skolens rolle som kunnskapsformidler. Ungdom er både er lokale og globale borgere på samme tid. Hvilke kunnskaper kan hjelpe dem til mellommenneskelig forståelse og oppvekst i globaliseringens og migrasjonens tidsalder?
 3. Kjennetegn ved en god relasjon mellom lærer og elev vurdert fra elevens ståsted. Betydningen av denne relasjonen for elevenes holdninger og interesse for skolefagene. Sentrale analytiske begreper i denne sammenheng er faglig og personlig støtte. Faglig støtte handler fra et elevsynspunkt om hjelp til skolefaglige spørsmål, utvikling av kunnskap, faglig innsikt og forståelse. Personlig støtte handler om at elevene føler seg verdsatt som den de er med sin personlige egenart og sine egenskaper, om å bli møtt med respekt og bli rettferdig behandlet. Et viktig spørsmål å få belyst er også sammenhengen mellom disse to aspektene ved relasjonen mellom lærer og elev, sett fra et elevsynspunkt.
 4. Identitetsprosesser og betydningen av utdanning

 

Nåværende forskningsprosjekt 

”Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon - skolen som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø” som er en studie gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. 

Utdanning

 • Cand. polit., 2002, PFI
 • Cand. mag., 1977, UiO, med fagene sosialpedagogikk, norsk og kristendom 
 • Halvårsenheter i Nettverksintervensjon (1996), Heimkunnskap (1986) og Mediekunnskap (1982)

Yrkeserfaring

 • Stipendiat, ILS, 2005 -
 • Universitetslektor, ILS, 2002-2005
 • Prosjektadministrativ leder, NOVA, 1996-2002. Arbeidet med prosjektene Barn og unges uvikling og levekår og Ung i Norge 2002
 • Undervisningsinspektør ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, 1992-1996, ledet utviklingsprosjekter knyttet til samarbeid mellom hjem og skole
 • Lærer ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, 1989-1992
 • Konsulent i Grunnskolerådet, 1987-1989
 • Leder for den pedagogiske veiledningstjenesten i Asker kommune, 1986-1987. Arbeidet med implementeringen av M 87, etterutdanning av lærere og skolenes plangrupper
 • Pedagogisk veileder i Asker kommune, 1984-1986
 • Lærer ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, 1979-1984
 • Lærer ved Sjursnes skole i Tromsø, 1978-1979 

Andre oppgaver

 • Medlem av arbeidsgruppe for å utarbeide veiledning for utvikling av sosial kompetanse i skole og opplæring (Læringssenteret), 2001-02
 • Sekretær for faggruppe for vurdering av program for å forebygge og redusere problematferd i skolen (KUF/BFD), 2000

Undervisning

Underviser på PPU om klasseledelse og problematferd i skolen. Veiledning av masterstudenter.

 

          

 

 

Emneord: Kunnskap i skolen, Elever og globalisering, Sosial kompetanse, Læring og utdanning, Identitetsprosesser og utdanning, Relasjonen lærer-elev, Klasseromsforskning

Publikasjoner

 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Elever som verdensborgere. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 95(3), s. 216–227.
 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2011). Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 11(1), s. 69–85.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Kunnskapsteoretiske tilnærminger relatert til elev- og lærerperspektiv. I Hovdenak, Sylvi Stenersen & Erstad, Ola (Red.), Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2504-4. s. 17–39.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bø, Anne Kristin (2001). Foreldre; skolens forlengede arm?, I Mona Sandbæk (red.), Fra mottaker til aktør : brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-13-02545-4. 343 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bø, Anne Kristin & Hovdenak, Sylvi Stenersen (2010). Forms of knowledge in education: Students´ and teachers´ perspectives.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen & Bø, Anne Kristin (2010). Access to knowledge in education: students’perspectives.
 • Bø, Anne Kristin (2009). ”On a strict line” 10th. grade students: Knowledge and identity.
 • Rossow, Ingeborg & Bø, Anne Kristin (2003). Metoderapport for datainnsamlingen til Ung i Norge 2002. Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring.
 • Bø, Anne Kristin (2002). Til elevens beste? : om 13-åringers sosiale kompetanse og samarbeidet mellom hjem og skole. Hovedoppgave i pedagogikk, Universitetet i Oslo. A.K.Bo. ISSN 82-569-6077-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 10. mars 2014 13:51

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter