Geirr Wiggen

Professor emeritus
Bilde av Geirr Wiggen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0851 Oslo
Emneord: Nordisk språkvitenskap, Fagdidaktikk

Publikasjoner

 • Wiggen, Geirr (2014). Tidsskriftet Ventil (1971-1976), I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Del I Retorikk og tilbakeblikk.  s 39 - 58
 • Wiggen, Geirr (2013). Tonelagsvariasjon i norsk uttale av suffikset -asje av fr. -age. Arkiv för nordisk filologi.  ISSN 0066-7668.  128, s 165- 178
 • Wiggen, Geirr (2012). Hovedfagsavhandlingene 1906-2007 i studiefaget nordisk språk og litteratur: Målformer og omfang. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  104(2), s 1- 23
 • Wiggen, Geirr (2012). Kristianiamål-fremmede former i Sfinx-petitene fra 1890-tallet, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  Kap.  s 305 - 322
 • Wiggen, Geirr (2011). Anagrammatiske og bakvendte personnavn : nye eksempel og drøftinger. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  28, s 65- 76
 • Wiggen, Geirr (2010). Bakvendte personnavn :. Studia Anthroponymica Scandinavica.  ISSN 0280-8633.  28, s 107- 130
 • Wiggen, Geirr (2010). Nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger i Norge med svensk språk og litteratur som emne, I:  Bo65. Festskrift till Bo Ralph.  Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet.  ISBN 978-91-974747-8-8.  kap. 52.  s 513 - 521
 • Wiggen, Geirr (2009). Konrad Eriksson – målføregransker og motstandsmann. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 203- 224
 • Wiggen, Geirr (2008). Arve Borg – dialektologen frå Sørskogbygda, I: Tore Fossum (red.),  Alfarheim. Årbok for Elverum nr. 21.  Elverum Historielag.  ISBN 82-90833-19-9.  kap. 2.  s 16 - 26
 • Wiggen, Geirr (2008). Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906-2007), I: Geir Knudsen & Trude Evenshaug (red.),  Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-358-5.  6.  s 137 - 164
 • Wiggen, Geirr (2008). Flerspråklig og flerdialektal replikkrealisme i Harald Meltzers folkelivsskildringer «Grundset Marked» og «Til og fra America», I: Atle Næss & Thomas Laurence Egan (red.),  Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-154-9.  Kap. 2.  s 12 - 42
 • Wiggen, Geirr (2008). Kjell Ivar Vannebos publikasjoner, I:  Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  Bibliografi.  s 273 - 297
 • Wiggen, Geirr (2008). Zoologisk nomenklatur og folketradisjonelle dyrenemningar. Ei påminning om etnozoologi som møtepunkt for natur- og kulturutdanning med døme frå limnofaunaen og andre virvellause dyr. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  25, s 11- 47
 • Wiggen, Geirr & Lie, Svein (2008). Kjell Ivar Vannebo ved 70-årsmerket, I:  Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  Innledning.  s 5 - 12
 • Wiggen, Geirr (2007). Grunnlagsproblem, I:  Norm og variasjon — utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Peter Trudgill.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-451-9.  Kapittel 1.  s 17 - 33
 • Wiggen, Geirr (2007). Jacobine Dunkers tapte grammatikk: Etterrakst og ettertanke. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  99(1), s 63- 74
 • Wiggen, Geirr (2007). Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting, I: Nina Niemelä & Esa Lehtinen (red.),  Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-symposium XXVII. Vasa 9 10.2.2007.  Vasa universitet, Humanistiska fakulteten.  ISBN 978-952-476-201-4.  Plenarföredrag.  s 10 - 39
 • Wiggen, Geirr (2007). Reflekser av Christiania bymål i Harald Meltzers «Politinotitser» og «Smaa Næringskilder i og omkring Christiania», I: Gunnstein Akselberg & Johan Myking (red.),  Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-456-4.  Kap. XX.  s 237 - 245
 • Wiggen, Geirr (2007). Revidert bibliografi over dei publiserte arbeida åt Johan Anthon Schulze. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  28, s 154- 161
