Frøydis Hertzberg

Professor emerita

Frøydis Hertzberg er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), der hun arbeider med undervisning og veiledning av master- og PhD-studenter. Hovedområdet hennes er skriveforskning knyttet til sjangerlæring på ulike utdanningsnivåer, ved siden av muntlighet, retorikk og lesing. Hun leder den tverrfakultære forskningssatsingen Kunnskap i skolen (KiS, uio.no\kis) og er med i ledelsen av Centre for Professional learning in Teacher education (ProTed) ved UiO.

 

For fullstendig CV, se presentasjon på engelsk

 

Emneord: Skriveforskning, Retorikk, Fagdidaktikk, Muntlige ferdigheter, Kunnskap i skolen, Sjangerundervisning, Akademisk skriving, Norskdidaktikk

Publikasjoner

 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2019). Skriving i fagene i norsk skole - en vandring mellom top down og bottom up, I: Heidi Höglund; Sofia Jusslin; Matilda Ståhl & Anders Westerlund (red.),  Genom texter och vârldar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning - festskrift till Ria Heilä-Ylikallio.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-951-765-926-0.  II Skrivande.  s 103 - 121
 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Krogh, Ellen & Brorsson, Birgitta Norberg (2017). Writing in The Content Areas: A Scandinavian Perspective combining Macro, Meso, and Micro Levels, In Sylvie Plane; Charles Bazerman; Fabienne Rondelli; Christiane Donahue; Arthur N Applebee; Catherine Bore; Paula Carlino; Martine Marquillo Larruy; Paul M. Rogers & David Russell (ed.),  Research on Writing: Multiple Perspectives.  The WAC Clearinghouse.  ISBN 978-3-16-148410-0.  Kapittel 12.  s 225 - 241
 • Saliu-Abdulahi, Drita; Hellekjær, Glenn Ole & Hertzberg, Frøydis (2017). Teachers' (Formative)Feedback Practices in EFL Writing Classes in Norway. Journal of Response to Writing.  ISSN 2575-9809.  3(1), s 31- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hertzberg, Frøydis (2015). Innledning: Undervisning i fag, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 2.  s 39 - 44
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2015). Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and writing.  ISSN 0922-4777.  29(3), s 555- 576 . doi: 10.1007/s11145-015-9607-7
 • Helstad, Kristin & Hertzberg, Frøydis (2013). Faste mønstre som læringsstøtte i skriveundervisningen. Erfaringer fra et tverrfaglig utviklingsarbeid blant lærere i videregående skole, I: Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum (red.),  Literacy i læringskontekster.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40598-4.  Del 4, kap. 5.  s 225 - 248
 • Hertzberg, Frøydis (2012). Grunnleggende ferdigheter - hva vet i om skolenes praksis?, I: Guri Melby & Synnøve Matre (red.),  Å skrive seg inn i læreryrket.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-519-2896-0.  Kapittel.  s 33 - 48
 • Hertzberg, Frøydis & Dysthe, Olga (2012). Prosesskriving-hvor står vi i dag?, I: Synnøve Matre; Dagrun Kibsgaard Sjøhelle & Randi Solheim (red.),  Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02044-0.  kapittel.  s 59 - 72
 • Svenkerud, Sigrun; Klette, Kirsti & Hertzberg, Frøydis (2012). Opplæring i muntlige ferdigheter :. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(1), s 35- 49
 • Hertzberg, Frøydis (2010). Arbeid med grunnleggende ferdigheter, I: Eli Ottesen; Jorunn Møller (red.),  Underveis, men i svært ulikt tempo. Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet.  NIFU.  ISBN 978-82-7218-713-1.  Kapittel 5.  s 75 - 87
 • Møller, Jorunn; Ottesen, Eli & Hertzberg, Frøydis (2010). Møtet mellom skolens profesjonsforståelse og Kunnskapsløftet som styringsreform. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 23 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Dysthe, Olga (2009). Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning?, I: Ove Kr. Haugaløkken; Lars Sigfred Evensen; Frøydis Hertzberg & Hildegunn Otnes (red.),  Tekstvurdering som didaktisk utfordring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01419-7.  kapittel.  s 35 - 43 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Øgreid, Anne Kristine (2009). Argumentation in and across disciplines: two Norwegian cases. Argumentation: an international journal on reasoning.  ISSN 0920-427X. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (2008). Assessment of writing in Norway: A case of balancing dilemmas, In Anton Havnes & Liz McDowell (ed.),  Balancing Dilemmas in Assessment and Learning in Contemporary Education.  RoutledgeFalmer.  ISBN 0-415-95584X.  Kapittel 4.  s 51 - 60