 • Wiggen, Geirr (2006). Dei dialektologiske arbeida åt Johan Anthon Schulze. Ein bibliografi med stutt innleiing om mannen og hovuddrag i arbeidet hans. Telemark historie.  ISSN 0800-3408.  27, s 106- 117
 • Wiggen, Geirr (2006). Athalia Schwartz og dansk skolegrammatikkhistorie. Danske studier.  ISSN 0106-4525.  101, s 89- 101
 • Wiggen, Geirr (2006). Folkemålet i Olaves Pedersens Viser (1860-1872): Christiania bymål?. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  24(1), s 27- 79
 • Wiggen, Geirr (2006). Språklige tema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  98(1), s 31- 49
 • Wiggen, Geirr (2005). A sociolinguistic profile of the Nordic languages in the 19th century, In Oskar Bandle; Kurt Braunmüller; Ernst Håkon Jahr; Allan Karker; Hans-Peter Naumann; Ulf Telemann; Lennart Elmevik & Gun Widmark (ed.),  The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-017149-X.  Ch. 171.  s 1523 - 1538
 • Wiggen, Geirr (2005). Jacobine Dunker - Norges første kvinnelige skolegrammatiker?, I: Gulbrand et al. Alhaug (red.),  Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-422-7.  kap. 3.  s 17 - 34
 • Wiggen, Geirr (2005). Kulturhistorisk belysning av stillhet som danningsmål og læringsvilkår, I: Thor Einar Hanisch (red.),  Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2004.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-694-4.  kap. 10.  s 125 - 138
 • Wiggen, Geirr (2005). Norske hovedfagsavhandlinger om dansk språk og litteratur. Mål & Mæle.  ISSN 0106-567X.  28(3-4), s 34- 38
 • Wiggen, Geirr (2005). Nyere personlighetsforsknings relevans for framtidig sosiolingvistikk, I: Björn Melander (red.),  Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen.  Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  ISBN 91-506-1810-5.  18.  s 202 - 210
 • Wiggen, Geirr (2004). Ein skulegrammatikk frå Geiranger 1880. [J. L. Flydahl: Norsk grammatik.], I: Pål Hamre; Ove Langlo; Odd Monsson & Hilde Osdal (red.),  Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004.  Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag.  ISBN 82-7661-207-5.  2.  s 25 - 46
 • Wiggen, Geirr (2004). Jonas Anton Hielms språkbruk i norsk Høyesterett. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  96(2), s 167- 181
 • Wiggen, Geirr (2003). Språklig purisme og nasjonalsosialismen: En merknad. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  95(2), s 196- 206
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Wiggen, Geirr (2002). Andreas Bjørkums bibliografi, I: Olaf Almenningen; Arnold Dalen; Helge Sandøy; Arne Torp & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.  Seksjon for leksikografi og målføregransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo..  ISBN 82-90954-18-2.  s 105 - 115
 • Wiggen, Geirr (2002). Theo Vennemanns teori om for- og tidlighistorisk språkutvikling i nordvest-Europa, I: Christer Laurén (red.),  Språket, människans dotter - Människan, språkets dotter. Lingua, filia hominis - Homo, filius linguae. Essäer på olika språk om språk och kultur. [Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 66.].  Vasa: Svensk-Österbottniska Samfundet..  ISBN 951-98972-0-8.  s 51 - 52
 • Wiggen, Geirr (2001). Diderichsens og Drachs feltanalysemodeller: parallellutviklinger eller forbindelser?, I: Pia Jarvad; Frans Gregersen; Lars Heltoft; Jørn Lund & Ole Togeby (red.),  Sproglige åbninger. E som Erik, H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001.  Hans Reitzels Forlag, København.  ISBN 87-412-2531-7.  s 34 - 48
 • Wiggen, Geirr (2001). Laws and Regulations Concerning the Rights and Uses of Languages of Education in Norway, In Thomas Fleiner; Peter Hans Nelde & Joseph-G. Turi (ed.),  Droit et langue(s) d¿enseignement / Law and Language(s) of Education. [Publications de l¿Institut du Fédéralisme Fribourg Suisse, Etudes et colloques volume 19.].  Helbing & Lichtenhahn: Bâle, Genève, Munich..  ISBN 3-7190-2025-8.  s 349 - 355
 • Wiggen, Geirr (2000). A sociolinguistic profile of the Nordic languages in the 19th century. [Manuskriptversjon], In  Blandingskompendium 1943: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk, faghistorisk temaområde.  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 31 - 66
 • Wiggen, Geirr (2000). Det nordiske språkfellesskapet: språksosiologiske vilkår og framtidsutsikter. [Opptrykk av 2. rev.utg. ], I:  Blandingskompendium 1943: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk, faghistorisk temaområde.  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 179 - 225
 • Wiggen, Geirr (2000). [Dialect and School in the European Countries:] Norway. (Opptrykk), In  Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 41 - 52
 • Wiggen, Geirr (2000). Fagdidaktikk som vitenskap og sjølstendig akademisk disiplin. [Opptrykk], I:  Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 1 - 10
 • Wiggen, Geirr (2000). Norskfaget: fins det? Et synspunkt på norskfagets art og grenser. [Opptrykk], I:  Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).  Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap / UniPub kompendier, Oslo..  s 11 - 20

Se alle arbeider i Cristin

 • Wiggen, Geirr (2014). Etterrakst. Om gammelegyptisk skolegrammatikk og en latinsk genus-innovasjon. Oppsummering av egne skrifter og publikasjoner. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-787-9.  220 s.
 • Wiggen, Geirr (2013). Nøding - en språkhandlingstradisjon i tilbakegang. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-740-4.  216 s.
 • Wiggen, Geirr (2011). Annotert katalog over hovedfagsahandlinger i studiefaget nordisk språk og litteratur ved norske universitet og høgskoler 1906-2007. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-673-5.  467 s.
 • Wiggen, Geirr (2010). "Uppsala-juristene" og norske embetsstudier og -eksamener i Sverige under andre verdenskrig. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-564-6.  130 s.
 • Lie, Svein & Wiggen, Geirr (red.) (2008). Kjell Ivar Vannebo: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-481-6.  302 s.
 • Wiggen, Geirr; Bull, Tove & Nielsen, Marit Aamodt (red.) (2008). Ernst Håkon Jahr: Språkhistorie og språkkontakt. Language History and Language Contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-476-2.  333 s.
 • Wiggen, Geirr (2007). Norm og variasjon — utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Peter Trudgill. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-451-9.  280 s.
 • Wiggen, Geirr (2007). Norske Selskabs adresser og vertskap. En undersøkelse av kjente, glemte og nye kilder. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-470-0.  96 s.
 • Wiggen, Geirr (2004). Språkkulturen i Christianias beaumonde. Opplysninger om språk og språkbruk ca. 1790-1830 i Conradine Dunkers brev til Christopher Hansteen. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1996-7.  71 s.
 • Wiggen, Geirr (2003). Stillhet. Et skoleanliggende. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-383-2.  203 s.
 • Wiggen, Geirr (2002). Norns død, især skolens rolle. Kommentarer til en disputt om nedgangen for det nordiske språket på Orknøyene og Shetland. [Det Norske Videnskaps-Akademi. II. Hist.-Filos. Klasse. Skrifter og avhandlinger. Nr. 1.]. Det Norske Videnskaps-Akademi & Novus forlag, Oslo..  ISBN 82-7099-347-6.  88 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wiggen, Geirr (2014). Nekrolog over Andreas Bjørkum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Wiggen, Geirr (2013). Gunnar Bæra ved 70-års merket. Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.  75(122)
 • Jahr, Ernst Håkon; Bull, Tove & Wiggen, Geirr (2012). Ljubisa Rajic [nekrolog]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 17- 17
 • Wiggen, Geirr (2012). Heimekjær professor: Andreas Bjørkum 80 år. Sogn Avis.  2. april
 • Wiggen, Geirr (2011). Lundeby-minne. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.