 • Hertzberg, Frøydis (2008). Grammatikk?, I: Mette Nergård & Ingebjørg Tonne (red.),  Språkdidaktikk for norsklærere - mangfold i språk og tekster.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01307-7.  kapittel.  s 17 - 26
 • Hertzberg, Frøydis (2008). Sjangerskriving i ungdomsskolen: fortelling er ikke nok, I: Louise Bjar (red.),  Det er språket som bestemmer!.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245006155.  Kapittel.  s 223 - 241
 • Hertzberg, Frøydis; Skjelbred, Dagrun & Steinfeld, Torill (2008). The Norwegian Language Textbooks and Teaching in Elementary and Secondary Schools in Norway, In  A Study of First Language Textbooks.  Jiangsu Education Publishing House.  faglig_bok_forlag.  s 152 - 164
 • Berge, Kjell Lars; Vagle, Wenche; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (2007). Det umulige er nesten mulig. Om norskeksamen på ungdomsskolen og utvikling av vurderingsnormer, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen. Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215010380.  Kapittel 6.  s 74 - 84
 • Hertzberg, Frøydis & Dysthe, Olga (2007). Kunnskap om skriving i utdanning og yrkesliv - hvor står vi i dag?, I: Synnøve Matre & Torlaug Løkensgard Hoel (red.),  Skrive for nåtid og framtid 1.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82519-2215-9.  kapittel 1.  s 10 - 28
 • Steinfeld, Torill; Hertzberg, Frøydis & Skjelbred, Dagrun (2007). Nuowei zhongxiaoxue nuoweiyu jiaokeshu yu jiaoxue pingshu, I: Zongli Hong; Shizhen Liu & Wenjin Ni (red.),  Waiguo xuezhe pingshu benguo yuwen jiaocai.  Jiangsu jiaoyu chubanshe.  ISBN 9787534383014.  14.  s 152 - 164
 • Hertzberg, Frøydis (2006). Genreskriving under senare skolår: att berätta räcker inte, I: Louise Bjar (red.),  Det hänger på språket!.  Studentlitteratur AB.  ISBN 91-44-03917-4.  Kap 12.
 • Hertzberg, Frøydis (2006). Skrivekompetanse på tvers av fag, I: Eyvind Elstad & Are Turmo (red.),  Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00943-3.  Kap 6.
 • Hertzberg, Frøydis & Dysthe, Olga (2006). "Skriv alt du vet om...". Bruk av mikrooppgaver i undervisningen, I: Helge Ivar Strømsø; Per Lauvås & Kirsten Hofgaard Lycke (red.),  Når læring er det viktigste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24988-0.  kapittel 11. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Dysthe, Olga (2006). Å bygge opp skrivekompetanse fra bachelor til doktorgrad, I: Olga Dysthe & Akylina Samara (red.),  Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå.  Abstrakt forlag.  ISBN 8279352074.  kapittel.  s 123 - 144 Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars & Hertzberg, Frøydis (2005). Ettertanker om framtidas utfordringer, I:  Ungdommers skrivekompetanse, Bind 2: Norskeksamen som tekst.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215007961.  Ettertanker om framtidas utfordringer.  s 387 - 394
 • Berge, Kjell Lars & Hertzberg, Frøydis (2005). Norskeksamen som tekst - en introduksjon, I:  Ungdommers skrivekompetanse, Bind 2: Norskeksamen som tekst.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215007961.  Norskeksamen som tekst - en introduksjon.  s 7 - 9
 • Hertzberg, Frøydis (2005). Setningsemner - risikotrekket som forsvant. Eksempler fra KAL-materialet, I: Gulbrand et al. Alhaug (red.),  Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-422-7.  26.  s 314 - 328
 • Andersen, Sissel & Hertzberg, Frøydis (2005). Å ta en risk - "Utfordrerne" blant eksamensskriverne, I:  Ungdommers skrivekompetanse, Bind 2: Norskeksamen som tekst.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215007961.  9.  s 275 - 302
 • Hertzberg, Frøydis (2004). Hva har skjedd med problembarnet? Grammatikken og norskfaget nok en gang, I: Pål Hamre; Ove Langlo; Odd Monsson & Hilde Osdal (red.),  Fag og fagnad. Festskrift til Kjell-Arild Madssen i høve 60-årsdagen 28. oktober 2004.  Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag.  ISBN 82-7661-207-5.  kap. 6.  s 97 - 111
 • Hertzberg, Frøydis (2004). Å skrive lesverdig og troverdig om skole. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 24- 27