 • Wiggen, Geirr & Lillebo, Håvard (2010, 06. februar). Krigshelt forsket på Drevsjø-målet.  Østlendingen. Vis sammendrag
 • Gilbert, Ida Marie Haugen; Wiggen, Geirr; Gustavsson, Anders & Aagedal, Olaf (2008). Gravskrift: «Vi ses». [Intervju med Geirr Wiggen, Anders Gustavsson og Olaf Aagedal om dødsmentaliteter.]. Strek : sentralstimulerende magasin.  ISSN 1890-9477.  2(4), s 13- 15
 • Wiggen, Geirr (2008). Jøden Lopez (Meltzer 1852).
 • Wiggen, Geirr; Bull, Tove & Nielsen, Marit Aamodt (2008). Ernst Håkon Jahr ved 60-årsmerket, I: Geirr Wiggen; Tove Bull & Marit Aamodt Nielsen (red.),  Ernst Håkon Jahr: Språkhistorie og språkkontakt. Language History and Language Contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-476-2.  Forord.  s 5 - 13
 • Wiggen, Geirr (2007). Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906-2007).
 • Wiggen, Geirr (2007). Fotnoter. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  31(2), s 62- 64
 • Wiggen, Geirr (2007). Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting.
 • Wiggen, Geirr (2007, 20. august). Om dødsannonser før og nå. [Radio].  NRK P3, «Osenbanden».
 • Wiggen, Geirr & Nygaard, Else Marie (2005, 13. mai). Stilhed: Lyt til vinden i græsset.  Kristeligt Dagblad [København] årg. 109, nr. 184, s. 12-13.
 • Wiggen, Geirr (2004). Hva har den norske språksituasjonen med Jonas Anton Hielms språkbruk i norsk Høyesterett å gjøre?.
 • Wiggen, Geirr (2004). Kulturhistorisk belysning av stillhet som danningsmål og læringsvilkår.
 • Wiggen, Geirr (2004, 05. november). NN er stille sovet ind. [Om språkbruksendringer gjennom 1900-tallet i annonsering av død i Norge og annetsteds, forskjeller mellom protestantiske og ikke-protestantiske kulturkretser i så måte og behovet for en dødspedagogikk i nordisk skole og samfunnsoppdragelse.].  Kristeligt Dagblad [København].
 • Wiggen, Geirr (2004). Stillhet som danningsveg og �mål.
 • Wiggen, Geirr (2004, 12. april). Stillhet. Om boka Stillhet (2003) og stillhet i kulturhistorie- og skolesammenheng. (Samtale med programleder Jan Erlend Leine). [Radio].  NRK P2, «Sånn er livet», kl. 1005-1030 (repr. kl. 2205-2230).
 • Wiggen, Geirr (2003). Endret dødsmentalitet reflektert i dødsannonser. Mål & Mæle.  ISSN 0106-567X.  26(4), s 17- 24
 • Almenningen, Olaf; Dalen, Arnold; Sandøy, Helge; Torp, Arne; Vikør, Lars Sigurdsson; Wiggen, Geirr & Worren, Dagfinn (2002). Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002.
 • Wiggen, Geirr (2002). Døden på norsk. [Foredrag (invitert) om dødsmentalitet reflektert i norske og utenlandske dødsannonser.].
 • Wiggen, Geirr (2002). En studie av dødsannonsetekster i luthersk og katolsk tradisjon, i Norge og i andre land. Hva forteller de oss om forestillingene om døden? [Invitert foredrag.].
 • Wiggen, Geirr (2002). Framlegg til ny nynorsknormal hausten 2002: Fråsegn frå Institutt for lærarutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
 • Wiggen, Geirr (2002). Harselas med katolsk kristendom? [Kritikk av språkbruken i ein avisreportasje frå ei kveldsmesse i St. Dominikus.]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  41(41), s 26- 27
 • Wiggen, Geirr (2002). Om den eldste språkutviklinga i Europa. [Invitert foredrag.].
 • Wiggen, Geirr (2002). Språket bak språket. [Foredrag (invitert) om Theo Vennemanns teori om kontaktspråklig påvirkning på tidlig nordvest-indoeuropeisk.].
 • Wiggen, Geirr (2002). Statusrapport om dansk. [Omtale av] Jørn Lund: Sproglig status. Syv kapitler om det danske sprog. København: Hans Reitzels Forlag 2001. 151 s. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  43(2), s 9- 10
 • Wiggen, Geirr (2002). Tung sorg i sort/hvitt. [Om dødsmentalitetsendringer speilt i dødsannonser i Norge og Sverige på 1900-tallet. Intervju ved Henriette Aas Sandvik.]. Varden : Årstidsskrift for Onsøy Historielag.  ISSN 0800-3866.  s 28- 29
 • Sandmo, Erling; Steinsland, Gro & Wiggen, Geirr (2001, 07. juli). Døden i norsk mentalitetshistorie. [Radio].  NRK P2, radioprogrammet «Verdibørsen» lørdag 7. juli 2001 kl. 8-9, reprise søndag 8. juli 2001 kl. 21-22. : NRK v/ programleder Jan Erlend Leine..
 • Wiggen, Geirr (2001). Bachelor og master språklig underkastelse. [Kronikk]. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.  s 27
 • Wiggen, Geirr (2001). Det europeiske språkåret 2001. [Kronikk]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10
 • Wiggen, Geirr (2001). Døden ved frokostbordet. [Intervju om norske dødsannonser på grunnlag av boka «Quando corpus morietur..», ved Maria Reinertsen.]. Universitas.  ISSN 0805-1798.  55(2), s 9
 • Wiggen, Geirr (2001). Dødsannonser i Norge gjennom 1900-tallet.
 • Wiggen, Geirr (2001). Europeisk språkpolitikk. Spesielt små språks situasjon.
 • Wiggen, Geirr (2001). Høringsuttalelse fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, om håndtering av uredelighet i forskningen. Innstilling til Norges forskningsråd.
 • Wiggen, Geirr (2001). Nordiske språk: morsmål og grannespråk i ei globaliseringstid.
 • Wiggen, Geirr (2001, 19. mars). Om dødsannonser og dødsmentalitet. [Radio].  Radio Nova, radioprogrammet «Snus», kl. 1900-2000..
 • Wiggen, Geirr (2001, 31. januar). Om ordbruken i norske og utenlandske dødsannonser. [Radio].  NRK-P2, «Kulturbeitet», kl. 0815-0930. : NRK.
 • Wiggen, Geirr (2001). Oppmerksomhet og stillhet. [Melding av Jørn Lund: Kampen om opmærksomhed. København: Gyldendal 2000.]. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  57(67), s 14
 • Wiggen, Geirr (2001). Stillfaren dannelse: Ola Losløkk.
 • Wiggen, Geirr (2000). Blandingskompendium 1943: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk. Faghistorisk temaområde.
 • Wiggen, Geirr (2000). 'Døde' eller 'gikk bort'?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  10(3-4), s 50- 53
 • Wiggen, Geirr (2000). Kopisamling 1945: Nordisk hovedfag. Emnekrets 11: Språkdidaktikk.
 • Wiggen, Geirr (2000). Kopisamling 1946: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 C: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).
 • Wiggen, Geirr (2000). Kopisamling 1951: Nordisk hovedfag. Fellesemne, del B3 2: Norskdidaktikk (språkdidaktisk del).
 • Wiggen, Geirr (2000, 17. november). Om dødsannonser i Norge. [Radio].  Radioprogrammet «Norgesglasset» (kl. 14-15), NRK-P1..
 • Wiggen, Geirr (2000, 22. november). Om dødsannonser i Norge og utlandet. [Radio].  Fjernsynsprogrammet «God morgen, Norge» (kl. 0630-0930), TV2..
 • Wiggen, Geirr (2000, 01. november). Om dødsannonser og døden som tema i skolen. [Radio].  NRK-P2 : Radioprogrammet WOK (kl. 1630-1730).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 13:04