 • Hertzberg, Frøydis (2003). Arbeid med muntlige ferdigheter, I: Kirsti Klette (red.),  Klasserommets praksisformer etter Reform 97.  Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.  6.  s 137 - 171 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (2003). Ikke bare logos. Forskningen som påvirkningsagent, I:  Akademisk Prosa.  Romansk institutt, Universitetet i Bergen.  Skriveforskeren.  s 47 - 54 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis; Berge, Kjell Lars & Evensen, Lars Sigfred (2003). Utvikling av nasjonale skrivetester - noen motforestillinger. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (03), s 50- 53 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (2001). Anne som retoriker. En analyse av den selvvalgte prøveforelesningen til doktorgraden, I: Anne Golden & Helene Uri (red.),  Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde.  Unipub, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-9129-810-6.  s 19 - 29 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (2001). Tusenbenets vakre dans - Forholdet mellom formkunnskap og sjangerbeherskelse. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  18, s 92- 105 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Evensen, Lars Sigfred (2001). Læringsutbyttet i norsk skriftlig i grunnskolen: KAL-prosjektet, I: Lise Iversen Kulbrandstad & Gunvor Sjølie (red.),  "På Hamar med norsk". Rapport fra konferansen "Norsk på ungdomstrinnet" januar 2001. Del I: Skriving og lesing.   ISBN 82-7671-178-2.  s 11 - 20 Vis sammendrag
 • Grøtan, Aslaug; Helstad, Kristin; Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2000). Innovasjon i klasserommet: Tilfellet prosessorientert skrivepedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2-3), s 171- 183 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (2000). Å få forskeren i tale. Artikkelinnledningen som retorisk strategi, I: Øyvind Moksheim Andersen; Kjersti Fløttum & Torodd Kinn (red.),  Menneske, språk og fellesskap. Festskrift til Kirsti Koch Christensen.  Novus, Oslo.  s 87 - 106 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1999). Respons til lærerens respons. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 36- 42 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1999). Vurdering av muntlig - det går an, I:  Muntlig norsk.  Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3896-7.  s 189 - 198 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1999). Å lede leseren gjennom teksten, I:  Godt språk i lærebøker. Rettleiing i lærebokarbeid.  Norsk språkråd, Oslo.  ISBN 82-990559-7-0.  s 53 - 60 Vis sammendrag
 • Matre, Synnøve; Roe, Astrid & Hertzberg, Frøydis (1999). "Æ har vorre med på elgjakt, æ!" : samtaletekstar hos barn, I:  Muntlig norsk.  Tano Aschehoug.  laerebok.  s 143 - 158
 • Hertzberg, Frøydis (1998). Funksjonell grammatikkundervisning - hva kan det være?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (5), s 10- 14 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1998). Normering som hjelp eller tvang -- eller normering i et skriveferdighetsperspektiv, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Boye Wangensteen (red.),  Normer og regler - Festskrift til Dag Gundersen.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 82-91121-02-8.  s 213 - 226 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1997). Forholdet språkforskning - språkundervisning, I:  Svenskans beskrivning 22.  Lund University Press, Lund.  s 11 - 26 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1997). Rett ting til rett tid - eller prosesskrivingens inntog i landet, I: Trond Andresen & Jan E. Byberg (red.),  "Du skal ikkje ha andre fag enn norsk".  Landslaget for norskundervisning og Cappelen Akademisk Forlag.  ISBN 82-456-0129-2.  s 84 - 102 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1996). Hvilken faglig og pedagogisk betydning har lærebøker på norsk i universitets- og høgskolestudier?. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 95- 102 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1995). Uttalte og uuttalte normer for vitenskapelig skriving, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa, Første bok.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22687-5.  s 187 - 205 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Strandmyr, Liv-Torunn (1995). Mappevurdering i norsk. Et FoU-prosjekt ved Nadderud videregående skole. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 49- 53 Vis sammendrag
 • Kulbrandstad, Lise Iversen; Hagtvet, Bente Eriksen; Hertzberg, Frøydis & Vannebo, Kjell Ivar (1994). Lesing på et andrespråk, I:  Ferdigheter i fare? : om lesing og skriving i dagens samfun n.  Ad Notam Gyldendal.  faglig_bok_institusjon.  s 209 - 229

Se alle arbeider i Cristin

 • Penne, Sylvi & Hertzberg, Frøydis (2015). Muntlige tekster i klasserommet. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02536-0.  146 s.
 • Flyum, Karl Henrik & Hertzberg, Frøydis (red.) (2011). Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017549.  221 s.
 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning 2. utgave. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-293-8.  224 s.
 • Haugaløkken, Ove Kr.; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis & Otnes, Hildegunn (red.) (2009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01419-7.  164 s.
 • Hertzberg, Frøydis & Penne, Sylvi (2008). Muntlige tekster i klasserommet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215011912.  148 s.
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis & Vagle, Wenche (2005). Ungdommers skrivekompetanse, Bind 1: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget.  ISBN 8215007953.  268 s. Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred; Hertzberg, Frøydis & Vagle, Wenche (2005). Ungdommers skrivekompetanse, Bind 2: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget.  ISBN 8215007961.  300 s. Vis sammendrag
 • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind I: Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Universitetsforlaget.  ISBN 8215007953.  268 s.
 • Vagle, Wenche; Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (red.) (2005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Universitetsforlaget.  ISBN 8215007953.  411 s.
 • Dysthe, Olga; Hoel, Torlaug Løkensgard & Hertzberg, Frøydis (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-015-2.  223 s. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (1999). Muntlig norsk. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3896-7.  198 s. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1995). Norsk grammatikkdebatt i historisk lys. Novus forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-245-3.  169 s. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hertzberg, Frøydis & Vannebo, Kjell Ivar (1994). Ferdigheter i fare? Om lesing og skriving i dagens samfunn. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0228-0.  301 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Roe, Astrid & Hertzberg, Frøydis (2016). Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene..
 • Blikstad-Balas, Marte & Hertzberg, Frøydis (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  1, s 47- 51
 • Dysthe, Olga & Hertzberg, Frøydis (2014). Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt, I: Kåre Kverndokken (red.),  101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245015775.  Kap 1.  s 13 - 35
 • Hellne-Halvorsen, Ellen Beate & Hertzberg, Frøydis (2014). Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 212.
 • Hertzberg, Frøydis (2014). Grammatikken i skolen - klart for en omkamp?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (10), s 80- 83
 • Hertzberg, Frøydis (2013). Refleksjoner om grammatikkundervisning, I: Marte Nordanger; Silje Ragnhildstveit & Aasne Vikøy (red.),  Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-745-9.  Introduksjon til artikkel.  s 76 - 77 Vis sammendrag
 • Aasen, Petter; Møller, Jorunn; Rye, Ellen Margrethe; Ottesen, Eli; Prøitz, Tine Sophie & Hertzberg, Frøydis (2012). Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen. NIFU-rapport. 20.
 • Hertzberg, Frøydis (2012). Grunnleggende ferdigheter - åk eller vinger for norsklæreren?. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 15- 20
 • Hertzberg, Frøydis (2012). Musisk grammatikk : et foorsømt kapittel av faghistorien, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  Kapittel.  s 337 - 344
 • Helstad, Kristin; Hertzberg, Frøydis & Flyum, Karl Henrik (2011). Skrivekulturer I videregående skole. Ulike normer og praksiser.
 • Hertzberg, Frøydis (2011). Oppskrift for god skriving. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 32- 33
 • Hertzberg, Frøydis (2011). Skriving i fagene - viktig, riktig og nødvendig, I: Karl Henrik Flyum & Frøydis Hertzberg (red.),  Skriv i alle fag! Argumentasjon og kildebruk i videregående skole.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017549.  Kap. 1.  s 9 - 20
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes; Hertzberg, Frøydis; Ludvigsen, Sten Runar; Matusov, Eugene; Wasson, Barbara; Lillejord, Sølvi; Hattie, John; Hoel, Torlaug Løkensgard; Samara, Akylina; Sutherland, Rosamund; Lunsford, Karen & Rogers, Paul M. (2011). A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen..
 • Ongstad, Sigmund; Hertzberg, Frøydis & Matre, Synnøve (2011). "Writing, National Curricula and inter-/national tests. Dilemmas and challenges for research".
 • Hertzberg, Frøydis (2010). Kunnskap i skolen - mange betydnigner, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Etterskrift.  s 215 - 217
 • Hertzberg, Frøydis (2010). Nadderudprosjektet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (4), s 25- 28
 • Hertzberg, Frøydis (2009). Nadderudprosjektet i et forskningsperspektiv, I: Karl Henrik Flyum; Kristin Helstad; Live Løveid & Ellen Bratlie (red.),  Skriving i alle fag II – underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.  ISBN 9788290904918.  Kapittel 3.  s 20 - 28
 • Berge, Kjell Lars; Dysthe, Olga; Tønnesson, Johan L.; Løkensgard Hoel, Torlaug; Hertzberg, Frøydis & Smidt, Jon (2008). Vage kunnskapsløfter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hertzberg, Frøydis (2008). Når risikoskriveren blir student. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 65- 66
 • Hertzberg, Frøydis (2007). Vurderingsprosjekt i norskfaget - Kommentar fra KAL-forskerne. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 12- 23
 • Hertzberg, Frøydis (2006). "Du vet ikke hva du har skjønt før du kan sette ord på det!". Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 10- 11 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (2006). Å forstå en plan. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 14- 19 Vis sammendrag
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis (2003). Evaluering av norsk skriftlig i grunnskolen: KAL-prosjektet.
 • Klette, Kirsti; Aukrust, Vibeke Grøver; Hagtvet, Bente Eriksen & Hertzberg, Frøydis (2003). Synteserapport - klasserommets praksisformer etter Reform97.
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (2002). Jenter leser best!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hertzberg, Frøydis (2000). Fagdidaktikernes bidrag til reformpedagogikken i Norge - et utsnitt.
 • Hertzberg, Frøydis (2000). Nyström, Catharina: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och sammanhang. Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning.  ISSN 1101-1165.  s 266- 270 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1999). Forholdet språkforskning - språkundervisning. Dansk : medlemsblad for Dansklærerforeningens folkeskolefraktion.  ISSN 0108-3090.  (2), s 13- 26 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1999). Spenstig om språk. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (1), s 46- 47 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1999). Å didaktisere et fag - hva er det?. Svenska på prov. Arton artiklar om språk, litteratur, didaktik och prov..  s 31- 40 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid (1999). Literacy and reflection on form. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis; Thon, Egil & Michaelsen, Eva (1999). Vurdering i norsk muntlig. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis (1997). Kunnskapens tekster - en lærebok om læreboka?. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Frøydis & Vannebo, Kjell Ivar (1995). Filologer, skrivefeil og "skrive feil". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Hertzberg, Frøydis & Vannebo, Kjell Ivar (red.) (1994). Ferdigheter i fare?.
 • Hanssen, Eskil; Hertzberg, Frøydis & Wiggen, Geirr (1994). Overbevisende talekunst. [Intervju ved Margareth Bredal Bentsen.]. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  5(1), s 12- 15
 • Hertzberg, Frøydis (1994). Hva er (egentlig) akademisk skriving?. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:12 - Sist endret 18. mars 2015 09:40